• PGWP
  • DLI
  • O19359201525

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

AEC – Đại lý quản lý nguồn nhân lực AEC – Bảo hiểm chất lượng dược phẩm và công nghệ sinh học AEC – Dịch vụ bảo hiểm chất lượng dược phẩm và công nghệ sinh học Quebec AEC – Giấy chứng nhận học đại học về giáo dục thời thơ ấu Coud AEC – Phối hợp công việc văn phòng (RAC) AEC – Phát triển các ứng dụng di động AEC – Can thiệp an ninh đô thị AEC – Điều tra về an ninh tư nhân AEC – Sản xuất dược phẩm bổ sung (ATE) AEC – Nguyên tắc và Kỹ thuật Kế toán AEC – Sản xuất thiết bị điện tử AEC – Sản xuất và chế biến cần sa AEC – Sản xuất và chế biến dịch vụ cần sa Quebec AEC – Lập trình trong các công nghệ web AEC – Lập trình dịch vụ công nghệ web Quebec AEC – Lập trình và phân tích các hệ thống điện tử trên bảng AEC – Giám sát thương mại (RAC) AEC – Giám sát công ty (RAC) AEC – Kỹ thuật giáo dục trẻ em (RAC) Nghệ thuật, Thư và Truyền thông – Điện ảnh, Truyền thông, Lịch sử Nghệ thuật Đường dẫn Tremplin -Dec – Định hướng/Thăm dò Đường dẫn Tremplin -Dec – Điều kiện tiên quyết và hội nhập vào các nghiên cứu đại học Double Dec – Khoa học tự nhiên và Khoa học con người Cá nhân, Xã hội, Thế giới Double Dec – Khoa học tự nhiên và nghệ thuật, thư và giao tiếp Double Dec – Khoa học con người Cá nhân, Xã hội, Thế giới và Nghệ thuật, Thư và Giao tiếp Điện tử có thể lập trình và robot – (Công nghệ hệ thống định nghĩa) (ATE) Phan thuật Viết Dịch vụ phân tích Quebec Khoa học tự nhiên Khoa học con người – Quản trị, Doanh nhân và Xã hội (Hồ sơ với Toán học) Khoa học con người – Các vấn đề cá nhân và xã hội Khoa học con người – Thế giới và quyền công dân Nó và khoa học toán học Chăm sóc y tế Học sinh thể thao Kỹ thuật kế toán và quản lý (DEC-BAC entte)) Kỹ thuật CNTT – Thiết kế và lập trình (DEC -BAC entte) Kỹ thuật dược (RAC) Kỹ thuật giáo dục trẻ em Công nghệ dược phẩm sinh học (Công nghệ sản xuất dược phẩm) AEC – Agent en gestion des ressources humaines AEC – Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique AEC – Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique Services Québec AEC – Attestation d’études collégiales en éducation à l’enfance COUD AEC – Coordination de travail de bureau (RAC) AEC – Développement d’applications mobiles AEC – Intervention en sûreté urbaine AEC – Investigation en sécurité privée AEC – Perfectionnement de production pharmaceutique (ATÉ) AEC – Principes et techniques comptables AEC – Production de matériel électronique AEC – Production et transformation du cannabis AEC – Production et transformation du cannabis Services Québec AEC – Programmation en technologies Web AEC – Programmation en technologies Web Services Québec AEC – Programmation et analyse de systèmes électroniques embarqués AEC – Superviseur de commerce (RAC) AEC – Supervision en entreprise (RAC) AEC – Techniques d’éducation à l’enfance (RAC) Arts, Lettres et Communication – Cinéma, médias, histoire de l’art Cheminement Tremplin-DEC – Orientation/exploration Cheminement Tremplin-DEC – Préalables et intégration aux études collégiales Double DEC – Sciences de la nature et Sciences humaines Individu, société, monde Double DEC – Sciences de la nature et Arts, lettres et communication Double DEC – Sciences humaines Individu, société, monde et Arts, lettres et communication Électronique programmable et robotique – (Technologie de systèmes ordinés) (ATÉ) Francisation Rédaction Rédaction Services Québec Sciences de la nature Sciences humaines – Administration, entrepreuniat et société (profil avec mathématiques) Sciences humaines – Individu et enjeux sociaux Sciences humaines – Monde et citoyenneté Sciences informatiques et mathématiques Soins infirmiers Sport-Études Techniques de comptabilité et de gestion (entente DEC-BAC et ATE) Techniques de l’informatique – Conception et programmation (entente DEC-BAC) Techniques de pharmacie (RAC) Techniques d’éducation à l’enfance Technologies biopharmaceutiques (Technologie de la production pharmaceutique)

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Studio Santé Active (17.99 km)
Tốt 1 đánh giá
Loulou Céramique (0.4 km)
Tốt 2 đánh giá
Le Fit Zone (1.33 km)
Tốt 1 đánh giá
Air Tickets Direct (6.06 km)
Tệ 3 đánh giá
École de Conduite Morty's (1.79 km)
Khá 1 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Loulou Céramique (0.4 km)
Tốt 2 đánh giá
Artista Café Céramique (0.39 km)
Tốt 1 đánh giá
Ongles Les Amies (1.27 km)
Dưới trung bình 3 đánh giá
Aqua Spa Lyne Giroux (2.31 km)
Trung bình 11 đánh giá
Ongles Lavender (3 km)
Trung bình 5 đánh giá
Nhà hàng
La Roulotte (0.15 km)
Tốt 9 đánh giá
Calithea (0.19 km)
0 đánh giá
Bistro Rouge (0.16 km)
0 đánh giá
Royal India (0.19 km)
Khá 12 đánh giá
King Palace (0.45 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen