• PGWP
  • DLI
  • O19359011096

Thông tin sơ lược

Thông tin đang được chúng tôi cập nhật hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin mà bạn quan tâm.

Giấy chứng nhận về tập lệnh – UQAC Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong quản lý an ninh công cộng – UQTR Chương trình ngắn đầu tiên về hoạt hình 3D và thiết kế kỹ thuật số cho nghiên cứu nghiên cứu (Trường NAD -UQAC) – UQAM Chương trình chu kỳ thứ 2 ngắn về hiệu quả năng lượng – ETS Chương trình chu kỳ thứ 2 ngắn trong Kỹ thuật xây dựng: Các dự án phục hồi chức năng – ETS Chương trình chu kỳ thứ 2 ngắn trong Kỹ thuật sản xuất tự động: Hệ thống thông minh – ETS Chương trình chu kỳ thứ 2 ngắn về Kỹ thuật Sức khỏe và Kỹ thuật An toàn Nghề nghiệp – ETS Chương trình chu kỳ thứ 2 ngắn trong quản lý đổi mới – ETS Chương trình chu kỳ thứ 2 ngắn trong mạng viễn thông – ETS Năm chuẩn bị về Tiến sĩ Y khoa – Giao thức giữa Đại học Montreal và UQTR Năm chuẩn bị trong khoa học tinh khiết và ứng dụng (chu kỳ đầu tiên) – UQTR Vụ tú tài với chuyên ngành nghiên cứu văn học Pháp – UQAC Vụ tú tài với chuyên ngành toán học – UQAC Vụ tú tài với chuyên ngành viết chuyên nghiệp – UQO Vụ tú tài cho giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học – UQTR Giảng dạy tú tài trong đào tạo nghề và kỹ thuật, đào tạo nghề tập trung ở trường trung học – UQAM Giảng dạy tú tài trong đào tạo nghề và kỹ thuật, đào tạo kỹ thuật tập trung ở trường đại học – UQAM Vụ tú tài của sự can thiệp vào hoạt động thể chất, hồ sơ dạy giáo dục thể chất và sức khỏe – UQAM V bằng tú tài trong hoạt động thể chất, hồ sơ kinesiology – UQAM Vụ tú tài trong hành động văn hóa – UQAM Viện tú tài Actuarial (Hồ sơ danh dự) – UQAM Vụ tú tài Actuarial (Hồ sơ thông thường) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị – UQAC Vụ tú tài trong Quản trị – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị – Uqar Vụ tú tài trong Quản trị – UQAT (Roumyn -noranda) Vụ tú tài trong Quản trị – UQAT (Val -d’or) Vụ tú tài trong Quản trị – UQO Vụ tú tài trong Quản trị (Đường dẫn hợp tác) – UQO Vụ tú tài trong Quản trị (Đường dẫn DEC-BAC) -UQAT (ROUYN-NORANDA) Vụ tú tài trong Quản trị (Đường dẫn chung) – Teluq Vụ tú tài trong Quản trị (Đường dẫn chung song ngữ – Tiếng Pháp/Tiếng Anh) – Teluq Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung kế toán và Tài chính) – Teluq Viccalaureate trong quản trị (tập trung vào phát triển địa phương và kinh tế xã hội) – Teluq Viccalaureate trong quản trị (tập trung vào tinh thần kinh doanh) – Teluq Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung quản lý nguồn nhân lực) – Teluq Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung vào Quản lý Dịch vụ Y tế và Dịch vụ Xã hội) – Teluq Vụ tú tài trong Quản trị (Nồng độ Quản lý) – Teluq Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung tiếp thị) – Teluq Vụ tú tài trong Quản trị (tập trung vào kế hoạch tài chính) – Teluq Vụ tú tài trong Quản trị (Nồng độ Tài chính) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung tài chính, Hồ sơ danh dự) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung quản lý hoạt động) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Quản lý tập trung hoạt động, Danh dự hồ sơ) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung quản lý nguồn nhân lực) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung quản lý nguồn nhân lực, Hồ sơ danh dự) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung quản lý quốc tế) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung quản lý quốc tế, Hồ sơ danh dự) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Quản lý tập trung) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Quản lý tập trung, Hồ sơ danh dự) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung tiếp thị) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung tiếp thị, Hồ sơ danh dự) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung công nghệ kinh doanh) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị (Tập trung công nghệ kinh doanh, Hồ sơ danh dự) – UQAM Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Quản lý nguồn nhân lực tập trung (Drumondville) – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Quản lý nguồn nhân lực tập trung (Joliette) – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – Tập trung quản lý nguồn nhân lực (Trois -rivières) – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Cơ sở Drumondville, PATH 01 – Quản lý nguồn nhân lực) – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Cơ sở Drumondville, PATH 02 – Tiếp thị) – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Cơ sở Drumondville, PATH 03 – Tài chính) – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Đường dẫn DEC -BAC trong Logistics) – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (DEC -BAC trong Logistics) (Hồ sơ quốc tế) – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (DEC -BAC trong Tiếp thị) – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Đường dẫn Dec-Bac trong Tiếp thị Edouard-Montpetit) -UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Đường dẫn Dec-Bac trong Tiếp thị Edouard-Montpetit) (Hồ sơ quốc tế) -UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (DEC -BAC trong Tiếp thị) (Hồ sơ quốc tế) – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh (Joliette) – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh bằng chứng chỉ tích lũy – UQTR Vụ tú tài trong Quản trị kinh doanh bằng cách tích lũy chứng chỉ hoặc trẻ vị thành niên – Teluq Vụ tú tài trong hoạt hình 3D và thiết kế kỹ thuật số – UQAC Vụ tú tài trong nghệ thuật kịch, tập trung giảng dạy – UQAM Viccalaureate trong nghệ thuật kịch, nghiên cứu sân khấu tập trung – UQAM Vụ tú tài trong nghệ thuật kịch, tập trung trò chơi – UQAM Viccalaureate trong nghệ thuật kịch, tập trung phong cảnh – UQAM Vụ tú tài trong nghệ thuật và thiết kế – UQO Vụ tú tài trong nghệ thuật bằng cách tích lũy chứng chỉ hoặc trẻ vị thành niên – Teluq Vụ tú tài trong nghệ thuật thị giác (nghệ thuật nhựa) – UQTR Tompcalaureate trong nghệ thuật thị giác và truyền thông, hồ sơ giảng dạy về nghệ thuật thị giác và truyền thông – UQAM Vụ tú tài trong nghệ thuật thị giác và truyền thông, hồ sơ thực tế nghệ thuật – UQAM Vụ tú tài trong nghệ thuật thị giác (phương tiện truyền thông mới) – UQTR Vụ tú tài trong Hóa sinh – UQAM Vụ tú tài trong Hóa sinh và Công nghệ sinh học – UQTR Tompcalaureate trong Hóa sinh, Honor – Hồ sơ UQAM Vụ tú tài trong Sinh học – UQAC Vụ tú tài trong Sinh học – UQAR Viccalaureate trong học nghề sinh học bởi các vấn đề – UQAM Vụ tú tài trong sinh học y tế – UQTR Vụ tú tài trong Hóa học – UQAM Vụ tú tài trong Hóa học – UQTR Vụ tú tài trong hóa học môi trường và sinh học – UQAR Viccalaureate trong hóa học sản phẩm tự nhiên – UQAC Vụ tú tài trong Hóa học (Hồ sơ hình sự) – UQTR Vụ tú tài trong Hóa học, Danh dự – Hồ sơ UQAM Truyền thông tú tài – Teluq Truyền thông tú tài (Sáng tạo Média – Rạp chiếu phim) – UQAM Vụ tú tài trong Truyền thông (Tạo phương tiện – Phương tiện tương tác) – UQAM Truyền thông tú tài (Sáng tạo truyền thông – Truyền hình) – UQAM Vụ tú tài trong truyền thông con người và tổ chức – UQAM Ticcalaureate trong giao tiếp liên văn hóa và truyền thông – UQAC Truyền thông tú tài (Báo chí) – UQAM Truyền thông tiếp thị tú tài – UQAM Truyền thông tú tài (phương tiện kỹ thuật số) – UQAM Vụ tú tài trong giao tiếp, chính trị và xã hội – UQAM Truyền thông tú tài (Quan hệ công chúng) – UQAM Vụ tú tài trong giao tiếp xã hội – UQTR Vụ tú tài trong giao tiếp xã hội (Hồ sơ quốc tế) – UQTR Truyền thông tú tài (Chiến lược sản xuất văn hóa và truyền thông) – UQAM Viccalaureate trong Sáng tạo trò chơi video (Nghệ thuật, DEC -BAC) – UQAT Vụ tú tài trong Tạo trò chơi video (Thiết kế, DEC -BAC) – UQAT Vụ tú tài trong việc tạo ra các hồ sơ nghệ thuật và thiết kế trò chơi video – UQAT Vụ tú tài trong hồ sơ điện ảnh sáng tạo kỹ thuật số, tạo ra công nghệ 3D và web – UQAT Vụ tú tài trong khiêu vũ, tập trung giảng dạy – UQAM Vụ tú tài trong khiêu vũ, tập trung thực tế nghệ thuật – UQAM Thiết kế môi trường tú tài – UQAM Thiết kế đồ họa tú tài – UQAM Vụ tú tài trong phát triển nghề nghiệp – UQAM Vụ tú tài trong phát triển nghề nghiệp, Danh dự – Đường dẫn UQAM Vụ tú tài trong sự phát triển của các công ty và vùng lãnh thổ – UQAR Vụ tú tài trong pháp luật – Uqam Vụ tú tài trong kinh tế, tập trung kinh tế ứng dụng – UQAM Vụ tú tài trong Kinh tế, Kinh tế và Tài chính tập trung – UQAM Vụ tú tài trong tập trung kinh tế, kinh tế và quản lý – UQAM Viccalaureate trong tập trung kinh tế, kinh tế và chính sách công – UQAM Vụ tú tài trong kinh tế, tập trung kinh tế quốc tế – UQAM Vụ tú tài trong Giáo dục với Thiếu tá (S) – Teluq Vụ tú tài trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học – UQAC Vụ tú tài trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học – UQAR Vụ tú tài trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học – UQAT (Roumyn -noranda) Vụ tú tài trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học – UQAT (Val d’or) Vụ tú tài trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học – UQO Vụ tú tài trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học (tích hợp DEC -BAC) – Đường dẫn UQAM Vụ tú tài trong giáo dục mầm non và tiểu học (đào tạo ban đầu) – UQAM Vụ tú tài trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học cho học sinh của First Nations-Uqacs Vụ tú tài trong giáo dục mầm non và tiểu học (đào tạo ban đầu), một phần -time – uqam Vụ tú tài trong giáo dục trung học: Hồ sơ Pháp – UQTR Vụ tú tài trong giáo dục trung học: Hồ sơ toán học – UQTR Vụ tú tài trong giáo dục trung học: Hồ sơ khoa học và công nghệ – UQTR Vụ tú tài trong giáo dục trung học: Hồ sơ Đại học Xã hội – UQTR Vụ tú tài trong giáo dục trung học: Đại học xã hội và hồ sơ phát triển cá nhân – UQTR Vụ tú tài trong ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh thứ hai – UQAC Vụ tú tài trong ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh thứ hai – UQAM Vụ tú tài trong ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh thứ hai – UQAT Vụ tú tài trong giáo dục thể chất và giáo dục sức khỏe – UQAC Vụ tú tài trong giáo dục thể chất và giáo dục sức khỏe – UQTR Vụ tú tài trong giáo dục nghệ thuật – UQAC Vụ tú tài trong giáo dục nghệ thuật – UQO Vụ tú tài trong giáo dục nghệ thuật (nghệ thuật nhựa, nghệ thuật kịch) – UQTR Vụ tú tài trong giảng dạy ngôn ngữ thứ cấp, tập trung vào việc dạy tiếng Anh – UQTR Viccalaureate trong giảng dạy ngôn ngữ thứ cấp, tập trung vào việc dạy tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha – UQTR Viccalaureate trong giảng dạy ngôn ngữ thứ cấp, tập trung vào giảng dạy tiếng Anh, hồ sơ quốc tế – UQTR Viccalaureate trong giảng dạy ngôn ngữ thứ cấp, tập trung vào việc dạy tiếng Anh và tiếng Pháp, ngôn ngữ thứ hai- UQTR Vụ tú tài trong ngôn ngữ giảng dạy tiếng Pháp thứ hai – UQAM Vụ tú tài trong giáo dục trong trường học và thích ứng xã hội: Tiểu học – UQTR Vụ tú tài trong giáo dục trong trường học và thích ứng xã hội: Trung học – UQTR Vụ tú tài trong giảng dạy trong trường học và thích nghi xã hội – UQAC Vụ tú tài trong giảng dạy trong trường học và thích nghi xã hội – UQAR Vụ tú tài trong giáo dục trong trường học và chuyển thể xã hội (Lanaudière) – UQTR Vụ tú tài trong giảng dạy trong trường học và thích ứng xã hội, can thiệp hồ sơ tại trường mầm non -prrimaire – UQAM Vụ tú tài trong giảng dạy trong trường học và thích ứng xã hội, hồ sơ can thiệp ở thứ cấp – UQAM Vụ tú tài trong giảng dạy giáo dục (Hồ sơ chính) – UQO Vụ tú tài trong giảng dạy giáo dục (Hồ sơ thứ cấp và thanh niên) – UQO Vụ tú tài trong giáo dục nghề nghiệp – UQAC Vụ tú tài trong giáo dục nghề nghiệp – UQAR Vụ tú tài trong giáo dục nghề nghiệp – UQAT Vụ tú tài trong giáo dục trung học: Hồ sơ Pháp – UQAC Vụ tú tài trong giáo dục trung học: Hồ sơ toán học – UQAC Vụ tú tài trong giáo dục trung học: Hồ sơ khoa học và công nghệ – UQAC Vụ tú tài trong giáo dục trung học: Hồ sơ vũ trụ xã hội – UQAC Vụ tú tài trong giáo dục trung học: Đại học xã hội và hồ sơ phát triển cá nhân – UQAC Vụ tú tài trong giáo dục trung học – Uqar Vụ tú tài trong giáo dục trung học – UQAT Vụ tú tài trong giáo dục trung học – UQO Vụ tú tài trong giáo dục trung học, tập trung đào tạo đạo đức và văn hóa tôn giáo – UQAM Vụ tú tài trong giáo dục trung học, Ngôn ngữ tập trung của Pháp Première – Uqam Vụ tú tài trong Giáo dục trung học, Khoa học và Công nghệ tập trung – UQAM Vụ tú tài trong giáo dục trung học, Khoa học con người/Vũ trụ xã hội tập trung – UQAM Vụ tú tài trong Nghiên cứu Pháp (Nghiên cứu văn học) – UQTR Vụ tú tài trong Nghiên cứu Pháp (Nghiên cứu văn học) (Hồ sơ quốc tế) – UQTR Vụ tú tài trong các nghiên cứu của Pháp (ngôn ngữ và truyền thông) – UQTR Vụ tú tài trong nghiên cứu tiếng Pháp (nghiên cứu ngôn ngữ và văn học) – UQTR Vụ tú tài trong nghiên cứu văn học – UQAM Vụ tú tài trong nghiên cứu văn học Pháp – UQAC Vụ tú tài trong Kỹ thuật dân dụng – UQAC Vụ tú tài trong Kỹ thuật Xây dựng (cơ sở trước đại học hoặc tương đương) – UQAR Vụ tú tài trong Kỹ thuật dân dụng (cơ sở kỹ thuật hoặc tương đương) – UQAR Vụ tú tài trong Kỹ thuật xây dựng – ETS Vụ tú tài trong Kỹ thuật sản xuất tự động – ETS Vụ tú tài trong hoạt động và kỹ thuật hậu cần – ETS Viccalaureate trong Kỹ thuật hệ thống kỹ thuật (cơ sở tiền đa dạng hoặc tương đương) – UQAR Viccalaureate trong Kỹ thuật Kỹ thuật Kỹ thuật (cơ sở kỹ thuật hoặc tương đương) – UQAR Vụ tú tài trong Kỹ thuật công nghệ thông tin – ETS Vụ tú tài trong Kỹ thuật điện – ETS Vụ tú tài trong Kỹ thuật Điện – UQAC Vụ tú tài trong Kỹ thuật Điện – UQO Vụ tú tài trong Kỹ thuật Điện – UQTR Viccalaureate trong kỹ thuật điện (cơ sở tiền đa dạng hoặc tương đương) – UQAR Vụ tú tài trong Kỹ thuật điện (cơ sở kỹ thuật hoặc tương đương) – UQAR Viccalaureate trong Kỹ thuật điện (Nồng độ kỹ thuật máy tính) – UQTR Vụ tú tài trong Kỹ thuật Địa chất – UQAC Vụ tú tài trong Kỹ thuật công nghiệp – UQTR Vụ tú tài trong Kỹ thuật máy tính – UQAC Vụ tú tài trong Kỹ thuật máy tính – UQO Vụ tú tài trong Kỹ thuật phần mềm – ETS Vụ tú tài trong Kỹ thuật cơ khí – ETS Vụ tú tài trong Kỹ thuật cơ khí – UQAC Vụ tú tài trong Kỹ thuật cơ khí – UQTR Viccalaureate trong kỹ thuật cơ học (cơ sở tiền đa dạng hoặc tương đương) – UQAR Vụ tú tài trong Kỹ thuật cơ khí (cơ sở kỹ thuật hoặc tương đương) – UQAR Viccalaureate trong Kỹ thuật cơ khí (Nồng độ kỹ thuật Mécatronique) – UQTR Vụ tú tài trong Kỹ thuật cơ khí (Drumondville, Hợp tác xã) – UQTR Vụ tú tài trong Địa lý – UQAM Vụ tú tài trong Địa lý – Uqar Vụ tú tài trong Địa lý môi trường – UQTR Vụ tú tài trong địa lý và phát triển bền vững – UQAC Vụ tú tài trong Địa chất – UQAC Vụ tú tài trong Quản lý nguồn nhân lực – UQAM Vụ tú tài trong Quản lý nguồn nhân lực, Danh dự – Đường dẫn UQAM Vụ tú tài trong quản lý du lịch và khách sạn, quản lý tập trung của các tổ chức và điểm đến du lịch – UQAM Vụ tú tài trong quản lý du lịch và khách sạn, quản lý tập trung của các tổ chức và điểm đến du lịch, con đường hợp tác – UQAM Vụ tú tài trong quản lý du lịch và khách sạn (Quản lý tập trung của các tổ chức và điểm đến du lịch, con đường hợp tác, danh dự *) – UQAM Vụ tú tài trong quản lý du lịch và khách sạn, quản lý tập trung của các tổ chức và điểm đến du lịch, Danh dự – Đường dẫn UQAM Vụ tú tài trong Quản lý Du lịch và Khách sạn, Quản lý khách sạn và Tập trung phục vụ – UQAM Vụ tú tài trong Quản lý Du lịch và Khách sạn, Quản lý khách sạn và Tập trung phục vụ, Đường dẫn Hợp tác – UQAM Quản lý thời trang và thiết kế tú tài, Tập trung thiết kế thời trang – UQAM Viccalaureate trong quản lý và thiết kế thời trang, tập trung thời trang, khái niệm hóa và quản lý đổi mới – UQAM Vụ tú tài trong quản lý và thiết kế thời trang, tập trung thời trang, khái niệm và quản lý đổi mới, Danh dự – Đường dẫn UQAM Viccalaureate trong Quản lý thời trang và Thiết kế, Thời trang, Chiến lược và Quản lý Kinh doanh tập trung – UQAM Vụ tú tài trong quản lý và thiết kế thời trang, tập trung thời trang, chiến lược và quản lý kinh doanh, Danh dự – Đường dẫn UQAM Vụ tú tài trong quản lý và thiết kế thời trang, lý thuyết tập trung, văn hóa và định giá thời trang – UQAM Vụ tú tài trong quản lý và thiết kế thời trang, lý thuyết tập trung, văn hóa và định giá thời trang, danh dự – con đường UQAM Vụ tú tài trong quản lý công cộng – UQAM Vụ tú tài trong Quản lý công cộng (Đường dẫn danh dự) – UQAM Tú tài trong lịch sử – UQAC Vụ tú tài trong lịch sử – Uqam Vụ tú tài trong lịch sử – Uqar Tú tài trong lịch sử – UQTR Vụ tú tài trong lịch sử nghệ thuật, con đường thường xuyên – UQAM Vụ tú tài trong lịch sử nghệ thuật, tập trung bảo mật và phổ biến nghệ thuật – UQAM Nó tú tài – UQAC Nó tú tài – Uqar Nó tú tài – uqo Vụ tú tài trong Khoa học Máy tính – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Máy tính (Đường dẫn DEC -BAC) – UQTR Khoa học máy tính tú tài của khoa học dữ liệu và kinh doanh thông minh – UQAC Vụ tú tài trong Khoa học máy tính và Kỹ thuật phần mềm, Hợp tác xã – UQAM Vụ tú tài trong Khoa học máy tính và Kỹ thuật phần mềm, Khóa học không thực tập – UQAM Vụ tú tài trong Khoa học máy tính và Kỹ thuật phần mềm, Hồ sơ danh dự: Khóa học không thực tập – UQAM Vụ tú tài trong Khoa học máy tính và Kỹ thuật phần mềm, Hồ sơ danh dự: Path hợp tác – UQAM Vụ tú tài trong Khoa học Máy tính (Chế độ hợp tác) – UQO Vô quản trong can thiệp ngoài trời – UQAC Vụ tú tài trong kinesiology – UQAC Vụ tú tài trong kinesiology – Uqar Vụ tú tài trong kinesiology – UQTR Vụ tú tài trong các ngôn ngữ hiện đại- UQAC Vụ tú tài trong các chữ cái và sáng tạo văn học – Uqar Vụ tú tài trong ngôn ngữ học và tiếng Pháp – UQAC Vụ tú tài trong ngôn ngữ học, hồ sơ ngôn ngữ được áp dụng cho việc mua lại tiếng Pháp thứ hai – UQAM Ngôn ngữ học tú tài, Hồ sơ ngôn ngữ nói chung – UQAM Vụ tú tài trong Ngôn ngữ học, Viết Hồ sơ và Đánh giá Văn bản – UQAM Vụ tú tài trong Giải trí, Văn hóa và Du lịch – UQTR Vụ tú tài trong Giải trí, Văn hóa và Du lịch (Hồ sơ quốc tế) – UQTR Vụ tú tài trong toán học – UQTR Vụ tú tài trong toán học (nồng độ toán học) – UQAM Vụ tú tài trong toán học (Nồng độ thống kê) – UQAM Vụ tú tài trong Toán học (Tomplate máy tính kép) – UQTR Vụ tú tài trong âm nhạc, sự tập trung giảng dạy – UQAM Vụ tú tài trong âm nhạc, tập trung thực tế nghệ thuật – UQAM Vụ tú tài trong triết học – Uqam Vụ tú tài trong triết học – UQTR Vụ tú tài trong Vật lý – UQTR Vụ tú tài trong tập luyện nữ hộ sinh – UQTR Vụ tú tài trong thực hành nữ hộ sinh (Hồ sơ quốc tế) – UQTR Vụ tú tài trong Tâm lý học – UQAT Vụ tú tài trong Tâm lý học – UQO Vụ tú tài trong Tâm lý học – UQTR Vụ tú tài trong tâm lý học (con đường DEC -BAC) – UQTR Vụ tú tài trong Tâm lý học (Quebec) – UQTR Vụ tú tài trong Tâm lý học – UQAC Vụ tú tài trong Tâm lý học – Uqam Vụ tú tài trong Tâm lý học – UQO Vụ tú tài trong Tâm lý học – UQTR Vụ tú tài trong Tâm lý học (Hồ sơ quốc tế) – UQTR Vụ tú tài trong tâm lý học quan hệ con người – UQAR Vụ tú tài trong quan hệ công nghiệp và nguồn nhân lực – UQO Vụ tú tài trong Quan hệ công nghiệp và Nhân sự (Hợp tác xã) – UQO Vụ tú tài trong Quan hệ quốc tế và Luật quốc tế – UQAM Vụ tú tài trong Quan hệ quốc tế và Luật quốc tế, Danh dự – Đường dẫn UQAM Vụ tú tài trong khoa học pháp y – UQTR Vụ tú tài trong khoa học chính trị – UQAC Vụ tú tài trong Khoa học Chính trị – UQAM Vụ tú tài trong Khoa học – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học hữu cơ và sinh thái – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Kế toán – UQAC Vụ tú tài trong Khoa học Kế toán – UQAM Vụ tú tài trong Khoa học Kế toán – UQAR Vụ tú tài trong Khoa học Kế toán – UQAT Vụ tú tài trong Khoa học Kế toán – UQO Vụ tú tài trong Khoa học Kế toán – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Kế toán (Đường dẫn DEC -BAC) – UQAT Vụ tú tài trong Khoa học Kế toán (Đường dẫn DEC -BAC) – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Kế toán (Longueuil) – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Kế toán (Terrebonne) – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Sức khỏe (Liệu pháp Nghề nghiệp) – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Trái đất và khí quyển, Nồng độ Địa chất – UQAM Vụ tú tài trong Khoa học Trái đất và khí quyển, Khoa học tập trung của bầu khí quyển: Météo và Khí hậu – UQAM Vụ tú tài trong Khoa học Giáo dục – UQAM Vụ tú tài trong Khoa học Tôn giáo – Uqam Vụ tú tài trong Khoa học Tôn giáo, Danh dự – Đường dẫn Uqam Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng – UQAT Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng: Thành phần Đại học Dec -Bac – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Path Dec -Bac Drumondville) – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (con đường Joliette Dec -Bac) – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Đường dẫn DEC -BACC) – UQAR Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Đường đào tạo ban đầu) – UQAC Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Đường dẫn điều dưỡng tập thể dục – Thành phần tích hợp) – UQAC Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Hành trình điều dưỡng tập thể dục – Thành phần bổ sung) – UQAC Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Đào tạo ban đầu – Đường dẫn DEC -BAC) – UQO Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Đào tạo ban đầu – DEC -BAC) – UQAT Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Đào tạo ban đầu) – UQO Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Đào tạo ban đầu) – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Cải thiện) – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học Điều dưỡng (Nâng cao) (Drumondville) – UQTR Vụ tú tài trong Khoa học tự nhiên được áp dụng cho môi trường – UQAM Vụ tú tài trong Khoa học (Phục hồi chức năng) – UQAC Vụ tú tài trong khoa học xã hội (nồng độ giao tiếp) – UQO Vụ tú tài trong Khoa học Xã hội (Tập trung phát triển quốc tế) – UQO Vụ tú tài trong Khoa học Xã hội (Nồng độ Lịch sử) – UQO Vụ tú tài trong Khoa học Xã hội (Tập trung khoa học chính trị) – UQO Vụ tú tài trong Khoa học Xã hội (Nồng độ Xã hội học) – UQO Vụ tú tài trong an ninh công cộng – UQTR Vụ tú tài trong Sexology – UQAM Vụ tú tài trong Xã hội học – Uqam Vụ tú tài trong xã hội học ứng dụng – UQAC Vụ tú tài trong hệ thống máy tính và điện tử- uqam Viccalaureate trong dịch thuật, đường dẫn đa ngôn ngữ – Hồ sơ dịch tiếng Tây Ban Nha – UQTR Viccalaureate trong dịch thuật, đường dẫn đa ngôn ngữ – Hồ sơ dịch thuật Pháp – UQTR Vụ tú tài trong dịch thuật. Đường dẫn chuyên đề – UQTR Vụ tú tài trong dịch và viết – UQO Vụ tú tài trong dịch thuật chuyên nghiệp – UQO Vụ tú tài trong công tác xã hội – UQAC Vụ tú tài trong công tác xã hội – Uqam Vụ tú tài trong công tác xã hội – Uqar Vụ tú tài trong công tác xã hội – UQAT (Roumyn -noranda) Vụ tú tài trong công tác xã hội – UQAT (Val -d’or) Vụ tú tài trong công tác xã hội – UQO Vụ tú tài trong công tác xã hội (con đường DEC -BAC) – UQAT Vụ tú tài trong kế hoạch thị trấn – UQAM Vụ tú tài trong Lập kế hoạch thị trấn, Danh dự – Đường dẫn UQAM Vụ tú tài trong kế hoạch thị trấn, tập trung quốc tế – UQAM Vụ tú tài trong Lập kế hoạch thị trấn, Tập trung quốc tế, Danh dự – Đường dẫn UQAM Tompcalaureate ès Arts với (s) chính – teluq Vụ tú tài trong nghệ thuật nói chung – UQO Vụ tú tài trong nghệ thuật bằng chứng chỉ tích lũy – UQAM Vụ tú tài trong Khoa học với bất khả kháng (S) – Teluq Viccalaureate trong khoa học bằng cách tích lũy chứng chỉ hoặc trẻ vị thành niên – Teluq Ticcalaureate tổng quát ès nghệ thuật – Teluq Vụ tú tài liên ngành trong nghệ thuật – UQAC Chứng chỉ nâng cao về phát triển phần mềm – UQAM Chứng chỉ tạo 3D – UQAT Giấy chứng nhận phát triển thực hành giảng dạy trong môi trường Bắc Âu – UQAT Giấy chứng nhận cải tiến trong đào tạo nghệ thuật – UQAC Ngôn ngữ thứ hai ngụ ý chứng chỉ – UQAM Giấy chứng nhận cải thiện quản lý – UQAM Giấy chứng nhận cải thiện việc truyền ngôn ngữ bản địa – UQAC Giấy chứng nhận thực hành điều dưỡng hỗ trợ đầu tiên trong phẫu thuật -UQTR Giấy chứng nhận chuẩn bị CPA – Teluq Giấy chứng nhận giảng dạy tại trường mầm non và tiểu học trong môi trường Bắc Âu – UQAT Chứng chỉ bắt đầu viết chuyên nghiệp – UQO Giấy chứng nhận khởi tạo dịch thuật chuyên nghiệp – UQO Giấy chứng nhận can thiệp trong bối cảnh giáo dục với những người bị rối loạn phổ tự kỷ hoặc suy giảm trí tuệ – UQAM Giấy chứng nhận tối ưu hóa trong thực hành điều dưỡng – UQAC Giấy chứng nhận hỗ trợ giáo dục tiểu học – UQAT Giấy chứng nhận hỗ trợ giáo dục trung học – UQAT Giấy chứng nhận quản trị – Teluq Giấy chứng nhận quản trị – UQAM Giấy chứng nhận quản trị – UQAR Giấy chứng nhận quản trị – UQAT Giấy chứng nhận quản trị – UQO Giấy chứng nhận quản trị – UQTR Giấy chứng nhận Quản trị (Cơ sở Drumondville) – UQTR Giấy chứng nhận quản trị (khuôn viên Joliette) – UQTR Giấy chứng nhận quản trị dịch vụ – Teluq Giấy chứng nhận quản trị dịch vụ, đường dẫn chung – UQAM Giấy chứng nhận quản trị dịch vụ, đường dẫn chuyên ngành để quản lý bảo hiểm người như một phần yêu cầu để có được tiêu đề của cuộc sống đã được phê duyệt (AVA) – UQAM Giấy chứng nhận Quản trị dịch vụ, Đường dẫn chuyên ngành Quản lý chăm sóc trẻ em – UQAM Giấy chứng nhận quản trị dịch vụ, Đường dẫn chuyên môn để đào tạo về Hydro -québec – Quản lý nhân viên UQAM Giấy chứng nhận quản trị dịch vụ công – UQAM Giấy chứng nhận bằng tiếng Đức – UQAM Giấy chứng nhận phân tích hóa học – UQAM Chứng chỉ Phân tích Truyền thông – Teluq Chứng chỉ bằng tiếng Anh – UQAM Chứng chỉ bằng tiếng Anh – UQTR Chứng chỉ ngôn ngữ thứ hai – UQAC Giấy chứng nhận hoạt hình văn hóa – UQAM Giấy chứng nhận hoạt hình nhóm – UQO Giấy chứng nhận hoạt hình của các nhóm nhỏ – UQAR Chứng chỉ hoạt hình 3D và thiết kế kỹ thuật số – UQAC Chứng chỉ Khảo cổ học – UQAC Giấy chứng nhận nghệ thuật và phương tiện truyền thông mới – UQTR Giấy chứng nhận về nghệ thuật nhựa – UQAM Giấy chứng nhận về nghệ thuật nhựa – UQAT Giấy chứng nhận về nghệ thuật nhựa – UQTR Chứng chỉ Nghệ thuật Thị giác – UQAM Chứng chỉ Nghệ thuật Thị giác – UQO Giấy chứng nhận truyện tranh – UQO Chứng chỉ Sinh học Y khoa – UQTR Giấy chứng nhận rạp chiếu phim – UQAT Trung tâm điện ảnh và video – UQAC Giấy chứng nhận huấn luyện – UQAC Giấy chứng nhận thương mại điện tử – UQAR Giấy chứng nhận thương mại quốc tế – UQAM Giấy chứng nhận thương mại quốc tế, tập trung nghề nghiệp quốc tế – UQAM Giấy chứng nhận truyền thông – Phương tiện truyền thông xã hội và Tổ chức – UQAM Giấy chứng nhận truyền thông – UQAM Giấy chứng nhận giao tiếp bằng văn bản – UQTR Chứng chỉ truyền thông và phương tiện kỹ thuật số – UQTR Giấy chứng nhận truyền thông tổ chức – Teluq Giấy chứng nhận truyền thông xã hội và công cộng – UQO Chứng chỉ về Kỹ năng Doanh nhân và Quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ – Teluq Giấy chứng nhận kế toán chung – Teluq Giấy chứng nhận kế toán chung – UQAM Giấy chứng nhận kế toán chung – UQO Chứng chỉ Kế toán chung (Cơ sở Drumondville) – UQTR Giấy chứng nhận kế toán chung (Longueuil) – UQTR Giấy chứng nhận kế toán chung (Terrebonne) – UQTR Chứng chỉ Kế toán chung (Trois -Rivières) – UQTR Chứng chỉ sáng tạo văn học – UQAM Chứng chỉ Sáng tạo Kỹ thuật số – UQAT Giấy chứng nhận thiết kế đồ họa – UQO Giấy chứng nhận phát triển của cộng đồng nông thôn – UQAR Giấy chứng nhận phát triển quốc tế – UQO Giấy chứng nhận phát triển địa phương và khu vực – UQAT Giấy chứng nhận về kinh doanh và luật làm việc – UQO Giấy chứng nhận về luật xã hội và công việc – UQAM Chứng chỉ về Động lực Doanh nhân – UQAM Giấy chứng nhận sinh thái – UQAM Giấy chứng nhận kinh tế – Teluq Giấy chứng nhận kinh tế và ước tính các dự án xây dựng – ETS Chứng chỉ Kinh tế và Xã hội – UQO Giấy chứng nhận kinh tế, Nồng độ kinh tế ứng dụng – UQAM Giấy chứng nhận kinh tế, tập trung kinh tế và quản lý – UQAM Giấy chứng nhận kinh tế, Tập trung kinh tế quốc tế – UQAM Giấy chứng nhận giáo dục mầm non: Sự đa dạng, bao gồm và chất lượng – UQAM Giấy chứng nhận giáo dục mầm non (đào tạo ban đầu) – UQAM Giấy chứng nhận giáo dục đương đại – UQAR Giấy chứng nhận giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học – UQAR Giấy chứng nhận giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học – UQTR Giấy chứng nhận giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học (Drumondville) – UQTR Chứng chỉ Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (L’Assomption) – UQTR Chứng chỉ hiệu ứng hình ảnh cho điện ảnh và truyền hình – UQAT Giấy chứng nhận điện cơ khai thác – UQAT Giấy chứng nhận điều tra của cảnh sát – UQTR Giấy chứng nhận dạy tiếng Anh thứ hai – UQAM Chứng chỉ ngôn ngữ giảng dạy tiếng Pháp thứ hai – UQAM Giấy chứng nhận khởi nghiệp – UQAR Giấy chứng nhận tiếng Tây Ban Nha – UQAM Giấy chứng nhận nghiên cứu của thổ dân – UQAT Giấy chứng nhận nghiên cứu quan trọng về tình dục – UQAM Giấy chứng nhận về nghiên cứu nữ quyền – UQAM Chứng chỉ Nghiên cứu Quốc tế – Teluq Giấy chứng nhận về nghiên cứu đa ngành – Teluq Giấy chứng nhận về nghiên cứu đa ngành – UQAC Chứng chỉ Nghiên cứu Quebec – Teluq Giấy chứng nhận tài chính – UQAM Giấy chứng nhận tài chính – UQAR Giấy chứng nhận đào tạo cho hỗ trợ lựa chọn trong môi trường thổ dân – UQAC Giấy chứng nhận bằng tiếng Pháp và tiếng Anh: Kinh nghiệm Montreal – UQAM Giấy chứng nhận tiếng Pháp thứ hai – UQAM Giấy chứng nhận ngoại ngữ thứ hai hoặc nước ngoài: Văn hóa, nghiên cứu và công việc – UQAC Chứng chỉ địa lý – UQAC Chứng chỉ Địa lý Quốc tế – UQAM Chứng chỉ Địa chất ứng dụng – UQAM Giấy chứng nhận về lão khoa – UQTR Giấy chứng nhận về lão khoa xã hội – UQAM Giấy chứng nhận quản lý xây dựng – ETS Giấy chứng nhận quản lý an ninh công cộng (Hồ sơ quản lý cảnh sát) Giấy chứng nhận quản lý khách sạn và phục hồi đất – UQAC Giấy chứng nhận quản lý thông tin và lưu trữ – UQAM Giấy chứng nhận quản lý dự án – UQAR Giấy chứng nhận quản lý và lưu trữ tài liệu – UQAC Giấy chứng nhận quản lý và lưu trữ tài liệu – UQAM Giấy chứng nhận quản lý cơ sở – ETS Giấy chứng nhận quản lý hoạt động – UQAM Giấy chứng nhận quản lý các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã – UQTR Giấy chứng nhận quản lý nhân sự – Teluq Giấy chứng nhận quản lý nhân sự – UQAC Giấy chứng nhận quản lý nhân sự – UQAM Giấy chứng nhận quản lý nhân sự – UQAR Giấy chứng nhận quản lý nhân sự – UQAT Giấy chứng nhận quản lý nguồn nhân lực (Cơ sở Drumondville) – UQTR Giấy chứng nhận Quản lý Nhân sự (Trường Joliette) – UQTR Giấy chứng nhận quản lý nguồn nhân lực, (đường dẫn thường xuyên) – UQTR Giấy chứng nhận quản lý nguồn nhân lực dành riêng cho các nhân viên y tế và lính cứu hỏa từ Quebec – UQTR Giấy chứng nhận về Quản lý Dịch vụ Xã hội và Sức khỏe – Teluq Chứng chỉ Quản lý Dịch vụ Thành phố – UQAM Giấy chứng nhận quản lý công nghệ kinh doanh – UQAR Giấy chứng nhận quản lý công nghệ kinh doanh – UQTR Giấy chứng nhận quản lý du lịch – Teluq Giấy chứng nhận quản lý du lịch – UQAM Giấy chứng nhận quản lý vận tải hàng không – UQAC Giấy chứng nhận quản lý công việc văn phòng – Teluq Quản lý chất lượng và chứng chỉ bảo hiểm – ETS Giấy chứng nhận quản lý và đánh giá bất động sản – UQO Giấy chứng nhận quản lý và thực hành văn hóa xã hội của ẩm thực – UQAM Chứng chỉ Quản lý Sức khỏe và Quản lý An toàn Tích hợp – UQAM Giấy chứng nhận quản lý cảnh sát – UQTR Giấy chứng nhận Lịch sử – UQAM Giấy chứng nhận lịch sử – UQO Chứng chỉ Lịch sử – UQTR Chứng chỉ Lịch sử Nghệ thuật – UQAM Chứng chỉ Lịch sử Nghệ thuật – UQTR Giấy chứng nhận về nhập cư và quan hệ giữa các quốc gia – UQAM Giấy chứng nhận bất động sản – UQAM Thông tin kỹ thuật số và Chứng chỉ truyền thông – UQO Chứng chỉ CNTT – UQAR Chứng chỉ CNTT – UQTR Giấy chứng nhận máy tính được áp dụng – Teluq Chứng chỉ Khoa học Máy tính Quản lý – UQO Chứng chỉ phát triển phần mềm và CNTT – UQAM Giấy chứng nhận điều trị bằng đường hít: Gây mê và chăm sóc quan trọng – UQAT Giấy chứng nhận giải thích sân khấu – UQTR Giấy chứng nhận can thiệp cộng đồng – UQAC Giấy chứng nhận can thiệp giáo dục vào môi trường gia đình và cộng đồng – UQAM Giấy chứng nhận can thiệp và phòng ngừa sự phụ thuộc giữa các quốc gia trẻ đầu tiên – UQAC Giấy chứng nhận can thiệp của cảnh sát – UQTR Giấy chứng nhận can thiệp tâm lý – UQTR Giấy chứng nhận can thiệp tâm lý (Quebec) – UQTR Giấy chứng nhận can thiệp tâm lý xã hội – UQAM Giấy chứng nhận văn hóa và ngôn ngữ Ả Rập – UQAM Giấy chứng nhận về ngôn ngữ, văn hóa và nền văn minh – UQTR Chứng chỉ ngôn ngữ và văn hóa châu Á – UQAM Giấy chứng nhận trong thư – UQTR Giấy chứng nhận hậu cần – UQTR Giấy chứng nhận quản lý – Teluq Giấy chứng nhận tiếp thị – UQAC Giấy chứng nhận tiếp thị – UQAM Giấy chứng nhận tiếp thị – UQAR Giấy chứng nhận tiếp thị – UQTR Chứng chỉ tiếp thị (Cơ sở Drumondville) – UQTR Giấy chứng nhận hòa giải và truyền tải văn hóa trong nghệ thuật – UQAC Chứng chỉ Phương pháp định lượng – UQAM Giấy chứng nhận về Bảo tàng và Phổ biến nghệ thuật – UQAM Giấy chứng nhận về Bảo tàng và Di sản – UQO Giấy chứng nhận vẽ – UQAT Giấy chứng nhận triết học – UQTR Giấy chứng nhận lập kế hoạch tài chính – Teluq Giấy chứng nhận lập kế hoạch tài chính – UQAC Giấy chứng nhận lập kế hoạch tài chính – UQAR Giấy chứng nhận lập kế hoạch tài chính – UQAT Giấy chứng nhận lập kế hoạch tài chính – UQTR Giấy chứng nhận lập kế hoạch tài chính (Đường dẫn chung) – UQAM Giấy chứng nhận lập kế hoạch tài chính (Đường dẫn di chuyển Desjardins) – Teluq Giấy chứng nhận lập kế hoạch tài chính (Đường dẫn di chuyển Desjardins) – UQAM Giấy chứng nhận lập kế hoạch tài chính (Drumondville) – UQTR Giấy chứng nhận lập kế hoạch tài chính (Phong trào Desjardins) – UQAC Giấy chứng nhận lập kế hoạch tài chính (Phong trào Desjardins) – UQAT Giấy chứng nhận lập kế hoạch lãnh thổ và quản lý rủi ro – UQAM Giấy chứng nhận thực hành tâm lý xã hội – UQAR Chứng chỉ thực hành biên tập – Teluq Giấy chứng nhận sản xuất nghệ thuật – UQAT Giấy chứng nhận sản xuất công nghiệp – ETS Giấy chứng nhận sản xuất văn bản – UQAR Giấy chứng nhận tâm lý – UQAR Chứng chỉ Tâm lý học – Teluq Chứng chỉ Tâm lý học – UQAM Chứng chỉ Tâm lý học – UQAR Chứng chỉ Tâm lý học – UQO Chứng chỉ Tâm lý học – UQTR Giấy chứng nhận tâm lý và tổ chức làm việc – UQO Chứng chỉ Tâm lý học nói chung – UQAT Giấy chứng nhận phục hồi động cơ và cảm giác – UQAT Giấy chứng nhận quan hệ lao động – Teluq Chứng chỉ Quan hệ công nghiệp và Nhân sự – UQO Giấy chứng nhận quan hệ công chúng – Teluq Giấy chứng nhận về mạng và hệ thống viễn thông – UQAM Giấy chứng nhận tài nguyên năng lượng bền vững – UQAM Giấy chứng nhận về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp – UQAC Giấy chứng nhận về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp – UQAT Giấy chứng nhận về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp – UQO Giấy chứng nhận về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp – UQTR Giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần – UQAR Giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần – UQTR Giấy chứng nhận về kịch bản điện ảnh – UQAM Chứng chỉ Khoa học và Công nghệ – Teluq Chứng chỉ Khoa học Chính trị – UQO Chứng chỉ Khoa học Kế toán – Teluq Chứng chỉ Khoa học Kế toán – UQAM Chứng chỉ Khoa học Kế toán – UQAR Chứng chỉ Khoa học Kế toán – UQAT Chứng chỉ Khoa học Kế toán – UQO Chứng chỉ Khoa học Kế toán – UQTR Chứng chỉ Khoa học Khí quyển – UQAM Chứng chỉ Khoa học Môi trường – Teluq Chứng chỉ Khoa học Môi trường – UQAM Chứng chỉ Khoa học Môi trường – UQTR Chứng chỉ Khoa học Dữ liệu và Trí thông minh kinh doanh – UQAC Chứng chỉ Khoa học Tôn giáo – UQAM Chứng chỉ Khoa học Xã hội – Teluq Chứng chỉ Khoa học Xã hội – UQAM Chứng chỉ Xã hội học – UQAC Chứng chỉ Xã hội học – UQO Giấy chứng nhận chăm sóc quan trọng – UQAR Giấy chứng nhận điều dưỡng – UQO Giấy chứng nhận điều dưỡng lâm sàng – UQAT Giấy chứng nhận điều dưỡng lâm sàng – UQTR Giấy chứng nhận điều dưỡng cộng đồng – UQAR Giấy chứng nhận điều dưỡng cộng đồng – UQAT Giấy chứng nhận chăm sóc sức khỏe cộng đồng – UQTR Giấy chứng nhận hỗ trợ giáo dục trong CPE và các dịch vụ chăm sóc trẻ em khác – UQTR Giấy chứng nhận hỗ trợ giáo dục trong các dịch vụ chăm sóc trẻ em giáo dục – UQAM Giấy chứng nhận công nghệ thổ dân – UQAC Giấy chứng nhận về công nghệ web – UQAT Giấy chứng nhận công nghệ kinh doanh – UQAM Giấy chứng nhận công nghệ thông tin – UQO Giấy chứng nhận viễn thông – ETS Giấy chứng nhận nghiện ma túy và các phụ thuộc khác – UQAC Giấy chứng nhận dịch – Teluq Giấy chứng nhận dịch – UQTR Giấy chứng nhận dịch tiếng Tây Ban Nha – UQTR Giấy chứng nhận dịch sang tiếng Anh – UQTR Giấy chứng nhận về công tác xã hội – UQO Giấy chứng nhận rối loạn phổ tự kỷ – UQAR Chứng chỉ liên đại đa dạng bằng tiếng Anh – Teluq Chứng chỉ đa ngành (Tạo và phương tiện mới) – UQAT Chứng chỉ đa ngành (Trường Kỹ thuật) – UQAT Chứng chỉ đa ngành (UFDPA) – UQAT Giấy chứng nhận hoặc phụ trong Quản trị – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ bằng ngôn ngữ thứ hai tiếng Anh – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong Khảo cổ học – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong nghệ thuật kỹ thuật số – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong nghệ thuật thị giác – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong rạp chiếu phim và video – UQAC Giấy chứng nhận hoặc trẻ vị thành niên hợp tác quốc tế – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong sáng tạo văn học – UQAC Giấy chứng nhận hoặc trẻ vị thành niên bằng tiếng Tây Ban Nha – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong Địa lý – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong quản lý nguồn nhân lực – UQAC Giấy chứng nhận hoặc trẻ vị thành niên trong lịch sử – UQAC Nó chứng chỉ hoặc phụ – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong khoa học máy tính ứng dụng – UQAC Giấy chứng nhận hoặc trẻ vị thành niên can thiệp – UQAC Giấy chứng nhận hoặc trẻ vị thành niên trong kinesiology – UQAC Chứng chỉ hoặc Tiểu học về Toán học – UQAC Chứng chỉ hoặc Tiểu học về Tâm lý học – UQAC Giấy chứng nhận hoặc Tiểu học trong Tâm lý học và Tổ chức – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong nhân viên biên tập – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong khoa học chính trị – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong Khoa học Kế toán – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong Khoa học Hoạt động Thể chất – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong khoa học môi trường – UQAC Giấy chứng nhận hoặc phụ trong nhà hát – UQAC Giấy chứng nhận được cá nhân hóa – UQTR Chứng chỉ được cá nhân hóa (Tạo và phương tiện mới) – UQAT Giấy chứng nhận cá nhân (Trường Kỹ thuật) – UQAT Giấy chứng nhận được cá nhân hóa trong giáo dục – UQAT Giấy chứng nhận được cá nhân hóa về quản lý và mạng kỹ thuật số được cung cấp độc quyền tại Viện Marc Perrot (Lyon, Pháp) – UQAT Giấy chứng nhận cá nhân hóa trong thực hành nữ hộ sinh ở Quebec – UQTR Giấy chứng nhận cho huấn luyện viên nơi làm việc – UQAM Bidiplômant Path bằng chẩn đoán y sinh – INRS Con đường Bidiplômant trong sinh thái học dưới nước – đa dạng của Bordeaux – INRS Bidiplômant Path trong năng lượng tái tạo với Đại học Reykjavik – INRS Bidiplômant Path trong GEORYGENCING và Môi trường trong tuần lộc -university 1 – INRS Bidiplômant trong Photonics – INRS Đường dẫn huyết tương bidiplômant – INRS Bidiplômant Path trong Khoa học nước INRS – Ishedd (có bộ nhớ) – INRS Bidiplômant Path trong khoa học nước INRS – ishedd (không có bộ nhớ) – INRS Dec/Viscalaureate Path trong Du lịch và Quản lý khách sạn, Quản lý sự tập trung của các tổ chức và điểm đến du lịch – UQAM Dec/Viscalaureate Path trong Du lịch và Quản lý khách sạn, Quản lý sự tập trung của các tổ chức và điểm đến du lịch (Hành trình danh dự) – UQAM Đường dẫn tháng 12/Tomcalaureate trong Quản lý Du lịch và Khách sạn, Quản lý khách sạn và Tập trung phục vụ – UQAM Nồng độ chu kỳ thứ hai trong các nghiên cứu nữ quyền – UQAM Nồng độ chu kỳ thứ hai trong khoa học nhận thức – UQAM Sự tập trung của Chu kỳ thứ hai khuyết tật và người quá cố: Quyền và quyền công dân – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong tiếng Đức – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên bằng tiếng Anh – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong giao tiếp quốc tế – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong tiếng Tây Ban Nha – UQAM Nồng độ đại học trong các nghiên cứu của Mỹ – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong các nghiên cứu cũ – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong các nghiên cứu của thổ dân – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong các nghiên cứu dân tộc – UQAM Nồng độ đại học trong các nghiên cứu về nữ quyền – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong các nghiên cứu thời trung cổ – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong các nghiên cứu Quebec – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong tiếng Nhật – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập – UQAM Sự tập trung đại học trong ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong ngôn ngữ và văn hóa Ý – UQAM Nồng độ chu kỳ đầu tiên trong ngôn ngữ học áp dụng cho nghiên cứu ngữ pháp – UQAM Nồng độ chu kỳ thứ ba trong các nghiên cứu nữ quyền – UQAM Nồng độ chu kỳ thứ ba trong khoa học nhận thức – UQAM Bằng tốt nghiệp chu kỳ thứ hai về khoa học máy tính ứng dụng – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý giáo dục – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về hành chính công khu vực – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý trường học – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý trường học – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý trường học – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên phân tích và phòng ngừa rủi ro tự nhiên – UQAR Văn bằng giáo dục đại học chuyên về phương pháp tiếp cận liên ngành nâng cao trong việc cho con bú cho các chuyên gia y tế – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về kiến ​​trúc hiện đại và di sản – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về nghệ thuật – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về tin sinh học – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về giao tiếp xã hội – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về kế toán chuyên nghiệp – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên về kế toán chuyên nghiệp (Hợp tác xã) – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên tư vấn quản lý – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về thẩm mỹ – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên về tội phạm lâm sàng – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên về thiết kế trò chơi video kể chuyện – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên thiết kế thiết kế thiết kế – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về thiết kế sự kiện – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên phát triển du lịch – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên phát triển khu vực và lãnh thổ – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về ngôn ngữ- UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về luật lao động và bảo vệ xã hội – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về nhân quyền – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Eco -advisor – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên về giáo dục và đào tạo người lớn – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về giáo dục soma – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng – Văn bằng tốt nghiệp chuyên về giáo dục đại học – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên về môi trường quốc tế (Hồ sơ chuyên nghiệp) – Teluq Văn bằng tốt nghiệp chuyên về môi trường quốc tế (Hồ sơ nghiên cứu ứng dụng) – Teluq Văn bằng tốt nghiệp chuyên về đạo đức – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về đạo đức ứng dụng – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên về đạo đức ứng dụng – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên nghiên cứu các thực hành tâm lý xã hội – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về nghiên cứu thực phẩm: Các vấn đề đương đại – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên đánh giá các chương trình, dự án và dịch vụ – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên đánh giá, can thiệp và hỗ trợ tâm lý với người khuyết tật trí tuệ – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về tài chính – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về tài chính – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên về tài chính, con đường kiểm tra – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về tài chính, hành trình với báo cáo thực tập và thực tập – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về tài chính doanh nghiệp – Teluq Văn bằng tốt nghiệp chuyên về thuế (Đường dẫn chung) – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về thuế (đường dẫn được cung cấp cho nhân viên của Cơ quan Doanh thu Canada) – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên đào tạo từ xa – Teluq Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Kỹ thuật xây dựng: Quản lý các dự án xây dựng – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Kỹ thuật xây dựng: Các dự án thiết kế và phục hồi chức năng – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Kỹ thuật sản xuất tự động: Hệ thống thông minh – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Kỹ thuật sản xuất tự động: Tích hợp và Tự động hóa các hệ thống – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Kỹ thuật Môi trường – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên về kỹ thuật điện – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên về kỹ thuật công nghiệp – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Kỹ thuật phần mềm – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Kỹ thuật phần mềm – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về kỹ thuật cơ khí – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý – UQAM Văn bằng nghiên cứu cao hơn chuyên quản lý động vật hoang dã – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý giáo dục – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý đổi mới – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý dự án – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý dự án – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý dự án – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý dự án – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý dự án kỹ thuật – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý các tổ chức về an ninh công cộng – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý mọi người tại nơi làm việc – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức – Teluq Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý nguồn nhân lực và thay đổi tổ chức – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý tài nguyên hàng hải – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản lý rủi ro lớn – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên quản trị công nghệ thông tin – Teluq Văn bằng tốt nghiệp chuyên khoa học máy tính ứng dụng – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên về kỹ thuật (loại giá) – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về kỹ thuật (loại dự án) – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về các công cụ tài chính phái sinh – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về can thiệp hành vi với những người mắc chứng rối loạn phát triển xâm lấn (TED) – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về can thiệp hành vi với những người bị rối loạn phổ tự kỷ (TSA) – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về can thiệp giáo dục – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên về can thiệp giáo dục với sinh viên bị rối loạn phát triển xâm lấn – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về can thiệp công thái học – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về sự can thiệp của tự nhiên và phiêu lưu – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên về văn học trẻ em – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên giải trí, văn hóa và du lịch – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên giải trí, sức khỏe và chất lượng cuộc sống – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về tiếp thị – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về toán học và khoa học máy tính ứng dụng – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về khí tượng học – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về nhạc phim – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Hải dương học ứng dụng – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Chỉnh hình – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên về lập kế hoạch lãnh thổ và phát triển địa phương – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên thực hành kế toán (CPA) – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về thực hành nghiên cứu và hành động công cộng – INRS Văn bằng tốt nghiệp chuyên về các dự án quốc tế và kỹ thuật toàn cầu – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên về quan hệ lao động – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về quan hệ công nghiệp và nguồn nhân lực – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên về mạng viễn thông – ETS Bằng tốt nghiệp chuyên về khả năng phục hồi, rủi ro và thảm họa – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về truyền thông chuyên nghiệp và hùng biện – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về sức khỏe tâm thần – Teluq Văn bằng tốt nghiệp chuyên về sức khỏe toàn cầu – UQAT Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Kế toán – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Kế toán – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Kế toán – UQAT Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Kế toán (DESS -CPA) (Drumondville) – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Kế toán (DESS -CPA) (Longueuil) – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Kế toán (DESS -CPA) (Terrebonne) – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Kế toán (DESS-CPA) (Trois-Rivières) -uqtr Văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Giáo dục – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học và Công nghệ thông tin – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Điều dưỡng – Hồ sơ điều dưỡng Chuyên về Chăm sóc tiền tuyến – UQAT Văn bằng tốt nghiệp chuyên khoa học điều dưỡng – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Điều dưỡng – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên khoa học điều dưỡng – UQAT Văn bằng tốt nghiệp chuyên khoa học điều dưỡng – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên khoa học điều dưỡng – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên khoa học điều dưỡng (bác sĩ y tá chuyên về trẻ sơ sinh) – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên khoa học điều dưỡng (y tá chuyên về sức khỏe tâm thần) – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên khoa học điều dưỡng (y tá chuyên về sức khỏe tâm thần) – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên khoa học điều dưỡng (bác sĩ y tá chuyên về chăm sóc nhi khoa) – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Điều dưỡng (IPS Sức khỏe Tâm thần) – UQAR Văn bằng tốt nghiệp chuyên khoa học điều dưỡng (tiền tuyến IPS) – UQAC Văn bằng tốt nghiệp chuyên khoa học điều dưỡng (tiền tuyến IPS) – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Điều dưỡng (Chăm sóc tiền tuyến) – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Xã hội Phát triển, Hồ sơ Phát triển Quốc tế – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Xã hội Phát triển, Hồ sơ phát triển lãnh thổ – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Khoa học Xã hội Phát triển, Hồ sơ nghiên cứu của thổ dân – UQO Văn bằng tốt nghiệp chuyên về hệ thống thông tin địa lý – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về hệ thống trên bảng – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về công nghệ giáo dục – Teluq Văn bằng tốt nghiệp chuyên về công nghệ thông tin – ETS Văn bằng tốt nghiệp chuyên về công nghệ thông tin – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên về Nhà hát múa rối đương đại – UQAM Văn bằng tốt nghiệp chuyên trị liệu thể thao – UQTR Văn bằng tốt nghiệp chuyên về dịch thuật – UQTR Bằng tốt nghiệp nghiên cứu đa ngành chuyên ngành Nghiên cứu cao hơn trong bối cảnh thổ dân – UQAC Tiến sĩ liên tục các nghiên cứu về tâm lý học (Hồ sơ can thiệp) – UQTR Tiến sĩ liên tục các nghiên cứu về tâm lý học (Hồ sơ can thiệp và nghiên cứu) – UQTR Tiến sĩ liên tục các nghiên cứu về tâm lý học (Hồ sơ nghiên cứu) – UQTR Tiến sĩ đại học về Chiropractic – UQTR Tiến sĩ đại học về y học Podiatric – UQTR Tiến sĩ Quản trị – Quản lý dự án – UQO Tiến sĩ Quản trị – UQAM Tiến sĩ Quản trị – UQTR Tiến sĩ Hóa sinh – UQAM Tiến sĩ Sinh học – INRS Tiến sĩ Sinh học – UQAC Tiến sĩ Sinh học – UQAM Tiến sĩ Sinh học – UQAR Tiến sĩ Sinh học tế bào và phân tử – UQTR Tiến sĩ Sinh học tế bào và phân tử (Khoa học thần kinh) – UQTR Tiến sĩ Sinh học tế bào và phân tử (Ung thư) – UQTR Tiến sĩ Hóa học – UQAM Tiến sĩ Truyền thông – UQAM Tiến sĩ phát triển khu vực – UQAC Tiến sĩ phát triển khu vực – UQAR Tiến sĩ luật – UQAM Tiến sĩ Kinh tế – UQAM Tiến sĩ Giáo dục – UQAC Tiến sĩ Giáo dục – UQAM Tiến sĩ Giáo dục – UQAR Tiến sĩ Giáo dục – UQAT Tiến sĩ Giáo dục – UQO Tiến sĩ Giáo dục – UQTR Tiến sĩ nghiên cứu giải trí – UQTR Tiến sĩ về nghiên cứu và thực hành nghệ thuật – UQAM Tiến sĩ nghiên cứu văn học – UQAM Tiến sĩ nghiên cứu Quebec – UQTR Tiến sĩ nghiên cứu đô thị – INRS Tiến sĩ nghiên cứu đô thị – UQAM Tiến sĩ nghiên cứu đô thị (tập trung nghiên cứu du lịch) – UQAM Tiến sĩ Kỹ thuật – ETS Tiến sĩ Kỹ thuật Điện – UQTR Tiến sĩ Kỹ thuật khoáng sản – UQAT Tiến sĩ Quản lý Tài nguyên Hàng hải – UQAR Tiến sĩ Lịch sử – UQAM Tiến sĩ Lịch sử Nghệ thuật – UQAM Tiến sĩ Khoa học Máy tính – UQAM Tiến sĩ Khoa học máy tính nhận thức – Teluq Tiến sĩ nhận thức CNTT – UQAM Tiến sĩ Kỹ thuật – UQAC Tiến sĩ Kỹ thuật – UQAR Tiến sĩ Kỹ thuật – UQAT Tiến sĩ Kỹ thuật – UQTR Tiến sĩ thư – UQAC Tiến sĩ trong thư – Uqar Tiến sĩ trong thư – UQTR Tiến sĩ trong thư (tập trung vào giao tiếp xã hội) – UQTR Tiến sĩ ngôn ngữ học – UQAM Tiến sĩ Quản lý dự án – UQAC Tiến sĩ Toán học – UQAM Tiến sĩ về Bảo tàng, Hòa giải, Di sản – UQAM Tiến sĩ về Bảo tàng, Hòa giải, Di sản (Hồ sơ thông thường) – UQAM Tiến sĩ Hải dương học – Uqar Tiến sĩ Triết học – UQAM Tiến sĩ Triết học – UQTR Tiến sĩ triết học (tập trung vào đạo đức ứng dụng) – UQTR Tiến sĩ về tâm lý học (định hướng nghiên cứu) – UQTR Tiến sĩ Tâm lý học – UQTR Tiến sĩ Tâm lý học (Đường dẫn chuyên nghiệp) – UQO Tiến sĩ Tâm lý học (Thần kinh học) – UQAC Tiến sĩ Tâm lý học (Hồ sơ chuyên nghiệp) – UQAM Tiến sĩ Tâm lý học (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAM Tiến sĩ Tâm lý học (Hồ sơ nghiên cứu, Tập trung nghiên cứu gia đình) – UQTR Tiến sĩ Tâm lý học (Hồ sơ khoa học – chuyên nghiệp) – UQAM Tiến sĩ Tâm lý học (Tâm lý học lâm sàng) – UQAC Tiến sĩ Quan hệ công nghiệp – UQO Tiến sĩ Khoa học Chính trị – UQAM Tiến sĩ Khoa học, Công nghệ và Xã hội – UQAM Tiến sĩ Khoa học Y sinh (Chương trình chung) – UQTR Tiến sĩ Khoa học Trái đất – INRS Tiến sĩ Khoa học Trái đất và Khí quyển – UQAC Tiến sĩ Khoa học Trái đất và bầu không khí – UQAM Tiến sĩ Khoa học Nước – INRS Tiến sĩ Khoa học Năng lượng và Vật liệu – INRS Tiến sĩ Khoa học Năng lượng và Vật liệu – UQTR Tiến sĩ Khoa học Môi trường – UQAC Tiến sĩ Khoa học Môi trường – UQAM Tiến sĩ Khoa học Môi trường – UQAR Tiến sĩ Khoa học Môi trường – UQAT Tiến sĩ Khoa học Môi trường (Chương trình chung) – UQTR Tiến sĩ Khoa học Tôn giáo – UQAM Tiến sĩ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Lignocellulosic – UQTR Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ thông tin – UQAC Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ thông tin – UQO Tiến sĩ Khoa học xã hội ứng dụng – UQO Tiến sĩ Sexology – UQAM Tiến sĩ Xã hội học – UQAM Tiến sĩ Viễn thông – INRS Tiến sĩ về công tác xã hội – UQAM Tiến sĩ về virus học và miễn dịch học – INRS Tiến sĩ liên ngành về nghiên cứu bán học – UQAM Bác sĩ y tế và công ty liên ngành – UQAM Nghiên cứu tiến sĩ về khoa học sức khỏe – UQAT Thợ may -Tiến sĩ (Khoa Khoa học Điều dưỡng) – UQO Thợ may -Tiến sĩ (Trường hình ảnh đa ngành) – UQO Tiến sĩ tùy chỉnh (Ph.D) – UQAR Tiến sĩ tùy chỉnh (Tiến sĩ) (Hóa sinh) – UQTR Tiến sĩ tùy chỉnh (Ph.D.) (Logistics) – UQTR Tiến sĩ tùy chỉnh (Ph.D.) (Khoa học tự nhiên) – UQO Tiến sĩ tùy chỉnh (Taphonomy pháp y) – UQTR Vụ tú tài kép: Toán học và giáo dục trung học -Math – UQTR Vụ tú tài kép trong Vật lý và Khoa học Máy tính – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với Bộ nhớ (MBA -CPA) (Longueuil) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đường dẫn MBA cho Giám đốc điều hành – UQAC Thạc sĩ quản trị kinh doanh, tập trung chẩn đoán và can thiệp vào tổ chức – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Nồng độ Chẩn đoán và Can thiệp vào Tổ chức (CU.VHSL) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Nồng độ Chẩn đoán và Can thiệp vào Tổ chức (Drumondville) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Quản lý Truyền thông tập trung – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Tập trung quản lý truyền thông (CU.VHSL) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Tập trung quản lý truyền thông (Drumondville) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Quản lý đổi mới tập trung trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Quản lý Đổi mới tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Drumondville) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Quản lý dự án tập trung – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Quản lý dự án (CU.vhsl) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Quản lý SME tập trung – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Hồ sơ di dời với Kiểm tra, Quản lý tập trung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hà Nội) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Drumondville) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về Quản lý Quốc tế Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Bidiplômant, Rennes) – Đào tạo UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA – có bài kiểm tra) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) (có bài kiểm tra, Đường dẫn chuyên nghiệp) – UQO Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) (có bài kiểm tra, đường dẫn thường xuyên) – UQO Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) (có bộ nhớ, Đường dẫn thông thường) – UQO Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) (CU.VHSL) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) về Tư vấn quản lý – UQAM Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) về Khoa học Kế toán – UQAM Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) (Madagascar) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA cho Giám đốc điều hành) – UQAR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA cho Giám đốc điều hành) – UQAT Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA cho người quản lý) một phần, Đường dẫn chung – UQAM Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA cho Giám đốc điều hành) một phần, giờ, Đường dẫn chuyên ngành về Quản lý Công nghệ – UQAM Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA cho Giám đốc điều hành) về Khoa học Kế toán – UQAM Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Quản trị Kinh doanh (MBA) – UQAM Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA -CPA) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA -CPA) với bộ nhớ (Longueuil) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA -CPA) (Drumondville) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA -CPA) (Longueuil) – UQTR Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA-CPA) không có bộ nhớ với sự tập trung trong quản lý dự án (Longueuil) Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA-CPA) không có bộ nhớ với sự tập trung của quản lý SME (Longueuil) Thạc sĩ nghệ thuật, sáng tạo tập trung – UQAC Làm chủ trong nghệ thuật, tập trung thiết kế kỹ thuật số (NAD-UQAC) Thạc sĩ về nghệ thuật, tập trung giảng dạy và truyền tải nghệ thuật – UQAC Thạc sĩ về Nghệ thuật Thị giác và Truyền thông – UQAM Thạc sĩ trị liệu nghệ thuật – UQAT Thạc sĩ Hóa sinh – UQAM Thạc sĩ Sinh học – UQAM Thạc sĩ Sinh học – UQO Làm chủ trong sinh học tế bào và phân tử – UQTR Làm chủ trong Hóa học (có bộ nhớ) – UQTR Làm chủ trong hóa học -uqam Bậc thầy trong giao tiếp, tập trung điện ảnh và hình ảnh chuyển động (hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ giao tiếp, tập trung giao tiếp quốc tế và liên văn hóa (hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ truyền thông, tập trung nghiên cứu truyền thông (hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Làm chủ trong giao tiếp, trò chơi video tập trung và chỗ ở (hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ truyền thông, phương tiện tập trung (hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Truyền thông trong giao tiếp, tập trung nghiên cứu chung (Hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ Truyền thông, Nghiên cứu tập trung – Phương tiện thử nghiệm (Hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Kiểm soát kế toán, kiểm soát, kiểm toán (hồ sơ với kiểm tra) – UQAM Kiểm soát kế toán, kiểm soát, kiểm toán (hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Kiểm soát kế toán, kiểm soát, kiểm toán (hồ sơ với thực tập) – UQAM Thạc sĩ Tư vấn nghề nghiệp, Hồ sơ can thiệp – UQAM Thạc sĩ tư vấn nghề nghiệp, nghiên cứu – Hồ sơ can thiệp – UQAM Thạc sĩ Sáng tạo kỹ thuật số – UQAT Basters in Dance (Hồ sơ sáng tạo) – UQAM Thạc sĩ khiêu vũ (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAM Làm chủ thiết kế môi trường (Hồ sơ thiết kế) – UQAM Làm chủ thiết kế môi trường (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAM Thạc sĩ Phát triển Du lịch (Hồ sơ với can thiệp nghiên cứu du lịch) – UQAM Làm chủ trong phát triển du lịch (Hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ Phát triển Khu vực và Lãnh thổ – UQAR Thạc sĩ ngôn ngữ Didactics – UQAM Bậc thầy về luật, tập trung luật lao động (hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ về Luật, Tập trung đúng và Công ty (Hồ sơ có bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ về Luật, Sự tập trung luật pháp quốc tế và Chính trị quốc tế (Hồ sơ không có bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ về Luật, Tập trung luật pháp quốc tế (Hồ sơ có bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ Sinh thái học – UQAT Kiểm soát trong nền kinh tế tài chính – UQO Làm chủ trong kinh tế (tập trung vào kinh tế tài chính) – UQAM Làm chủ trong Kinh tế (Chương trình chung) – UQAM Thạc sĩ Giáo dục – UQAC Thạc sĩ Giáo dục (với bài kiểm tra – Tập trung vào Quản trị học trường) – Teluq Thạc sĩ Giáo dục (với bài kiểm tra – Sự tập trung giảng dạy và hiệu quả của trường) – Teluq Thạc sĩ Giáo dục (với bài kiểm tra – Tập trung vào đào tạo từ xa) – Teluq Thạc sĩ Giáo dục (với bài kiểm tra – Sự tập trung của công nghệ giáo dục) – Teluq Thạc sĩ Giáo dục (với Báo cáo kiểm tra hoặc thực tập) – UQO Thạc sĩ Giáo dục (với trí nhớ – Sự tập trung trong quản lý trường học) – Teluq Thạc sĩ Giáo dục (với trí nhớ – Sự tập trung của giảng dạy và hiệu quả của trường) – Teluq Làm chủ trong giáo dục (với trí nhớ – sự tập trung trong đào tạo từ xa) – Teluq Thạc sĩ Giáo dục (với trí nhớ – sự tập trung của công nghệ giáo dục) – Teluq Thạc sĩ Giáo dục (có trí nhớ) – UQO Thạc sĩ Giáo dục (có trí nhớ), sự tập trung chỉnh hình – UQO Thạc sĩ Giáo dục, Tập trung quản lý trường học – UQAT Thạc sĩ Giáo dục (Tập trung vào Quản trị trường học với Báo cáo hoặc Kiểm tra Thực tập) – UQO Thạc sĩ giáo dục (tập trung vào quản lý trường học cho sinh viên tốt nghiệp Dess về quản trị với báo cáo hoặc bài kiểm tra thực tập) – UQO Thạc sĩ Giáo dục (Giảng dạy tập trung với Báo cáo hoặc Bài kiểm tra thực tập) – UQO Thạc sĩ Giáo dục (Tập trung vào Chỉnh hình, với Báo cáo hoặc Kiểm tra Thực tập) – UQO Thạc sĩ Giáo dục, Giảng dạy tập trung – UQAT Thạc sĩ Giáo dục (Tập trung trực giao) – UQTR Thạc sĩ Giáo dục (Didactics) – UQTR Thạc sĩ Giáo dục (nền tảng và môi trường môi trường) – UQTR Thạc sĩ Giáo dục (Chỉnh hình) – UQAC Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ can thiệp, Nồng độ Didactic) – UQAM Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ can thiệp, Tập trung giáo dục và đào tạo người lớn) – UQAM Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ can thiệp, Giáo dục đặc biệt và tập trung đào tạo) – UQAM Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ can thiệp, Giáo dục và Tập trung sư phạm) – UQAM Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ chuyên nghiệp, Tập trung của trường học và Thích ứng xã hội với bài kiểm tra) – UQAR Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ chuyên nghiệp, Tập trung quản lý trường học với bài kiểm tra) – UQAR Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ chuyên nghiệp, Giảng dạy – Sự tập trung với bài kiểm tra) – UQAR Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAC Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAR Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ nghiên cứu, Nồng độ Didactic) – UQAM Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ nghiên cứu, Sự tập trung của Giáo dục và Đào tạo người lớn) – UQAM Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ nghiên cứu, Giáo dục đặc biệt và tập trung đào tạo) – UQAM Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ nghiên cứu, Giáo dục và Tập trung sư phạm) – UQAM Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ không có trí nhớ, Hành trình trong Quản trị Giáo dục) – UQTR Thạc sĩ Giáo dục (Hồ sơ không có trí nhớ, Giáo dục trong giáo dục) – UQTR Thạc sĩ Giáo dục (Tâm lý học) – UQTR Thạc sĩ giảng dạy (tiếng Anh, ngôn ngữ thứ hai) – UQTR Thạc sĩ giảng dạy nghệ thuật, tập trung nghệ thuật kịch tính – UQAM Thạc sĩ giảng dạy nghệ thuật, tập trung nghệ thuật thị giác và truyền thông – UQAM Thạc sĩ giảng dạy nghệ thuật, tập trung khiêu vũ – UQAM Thạc sĩ giảng dạy nghệ thuật, tập trung âm nhạc – UQAM Thạc sĩ giảng dạy (tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ thứ hai) – UQTR Thạc sĩ giảng dạy (Đạo đức và Văn hóa tôn giáo) – UQTR Thạc sĩ giảng dạy (tiếng Pháp, tiếng mẹ đẻ) – UQTR Thạc sĩ Dạy học (Toán học) – UQTR Thạc sĩ giảng dạy (Dạy hồ sơ tại đào tạo chung về người lớn, ngôn ngữ đầu tiên tập trung của Pháp) – UQAM Thạc sĩ giảng dạy (Dạy học hồ sơ tại đào tạo chung về người lớn, tiếng Pháp của ngôn ngữ thứ hai) – UQAM Thạc sĩ giảng dạy (Dạy hồ sơ tại đào tạo chung về người lớn, tập trung toán học) – UQAM Thạc sĩ Dạy học (Dạy học Hồ sơ về đào tạo chung về người lớn, Khoa học và Công nghệ tập trung) – UQAM Thạc sĩ giảng dạy (Dạy học hồ sơ tại đào tạo chung về người lớn, sự tập trung của nhân văn / vũ trụ xã hội) – UQAM Thạc sĩ giảng dạy (Hồ sơ giáo dục trung học, Ngôn ngữ đầu tiên tập trung của Pháp) – UQAM Thạc sĩ giảng dạy (Hồ sơ giáo dục trung học, tập trung toán học) – UQAM Thạc sĩ giảng dạy (Hồ sơ giáo dục trung học, tập trung khoa học và công nghệ) – UQAM Thạc sĩ giảng dạy (Hồ sơ giáo dục trung học, tập trung của khoa học con người/vũ trụ xã hội) – UQAM Thạc sĩ Dạy học (Khoa học và Công nghệ) – UQTR Thạc sĩ giáo dục trung học, tập trung thích ứng ở trường – UQO Thạc sĩ giáo dục trung học, giảng dạy ngôn ngữ tập trung của Pháp – UQO Thạc sĩ Giáo dục Trung học, Tập trung toán học – UQO Thạc sĩ giảng dạy (Vũ trụ xã hội) – UQTR Thạc sĩ trị liệu nghề nghiệp – UQTR Thạc sĩ Đạo đức (có trí nhớ) – UQAR Làm chủ trong việc nghiên cứu các thực hành tâm lý xã hội với trí nhớ – UQAR Thạc sĩ nghiên cứu và can thiệp khu vực (thành phần chuyên nghiệp với sự can thiệp vào môi trường) – UQAC Thạc sĩ nghiên cứu và can thiệp khu vực (thành phần nghiên cứu với bộ nhớ) – UQAC Thạc sĩ Nghiên cứu Ngôn ngữ (Hồ sơ dự án Langagier với bài tiểu luận) – UQO Bậc thầy về nghiên cứu ngôn ngữ (Hồ sơ tìm kiếm với bộ nhớ) – UQO Thạc sĩ nghiên cứu văn học (Hồ sơ sáng tạo) – UQAM Thạc sĩ nghiên cứu văn học (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAM Basters in Quebec Studies (Hồ sơ với bộ nhớ) – UQTR Basters in Quebec Studies (Hồ sơ không có bộ nhớ) – UQTR Thạc sĩ Nghiên cứu Đô thị (Hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ Nghiên cứu Đô thị (Hồ sơ có bộ nhớ) – INRS Thạc sĩ nghiên cứu đô thị (Hồ sơ với thực tập nghiên cứu) – UQAM Thạc sĩ nghiên cứu đô thị (Hồ sơ với thực tập nghiên cứu) – INRS Thạc sĩ Kỹ thuật hàng không vũ trụ (với bộ nhớ, loại nghiên cứu) – ETS Thạc sĩ Kỹ thuật hàng không vũ trụ (với dự án, loại giá) – ETS Thạc sĩ Kỹ thuật, Thiết kế tập trung và Quản lý các dự án Kỹ thuật Canada (với dự án, loại giá) – ETS Làm chủ trong kỹ thuật, tập trung năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng (với bộ nhớ, loại nghiên cứu) – Làm chủ trong kỹ thuật, tập trung năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng (với dự án, loại giá) – ETS Thạc sĩ Kỹ thuật, Tập trung kỹ thuật phần mềm (với bộ nhớ, loại nghiên cứu) – ETS Thạc sĩ về kỹ thuật, tập trung cá nhân hóa (với bộ nhớ, loại nghiên cứu) – ETS Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng (với bộ nhớ, loại nghiên cứu) – ETS Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng (với dự án, Loại giá) – ETS Thạc sĩ về Kỹ thuật sản xuất tự động (với bộ nhớ, loại nghiên cứu) – ETS Thạc sĩ về Kỹ thuật sản xuất tự động (với dự án, loại Cours) – ETS Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường (với trí nhớ, loại nghiên cứu) – ETS Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường (với dự án, Loại giá) – ETS Làm chủ kỹ thuật mạng viễn thông (với bộ nhớ, loại nghiên cứu) – ETS Làm chủ kỹ thuật mạng viễn thông (với dự án, loại giá) – ETS Kiểm soát kỹ thuật rủi ro an toàn và sức khỏe Thạc sĩ Quản lý dự án – UQO Thạc sĩ Quản lý dự án (có bộ nhớ) – UQAR Thạc sĩ Quản lý dự án (có bộ nhớ) – UQO Thạc sĩ Quản lý dự án (có bộ nhớ) – UQTR Thạc sĩ Quản lý dự án, Path hợp tác – UQAM Thạc sĩ Quản lý dự án (Hợp tác xã) – UQAM Thạc sĩ Quản lý dự án (Hợp tác xã) – UQAR Master trong Quản lý dự án (Hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ Quản lý dự án, Hồ sơ chuyên nghiệp – UQAT Thạc sĩ Quản lý dự án (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAC Thạc sĩ Quản lý dự án, Hồ sơ không có bộ nhớ, Đường dẫn chung, Đạo luật, Công việc chuyên ngành – UQAM Bậc thầy trong quản lý dự án (Hồ sơ không có bộ nhớ, đường dẫn chung, được chỉ đạo, công việc chuyên ngành) – UQAM Thạc sĩ Quản lý dự án (Chương trình chung) – UQTR Thạc sĩ Quản lý dự án kỹ thuật (với bộ nhớ, loại nghiên cứu) – ETS Thạc sĩ Quản lý dự án kỹ thuật (với dự án, loại giá) – ETS Bậc thầy về quản lý cơ sở hạ tầng đô thị (với dự án, loại giá) – ETS Thạc sĩ Quản lý tổ chức (Hồ sơ chuyên nghiệp) – UQAC Thạc sĩ Quản lý tổ chức (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAC Thạc sĩ Quản lý tổ chức (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAT Thạc sĩ Quản lý mọi người tại nơi làm việc (với bài kiểm tra) – UQAR Thạc sĩ quản lý mọi người tại nơi làm việc (có bộ nhớ) – UQAR Bậc thầy về quản lý tài nguyên hàng hải (hồ sơ chuyên nghiệp) không có bộ nhớ – UQAR Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên Hàng hải (Hồ sơ nghiên cứu) với bộ nhớ – UQAR Bậc thầy trong quản lý bền vững hệ sinh thái rừng – UQAM Bậc thầy trong quản lý bền vững hệ sinh thái rừng – UQAT Bậc thầy trong quản lý bền vững hệ sinh thái rừng – UQO Bậc thầy trong lịch sử – Uqar Thạc sĩ trong Lịch sử Nghệ thuật – UQAM Thạc sĩ trong lịch sử (Hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ trong lịch sử (Hồ sơ nhân loại kỹ thuật số) – UQAM Thạc sĩ trong lịch sử (Hồ sơ nhân loại kỹ thuật số, Trí thông minh văn hóa và dữ liệu di sản, Văn bằng kép UQAM -Université de Tours) – UQAM Thạc sĩ trong lịch sử (Hồ sơ nhân loại kỹ thuật số, Khoa học Di sản, Văn bằng Tours của UQAM -University) – UQAM Chủ trong đó – uqam Nó kiểm soát (nồng độ tin sinh học) – UQAM Kiểm soát khoa học máy tính (tập trung vào trí tuệ nhân tạo) – UQAM Nó điều khiển (nồng độ của các hệ thống điện tử) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Máy tính Quản lý (Hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Máy tính Quản lý (Hồ sơ về Doanh nhân Công nghệ) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Máy tính Quản lý (Hồ sơ không có bộ nhớ) – UQAM Nó điều khiển (trò chơi video) – UQAC Kiểm soát khoa học máy tính để quản lý dữ liệu và thông minh – UQAM Điều khiển CNTT (Hồ sơ chuyên nghiệp) – UQAC Điều khiển CNTT (Hồ sơ chuyên nghiệp) – UQAR Điều khiển CNTT (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAC Điều khiển CNTT (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAR Làm chủ kỹ thuật – Tập trung kỹ thuật công nghiệp (với thử nghiệm) – UQTR Làm chủ kỹ thuật – Tập trung kỹ thuật công nghiệp (có bộ nhớ) – UQTR Làm chủ trong Kỹ thuật – Tập trung kỹ thuật cơ khí (có bộ nhớ) – UQTR Thạc sĩ Kỹ thuật – UQAR Làm chủ kỹ thuật – UQAT Làm chủ trong Kỹ thuật (Hồ sơ chuyên nghiệp) – UQAC Làm chủ trong Kỹ thuật (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAC Làm chủ trong Kỹ thuật (Khóa học loại với Dự án) – UQAR Làm chủ trong Kinanthropology (Hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Làm chủ trong Kinenthropology (Hồ sơ chuyên nghiệp, nồng độ công thái học) – UQAM Thạc sĩ trong Thư (có bài kiểm tra – Giao tiếp xã hội) – UQTR Thạc sĩ trong các chữ cái (với bài kiểm tra – Văn hóa và kỹ thuật số) – UQTR Bậc thầy trong các chữ cái (với bài tiểu luận – nghiên cứu văn học) – UQTR Basters in Letters (có trí nhớ – Nghiên cứu văn học) – UQTR Masters in Letters (có bộ nhớ) – UQAR Masters in Letters (với giao tiếp xã hội tập trung vào bộ nhớ) – UQTR Chủ bằng chữ (tùy chọn A có bộ nhớ) – UQAC Master trong các chữ cái (tùy chọn B với bộ nhớ sáng tạo) – UQAC Thạc sĩ Ngôn ngữ học – Uqam Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Nồng độ ngôn ngữ (ngăn nghiên cứu) – UQAC Thạc sĩ về Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ và Xã hội (Thành phần nghiên cứu) – UQAC Bậc thầy về ngôn ngữ học, tập trung ngôn ngữ lý thuyết và mô tả (phần nghiên cứu) – UQAC Thạc sĩ Giải trí, Văn hóa và Du lịch (Test, Bidiplômant, U. Rouen) – UQTR Thạc sĩ Giải trí, Văn hóa và Du lịch (Test, Bidiplômant, U. Rouen Home) – UQTR Thạc sĩ Giải trí, Văn hóa và Du lịch (Ký ức, Bidiplômant, U. Rouen) – UQTR Thạc sĩ Giải trí, Văn hóa và Du lịch (Ký ức, Bidiplômant, U. Rouen, Trang chủ) – UQTR Kỳ nghỉ trong Giải trí, Văn hóa và Du lịch (Hồ sơ có bộ nhớ) – UQTR Kỳ nghỉ trong Giải trí, Văn hóa và Du lịch (Hồ sơ không có trí nhớ) – UQTR Làm chủ trong toán học và máy tính được áp dụng (có bộ nhớ) – UQTR Làm chủ trong toán học (Hồ sơ với trí nhớ, nồng độ toán học của Didactic) – UQAM Thạc sĩ toán học (Hồ sơ với bộ nhớ, nồng độ máy tính toán học) – UQAM Thạc sĩ Toán học (Hồ sơ với trí nhớ, tập trung toán học tài chính và chuyên gia tài chính) – UQAM Thạc sĩ Toán học (Hồ sơ với trí nhớ, Nồng độ toán học cơ bản) – UQAM Thạc sĩ toán học (Hồ sơ với bộ nhớ, tập trung thống kê) – UQAM Thạc sĩ Toán học (Hồ sơ với Báo cáo nghiên cứu, Nồng độ toán học mô phạm) – UQAM Thạc sĩ Toán học (Hồ sơ với Báo cáo nghiên cứu, tập trung toán học tài chính và chuyên gia tài chính) – UQAM Thạc sĩ Toán học (Hồ sơ với Báo cáo nghiên cứu, Tập trung thống kê) – UQAM Làm chủ trong Vi sinh học ứng dụng – INRS Basters in Museology – Uqam Thạc sĩ về Bảo tàng và Thực hành Nghệ thuật (Nồng độ Bảo tàng) – UQO Thạc sĩ về Bảo tàng và Thực hành Nghệ thuật (Tập trung nghệ thuật thực hành) – UQO Thạc sĩ Hải dương học – Uqar Thạc sĩ Chỉnh hình – Uqam Thạc sĩ trị liệu bằng lời nói – UQTR Thạc sĩ Triết học – Uqam Thạc sĩ Triết học (có trí nhớ) – UQTR Làm chủ trong Vật lý (với bộ nhớ) – UQTR Thạc sĩ trong thực tiễn nghiên cứu và hành động công cộng – INRS Thạc sĩ thực hành nghiên cứu và hành động công cộng (hồ sơ với bài kiểm tra) – INRS Bậc thầy trong tâm lý học (với trí nhớ) – UQAT Bậc thầy trong tâm lý học (với trí nhớ) – UQO Bậc thầy trong tâm lý học (với trí nhớ) – UQTR Thạc sĩ Tâm lý học (với trí nhớ và thực tập) – UQAT Thạc sĩ về tâm lý học (với trí nhớ và thực tập) – UQO Thạc sĩ Tâm lý học (với trí nhớ và thực tập) – UQTR Thạc sĩ Tâm lý học (với trí nhớ) (Quebec) – UQTR Thạc sĩ Tâm lý học (có thực tập) – UQAT Thạc sĩ Tâm lý học (có thực tập) – UQTR Thạc sĩ Tâm lý học (với thực tập, Quebec) – UQTR Thạc sĩ về tâm lý học (trí nhớ và thực tập, Quebec) – UQTR Thạc sĩ Quan hệ công nghiệp và Nhân sự – UQO Thạc sĩ Quan hệ công nghiệp và Nhân sự (có trí nhớ) – UQO Làm chủ tài nguyên tái tạo – UQAC Thạc sĩ Khoa học Chính trị (Tập trung chính trị quốc tế và Luật quốc tế) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Chính trị (Hồ sơ có trí nhớ) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Chính trị (Hồ sơ với công việc nghiên cứu theo chỉ đạo) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Chính trị (Văn bằng Double IEPG) – UQAM Thạc sĩ Khoa học, Công nghệ và Xã hội (Hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ Khoa học, Công nghệ và Công ty (Hồ sơ với Thực tập) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Y sinh (Chương trình chung) – UQTR Thạc sĩ Khoa học lâm sàng và Y sinh (Thành phần nghiên cứu) – UQAC Thạc sĩ Khoa học Quản lý – UQTR Thạc sĩ Khoa học Trái đất (có trí nhớ) – INRS Thạc sĩ Khoa học Trái đất (Hồ sơ có bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Trái đất (Hồ sơ không có bộ nhớ) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Trái đất (không có trí nhớ) – INRS Thạc sĩ Khoa học Hoạt động Thể chất (Hồ sơ có bộ nhớ) – UQTR Thạc sĩ khoa học về hoạt động thể chất, hồ sơ chuyên nghiệp, công thái học và tập trung can thiệp – UQAM Thạc sĩ Khoa học Khí quyển – UQAM Thạc sĩ Khoa học Nước (Hồ sơ có bộ nhớ) – INRS Thạc sĩ Khoa học Nước (Hồ sơ không có bộ nhớ) – INRS Thạc sĩ Khoa học Năng lượng và Vật liệu – INRS Thạc sĩ Khoa học Năng lượng và Vật liệu – UQTR Thạc sĩ Khoa học Môi trường (Hồ sơ có bộ nhớ) – UQTR Thạc sĩ Khoa học Môi trường (Hồ sơ nghiên cứu) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Môi trường (Thực tập Hồ sơ trong Môi trường Chuyên nghiệp) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Tôn giáo – Uqam Thạc sĩ Khoa học Tôn giáo, Tập trung vào Nghiên cứu Nữ quyền – UQAM Thạc sĩ Khoa học Tôn giáo, Tập trung vào các nghiên cứu về cái chết – UQAM Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Lignocellulosic – UQTR Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Lignocellulosic (Bidiplômante-Accueil-Uqtr-Escom) -uqtr Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Lignocellulosic (Đào tạo Bidiplômant) – UQTR Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Lignocellulosic (Bidiplômante Escom -uqtr đào tạo) – UQTR Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Lignocellulosic (Bidiplômant, Huấn luyện Limoges) – UQTR Thạc sĩ Khoa học thông tin và công nghệ (Hồ sơ bộ nhớ) – UQO Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ thông tin (Hồ sơ chuyên nghiệp) – UQO Thạc sĩ Khoa học Sức khỏe Thực nghiệm – INRS Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng – Clinique – UQAT Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng – UQAR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng – UQTR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (có trí nhớ) – UQAR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (có trí nhớ) – UQAT Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (có trí nhớ) – UQO Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (có trí nhớ) – UQTR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng, Tập trung vào Sức khỏe Tâm thần và Chăm sóc Tâm thần – UQO Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Chuyên gia y tá chuyên về trẻ sơ sinh) – UQO Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Học viên Y tá chuyên về Sức khỏe Tâm thần) – UQO Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Học viên Y tá chuyên về Sức khỏe Tâm thần) – UQTR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Học viên Y tá chuyên về Chăm sóc tiền tuyến) – UQTR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Chuyên gia Y tá Chuyên về Chăm sóc Nhi khoa) – UQO Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng, Y tá chuyên về Sức khỏe Tâm thần – UQAT Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng, Y tá Chuyên về Chăm sóc tiền tuyến (IPSPL) – UQAT Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (IPS Sức khỏe Tâm thần) – UQAR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Tiền tuyến IPS) – UQAC Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Bộ nhớ) – UQAT Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Hồ sơ với Bài kiểm tra) – UQAT Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Hồ sơ với Bài kiểm tra) – UQTR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Hồ sơ lâm sàng) – UQAC Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Hồ sơ lâm sàng) – UQTR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Hồ sơ Sức khỏe Tâm thần và Chăm sóc Tâm thần) – UQAR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Hồ sơ nghiên cứu/bộ nhớ) – UQAC Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Hồ sơ không có trí nhớ) – UQAR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Sức khỏe tâm thần và Chăm sóc Tâm thần) – UQAC Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Sức khỏe Tâm thần và Chăm sóc Tâm thần) – UQAT Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Sức khỏe Tâm thần và Chăm sóc Tâm thần) – UQAT Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Sức khỏe Tâm thần và Chăm sóc Tâm thần) – UQTR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Chăm sóc tiền tuyến) – UQAT Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Chăm sóc tiền tuyến) – UQO Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Chăm sóc tiền tuyến) – UQTR Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Thành phần nghiên cứu) – UQAC Thạc sĩ Khoa học Xã hội Phát triển (với bài tiểu luận) – UQO Thạc sĩ Khoa học Xã hội Phát triển (có trí nhớ) – UQO Thạc sĩ về An toàn và Vệ sinh Công nghiệp (có thử nghiệm) – UQTR Làm chủ trong tình dục (Hồ sơ với trí nhớ, tập trung nghiên cứu – can thiệp) – UQAM Làm chủ trong tình dục học (Hồ sơ không có trí nhớ, nồng độ lâm sàng) – UQAM Thạc sĩ Xã hội học (Hồ sơ bộ nhớ nghiên cứu) – UQAM Thạc sĩ Xã hội học (Hồ sơ thực tập nghiên cứu) – UQAM Thạc sĩ Viễn thông (Hồ sơ có bộ nhớ) – INRS Thạc sĩ Viễn thông (Hồ sơ không có bộ nhớ) – INRS Thạc sĩ trong Nhà hát – Uqam Thạc sĩ trong công tác xã hội (có trí nhớ) – UQAM Thạc sĩ trong công tác xã hội (có trí nhớ) – UQAT Thạc sĩ trong công tác xã hội (có trí nhớ) – UQO Thạc sĩ trong công tác xã hội (với thực tập) – UQO Thạc sĩ trong công tác xã hội (với giai đoạn -essai) – UQAC Thạc sĩ trong công tác xã hội (với giai đoạn -essai) – Uqam Thạc sĩ trong công tác xã hội (với giai đoạn -essai) – UQAT Thạc sĩ trong công tác xã hội (thực tập hoặc bộ nhớ, thành phần nghiên cứu) – UQAC Thạc sĩ về virus học và miễn dịch học (có trí nhớ) – INRS Thạc sĩ Nghệ thuật (M.A.) Tailor -Made – Uqar Thạc sĩ Khoa học Áp dụng trong Vật lý trị liệu – UQAC Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với Bộ nhớ, Chuyên ngành Phát triển Tổ chức) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với bộ nhớ, Quản lý chuyên môn về hoạt động) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với bộ nhớ, Chuyên môn về Quản lý Quốc tế) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với trí nhớ, Chuyên môn hóa về Đổi mới Xã hội) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với Bộ nhớ, Chuyên môn Quản lý) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với bộ nhớ, Chuyên môn tiếp thị kỹ thuật số) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với trí nhớ, Chuyên môn hóa Trách nhiệm xã hội và môi trường) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ có bộ nhớ, Chuyên ngành Nhân sự) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với bộ nhớ, Chiến lược chuyên môn) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với Dự án có chỉ đạo, Chuyên môn Phát triển Tổ chức) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với Dự án có hướng, Chuyên ngành Quản lý Hoạt động) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với Dự án được quản lý, Chuyên ngành Quản lý Quốc tế) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với Dự án có hướng, Đổi mới xã hội chuyên môn) – UQAM Làm chủ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với Dự án có hướng, Chuyên ngành Quản lý) – UQAM Làm chủ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với dự án có hướng, chuyên môn tiếp thị) – UQAM Làm chủ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với Dự án có hướng, chuyên môn tiếp thị kỹ thuật số) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với Dự án có hướng, Chuyên ngành Xã hội và Môi trường Trách nhiệm) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với Dự án có hướng, Chuyên ngành Nhân sự) – UQAM Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Hồ sơ với Dự án có chỉ đạo, Chuyên ngành Chiến lược) – UQAM Thạc sĩ Khoa học, Tài chính ứng dụng – UQAM Làm chủ Khoa học (Công nghệ thông tin, Hồ sơ với bộ nhớ) – Teluq Làm chủ Khoa học (Công nghệ thông tin, Hồ sơ không có bộ nhớ) – Teluq Làm chủ Khoa học (Công nghệ thông tin, Hồ sơ với bộ nhớ) – UQAM Làm chủ Khoa học (Công nghệ thông tin, Hồ sơ với thực tập hoặc công việc theo chỉ đạo) – UQAM Bậc thầy của tích lũy (Eco -advisor) – UQAC Thạc sĩ bằng cách tích lũy trong Quản trị, Path 2 – UQTR Thạc sĩ bằng cách tích lũy trong quản trị, PATH 1 – UQTR Thạc sĩ bằng cách tích lũy trong Quản trị, Path 3 – UQTR Thạc sĩ bằng cách tích lũy trong Quản trị, Path 4 – UQTR Thạc sĩ bởi Nghệ thuật tích lũy – UQTR Thạc sĩ bằng cách tích lũy về kỹ năng giao tiếp và quản lý – UQTR Thạc sĩ bằng cách tích lũy trong truyền thông và phương tiện kỹ thuật số – UQTR Làm chủ bằng tích lũy về sức khỏe tâm thần – Teluq Thạc sĩ bằng cách tích lũy khoa học kế toán – UQAR Thạc sĩ tích lũy về công nghệ giáo dục – Teluq Làm chủ tích lũy trong liệu pháp thể thao – UQTR Basters bởi tích lũy trong dịch thuật – UQTR Bậc thầy của tích lũy (Khoa học kế toán) – UQAC Chuyên nghiệp về Khoa học Trái đất (Công nghệ môi trường) – INRS Nghiên cứu về Khoa học Sức khỏe – UQAT Điều khiển -Made điều khiển (M.A.) (Khoa học tự nhiên) – UQO Kiểm soát tùy chỉnh (M.Sc.) – UQAR Tailor -Made Mastery (M.Sc.) (Khoa học tự nhiên) – UQO Chuyên ngành trong Actuarial – Uqam Chuyên ngành về văn hóa tiếng Anh và tiếng Anh – UQAM Chuyên ngành về nghệ thuật thị giác – UQO Chuyên gia trong truyện tranh – UQO Chuyên ngành Sinh học – UQAR Chuyên ngành Truyền thông – UQAM Chuyên ngành Truyền thông – UQO Chuyên ngành thiết kế trò chơi video – UQAC Chuyên ngành văn hóa và biểu hiện bằng văn bản – Teluq Chuyên ngành thiết kế đồ họa – UQO Chuyên ngành phát triển nghề nghiệp – UQAM Chuyên ngành phát triển quốc tế -UQO Chuyên ngành Kinh tế – UQO Chuyên ngành giáo dục người lớn – Teluq Chuyên ngành nghiên cứu văn học Pháp – UQAC Chuyên ngành trong các nghiên cứu sân khấu – UQAM Chuyên ngành nghiên cứu đô thị – UQAM Chuyên ngành Địa lý – UQAM Chuyên ngành Địa lý – UQAR Chuyên ngành Địa chất – UQAM Chuyên ngành Lịch sử – UQAM Chuyên ngành lịch sử – Uqar Chuyên ngành lịch sử – UQO Chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật – UQAM Chuyên ngành Khoa học Máy tính – Teluq Chuyên ngành Khoa học Máy tính – UQAR Chuyên ngành Khoa học Máy tính – UQO Chuyên ngành bằng tiếng Pháp – Giải thích về Dấu hiệu Quebec – UQAM Chuyên ngành về ngôn ngữ và ngôn ngữ học – Teluq Chuyên ngành về ngôn ngữ và văn hóa hiện đại (hai ngôn ngữ nghiên cứu khác ngoài tiếng Pháp) – UQAM Chuyên ngành về ngôn ngữ và văn hóa hiện đại (tiếng Pháp và một ngôn ngữ nghiên cứu khác) – UQAM Chuyên ngành về Thư và Lịch sử Văn học- Uqar Ngôn ngữ học chính – UQAM Chuyên ngành Toán học – UQAC Chuyên ngành Toán học – UQAM Chuyên ngành về Bảo tàng và Di sản – UQO Chuyên ngành âm nhạc – Uqam Chuyên ngành Triết học – Uqam Chuyên ngành viết chuyên nghiệp – UQO Chuyên ngành Khoa học Chính trị – UQAM Chuyên ngành Khoa học Chính trị – UQO Chuyên ngành Khoa học Môi trường – Teluq Chuyên ngành Khoa học Tôn giáo – UQAM Chuyên ngành Xã hội học – UQAM Chuyên ngành Xã hội học – UQO Chuyên ngành Thống kê – UQAM Chuyên ngành dịch thuật chuyên nghiệp – UQO Chuyên ngành Vận tải Hàng hải – Uqar MBA quốc tế -gestion của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (đào tạo Bidiplômant) – UQTR Vi hiệu vi mô chu kỳ thứ hai trong đổi mới phẫu thuật – Truyền thông vi mô đại học bằng tiếng Anh – UQTR Quản lý đầu tiên để quản lý – UQAT Khởi đầu vi mô chu kỳ đầu tiên để quản lý nguồn nhân lực – UQAT Chu kỳ đầu tiên của Chu kỳ tích hợp các kỹ năng ở nữ hộ sinh ở Quebec – UQTR Micropram Gropropram trong Văn phòng Điều tra Độc lập (BEI) – UQTR Vi hiệu vi mô chu kỳ đầu tiên trong giao tiếp rủi ro – UQTR Vi hiệu vi mô chu kỳ đầu tiên trong giao tiếp bằng văn bản – UQTR Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong Kế toán quản trị – UQTR Vi mô đại học trong Kế toán tài chính – UQTR Phát triển vi mô đại học của các ứng dụng web và di động – UQTR Vicropramam đại học phát triển hiệu quả cá nhân và chuyên nghiệp – UQAT Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học – UQTR Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong giáo dục mầm non cho trẻ em 4 và 5 tuổi – UQTR Vi mô học đại học trong Khảo sát – UQTR Vicropram Gropropram trong việc dạy ngôn ngữ Algonquian – UQTR Vi mô học đại học trong môi trường khai thác – UQAT Vicropram Gropropram trong bản in – UQTR Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong các nghiên cứu của thổ dân – UQAT Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong các nghiên cứu Tây Ban Nha – UQTR Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên theo lâm sàng – UQAT Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong địa chất – UQTR Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong Quản lý chuyển đổi kỹ thuật số – UQTR Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong quản lý dữ liệu trong bối cảnh kinh doanh – UQTR Vicropram Gropropram trong quản lý cảnh sát – UQTR Vi mô học đại học trong lịch sử nghệ thuật – UQTR Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật (Drumondville) – UQTR Vicropram Gropropram trong việc xác định nhu cầu và hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn trong bối cảnh bao gồm – UQTR Vi mô học đại học trong can thiệp thời thơ ấu trong bối cảnh bản địa – UQAT Chu kỳ vi mô vi mô đầu tiên trong văn học trẻ em – UQTR Vi hiệu vi mô chu kỳ đầu tiên trong thực hành điều dưỡng ở khu vực xa – UQAT Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong tâm lý học: Phát triển con người – UQAT Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong Tâm lý học: Cơ sở – UQAT Vi hiệu vi mô chu kỳ đầu tiên trong Sexology – UQTR Vi hiệu vi mô chu kỳ đầu tiên trong chăm sóc điều dưỡng lâm sàng – UQAT Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong hỗ trợ giáo dục trong CPE và các dịch vụ chăm sóc trẻ em khác – UQTR Vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên trong bản dịch tiếng Tây Ban Nha – UQTR Micropram Glass đặc biệt – UQTR Vi mô hình vi mô chu kỳ đầu tiên trên nữ hộ sinh ở Quebec – UQTR Micropram chu kỳ đầu tiên trên Well -old – UQTR Chu kỳ vi mô chu kỳ đầu tiên về lão hóa bệnh lý – UQTR Micropram Gropropram về các vấn đề sức khỏe đương đại (trực tuyến) – UQTR Viết bằng vi mô vi mô chu kỳ đầu tiên bằng tiếng Anh – UQTR Chu kỳ thực tập đầu tiên về kỹ thuật và địa chất I – UQAC Bộ vi xử lý thực tập Chu kỳ đầu tiên trong Kỹ thuật và Địa chất II – UQAC Vi mô thực tập trang trại về Kỹ thuật và Địa chất III – UQAC Vi mô thực tập trang trại về Kỹ thuật và Địa chất IV – UQAC Chu kỳ thực tập đầu tiên về kỹ thuật và địa chất V – UQAC Hướng dẫn đầu tiên chiến đấu đào tạo theo cách tiếp cận I – UQAC Chu kỳ đầu tiên II – UQAC Bộ vi xử lý thực tập Chu kỳ đầu tiên trong Kỹ thuật III – UQAC Hướng dẫn đầu tiên chiến đấu đào tạo trong Griege V – UQAC Vi mô đào tạo thứ 2 trong giảng dạy tiếng Anh chuyên sâu ở cấp tiểu học – UQAT Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong nông nghiệp thức ăn gia súc – UQAT Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 theo phương pháp sức khỏe toàn cầu – UQAT Vi mô vi mô chu kỳ thứ 2 trong liệu pháp nghệ thuật – UQAT Bộ vi xử lý chu kỳ thứ 2 được áp dụng cho ngành công nghiệp khoáng sản (Hồ sơ phát triển bền vững) – UQAT Vi bộ vi mô chu kỳ thứ 2 trong quản lý áp dụng cho ngành công nghiệp khoáng sản (Hồ sơ đánh giá kinh tế) – UQAT Quản trị trẻ vị thành niên – UQAC Ngôn ngữ thứ hai tiếng Anh – UQAC Minor in Group Animation – UQO Tiểu học theo phương pháp giáo dục – UQO Tiểu khảo cổ học – UQAC Tiểu học về nghệ thuật thị giác – UQO Truyện tranh Minor – UQO Tiểu sinh học – Uqar Truyền thông Minor – UQO Thiết kế đồ họa nhỏ – UQO Tiểu phát triển quốc tế – UQO Tiểu học về Kinh tế và Xã hội – UQO Nhỏ trong các nghiên cứu cổ điển – UQAM Tiểu học trong nghiên cứu văn học – UQAM Tiểu học trong nghiên cứu văn học – UQAR Tiểu học trong các nghiên cứu thời trung cổ – UQAM Nhỏ trong các nghiên cứu sân khấu – UQAM Tiểu học về nghiên cứu đô thị – UQAM Tiểu học về địa lý – Uqar Tiểu học về địa lý và môi trường – UQO Nhỏ trong lịch sử – Uqar Nhỏ trong lịch sử – UQO Tiểu học trong lịch sử nghệ thuật – UQAM Nhỏ trong lịch sử nghệ thuật – UQO Tiểu thông tin và phương tiện kỹ thuật số – UQO Ngôn ngữ học nhỏ – UQAM Tiểu học về toán học chuyên gia tính toán và tài chính – UQAM Tiểu học về Bảo tàng và Di sản – UQO Tập trung vào di sản đô thị – UQAM Nhỏ trong triết học- uqam Nhỏ trong thực tiễn hành chính – UQO Tâm lý học – UQO Tâm lý học và tổ chức nhỏ trong công việc – UQO Tiểu học viết chuyên nghiệp – UQO Tiểu học về khoa học chính trị – UQAM Tiểu học về khoa học chính trị – UQO Tiểu xã hội học – UQAM Tiểu xã hội học – UQO Tiểu học về dịch thuật chuyên nghiệp – UQO Lập kế hoạch cho thị trấn hoạt động nhỏ – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai nâng cao trong các hệ thống trên bảng – UQAM Chương trình Chu kỳ thứ hai ngắn trong Quản lý Giáo dục – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong môn thể thao trị liệu thần kinh vật – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong thương mại quốc tế – UQAM Chu kỳ thứ hai và chương trình ngắn sức khỏe – UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong giao tiếp khoa học – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong tư vấn – UQO Chương trình an ninh mạng chu kỳ thứ hai – UQO Chương trình Chu kỳ thứ hai ngắn trong Phát triển Du lịch – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong phát triển bền vững được áp dụng – UQAC Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong chẩn đoán và can thiệp vào tổ chức – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong việc dạy nhận thức về khó khăn trong việc đọc sách – UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai bằng ngôn ngữ- UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong Luật Lao động và Bảo vệ Xã hội – UQAM Chương trình Chu kỳ thứ hai Nhân quyền – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong giáo dục và đào tạo người lớn – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong giáo dục môi trường – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong việc chuyển đổi giáo dục cho nền dân chủ và quyền công dân toàn cầu – UQO Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn về hiệu quả năng lượng – UQTR Chu kỳ thứ hai của chu kỳ thứ hai trong giảng dạy ngôn ngữ thứ hai và nước ngoài cho người lớn – UQO Chương trình Chu kỳ thứ hai ngắn trong Doanh nhân – UQO Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong thẩm mỹ – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong các nghiên cứu của Quebec – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong nghiên cứu tử vong – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong nghiên cứu thực phẩm: Các vấn đề đương đại – UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong các chương trình, dự án và dịch vụ – UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong Kỹ thuật phần mềm – UQAM Chương trình quản lý chu kỳ thứ hai – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai trong quản lý đổi mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ – UQTR Chương trình Chu kỳ thứ hai về Quản lý đổi mới dịch vụ xã hội và sức khỏe – UQO Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý dự án – UQAC Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý dự án – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý dự án – UQO Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý dự án – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý dự án (Drumondville) – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý kinh doanh xã hội và tập thể – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong môi trường sống – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý nguồn nhân lực – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý nguồn nhân lực trong an ninh công cộng – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý nguồn nhân lực và thay đổi tổ chức – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý thay đổi – UQO Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý phát triển bền vững trong PMO (các tổ chức vừa và vừa) – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý carbon bền vững – UQAC Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý carbon bền vững – UQAC Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý và phát triển cộng đồng – UQO Chương trình ngắn thứ hai trong quản lý rủi ro và khủng hoảng tích hợp – UQTR Chương trình thông tin ngắn và tổ chức ngắn thứ hai – UQAC Chương trình chu kỳ CNTT ngắn cho sinh viên theo thời gian học tập – UQAC Chương trình Chu kỳ thứ hai về Kỹ thuật cho sinh viên theo thời gian học tập – UQAC Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong tích hợp các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị trong đánh giá đầu tư – UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong tích hợp kỹ thuật số vào trường học – UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong Giải thích và Hòa giải văn hóa – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong can thiệp vào các trường nhỏ và các lớp mạng đa mạng – UQO Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong can thiệp trong bối cảnh ngoài trời – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai hàng đầu và hiệu suất ngắn trong các dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong quản lý bảo mật quán rượu. – UQTR Tiếp thị chu kỳ thứ hai – Chương trình ngắn UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai trong cố vấn – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong siêu dữ liệu và thông minh kinh doanh – UQO Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong phương pháp nghiên cứu về nghiên cứu dịch vụ y tế và xã hội – UQO Chương trình Chu kỳ thứ hai ngắn về Chỉnh hình Toán học – UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong Sư phạm giáo dục đại học – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong giảng dạy ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh thứ hai – UQTR Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong thực hành y tá nâng cao với các gia đình ở chu kỳ – thời kỳ UQO Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong thực hành có sự tham gia trong can thiệp tâm lý xã hội – UQTR Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong Tâm lý học pháp lý – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong Tâm lý học chu sinh: Quan niệm nhân văn và tâm lý học – UQAM Chu kỳ thứ hai của chương trình quan hệ lao động – UQTR Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn về khả năng phục hồi, rủi ro và thảm họa – UQAM Chương trình trách nhiệm xã hội chu kỳ thứ hai cho các tổ chức – UQAM Chương trình Chu kỳ thứ hai ngắn trong Khoa học Tôn giáo – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong an ninh công cộng III – UQTR Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong các hệ thống trên bảng – UQAM Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn trong Công nghệ thông tin – UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai trong Technopedagogy – UQO Chương trình chu kỳ thứ hai về viễn thông và bảo mật – UQO Chương trình xử lý dữ liệu chu kỳ thứ hai – UQO Chương trình chu kỳ thứ hai trong định giá sinh khối – UQTR Chương trình Handicap và Sourcap Chu kỳ thứ hai: Quyền và quyền công dân – UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai cho sự kế thừa của các giám đốc điều hành – UQTR Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai cho các huấn luyện viên của các cộng sự chính – UQTR Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai để sử dụng vật liệu gỗ trong xây dựng – UQAC Chương trình chu kỳ thứ hai ngắn cho các nhà trị liệu lời nói – UQTR Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai về sự hiện diện chu đáo, con đường giáo dục – UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai về sự hiện diện chu đáo, đường dẫn quan hệ viện trợ – UQAM Chương trình ngắn chu kỳ thứ hai về phòng ngừa và phát hiện gian lận kế toán – UQAM Chương trình giao tiếp chu kỳ đầu tiên ngắn bằng tiếng Anh – UQTR Tòa án của đại học học tập tiếng Pháp đã nói và viết cho không phải Tòa án học tập tiếng Pháp đại học cho các sinh viên không phải là học sinh -UQTR Tòa án học tập tiếng Pháp đại học cho sinh viên không phải là sinh viên II -UQTR Chu kỳ học tập đầu tiên ngắn của học sinh không phải là học sinh không phải là sinh viên II (Montreal) -UQTR Tòa án học tập tiếng Pháp đại học dành cho sinh viên không phải là sinh viên (Montreal) -UQTR Tòa án của Chu kỳ học tập tiếng Pháp đại học cho Non -Francophones – UQTR Tòa án của Chu kỳ học tập tiếng Pháp đại học cho Non -Francophones (Montreal) – UQTR Tòa án của chu kỳ đầu tiên của tiếng Anh sâu – Teluq Tòa án của chu kỳ đào tạo đầu tiên cho những người buôn lậu văn hóa của nghệ thuật First Nations – UQAC (UITAMU) Chương trình quản lý chu kỳ đầu tiên ngắn trong bối cảnh an ninh dân sự – UQAC Chương trình cộng đồng quản lý cộng đồng đầu tiên – UQAR Chương trình Chu kỳ đầu tiên ngắn bằng tiếng Pháp bằng văn bản – Teluq Chương trình Chu kỳ đầu tiên ngắn bằng văn bản tiếng Pháp – UQAC Chương trình Chu kỳ đầu tiên ngắn bằng văn bản tiếng Pháp – UQAR Tòa án của bản dịch chu kỳ đầu tiên bằng tiếng Anh – Teluq Chương trình dịch Chu kỳ đầu tiên ngắn bằng tiếng Tây Ban Nha – Teluq Chu kỳ đầu tiên ngắn của các nghiên cứu quốc tế và liên văn hóa – Teluq Chương trình Khởi đầu của Quản lý Đa dạng một phần – Teluq Chu kỳ đầu tiên bắt đầu quản lý nguồn nhân lực – Teluq Tòa án của chu kỳ đầu tiên bắt đầu dịch sang tiếng Pháp – Teluq Chương trình khởi đầu chu kỳ đầu tiên cho các nền tảng của quản lý – Teluq Chu kỳ tích hợp CNTT đầu tiên ngắn trong giáo dục – Teluq Tòa án của chu kỳ can thiệp đầu tiên trong việc học nghề của một ngôn ngữ bản địa – UQAC Giới thiệu về chu kỳ đầu tiên ngắn về Tâm lý học – Teluq Chương trình ngắn đầu tiên trong trường học và chuyển thể xã hội cho giáo viên tập thể dục – UQAC Chương trình ngắn đầu tiên trong học sinh trong nghiên cứu nghiên cứu – UQAC Chương trình ngắn Chu kỳ đầu tiên bằng tiếng Đức – UQAM Chương trình ngắn Chu kỳ đầu tiên trong cải tiến liên tục – ETS Chương trình ngắn Chu kỳ đầu tiên cải thiện việc truyền ngôn ngữ bản địa – UQAC Chương trình ngắn đầu tiên trong phân tích phát triển xã hội – UQAR Chương trình ngắn đầu tiên bằng tiếng Anh – UQAM Chương trình ngắn đầu tiên bằng tiếng Anh – UQAR Chương trình Chu kỳ ngắn tiếng Anh có chức năng – Teluq Chương trình ngắn Chu kỳ đầu tiên bằng tiếng Anh thứ hai – UQAC Chương trình ngắn đầu tiên về Khảo cổ học cho First Nations – UQAC Chương trình ngắn đầu tiên trong học sinh học sinh học – UQAC Chương trình chu kỳ ngắn đại học cho sinh viên theo thời gian học tập – UQAC Tòa án đại học về hóa học các sản phẩm tự nhiên cho sinh viên trong nghiên cứu – UQAC Chương trình ngắn đầu tiên trong quan hệ công chúng cho quan hệ công chúng – Teluq Chương trình ngắn Chu kỳ đầu tiên trong giao tiếp bằng văn bản – UQTR Chương trình ngắn đầu tiên trong Truyền thông liên văn hóa và truyền thông cho các nghiên cứu của các nghiên cứu – UQAC Chương trình ngắn đầu tiên trong Truyền thông quốc tế – UQAM Chu kỳ đầu tiên ngắn trong chương trình kế toán – Teluq Chương trình ngắn đầu tiên về Kế toán và Tài chính – Teluq Chương trình ngắn đầu tiên trong Kế toán tài chính – UQAC Chương trình ngắn đầu tiên trong phát triển phần mềm – Teluq Chương trình phát triển ngôn ngữ trong phát triển ngôn ngữ ở trẻ em First Nations – UQAC Chương trình ngắn đầu tiên trong phát triển kinh tế trong bối cảnh thổ dân – UQAC Chương trình ngắn đầu tiên về phát triển kinh tế địa phương và cộng đồng – Teluq Chương trình ngắn đầu tiên trong phát triển kinh tế xã hội – UQAC Chương trình ngắn đại học về kinh tế và ước tính các dự án xây dựng – ETS Chương trình ngắn đầu tiên trong giáo dục tình dục trong trường học – UQAM Chương trình ngắn đầu tiên về giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học cho học sinh ở lại – UQAC Chương trình ngắn Chu kỳ đầu tiên trong giáo dục tiền học trong bối cảnh thổ dân – UQAC Chương trình ngắn đầu tiên trong ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh thứ hai – Teluq Chương trình ngắn đầu tiên trong ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh thứ hai – UQAR Chương trình ngắn đầu tiên trong Thích ứng giáo dục và xã hội I: Thành phần phát triển – UQAR Chương trình ngắn đầu tiên về Thích ứng giáo dục và xã hội II: Thành phần hợp nhất và chuyên môn – UQAR Chương trình ngắn đầu tiên trong giáo dục trung học trong các nghiên cứu – UQAC Chương trình ngắn đầu tiên về doanh nhân – Teluq Chương trình ngắn đầu tiên về môi trường, địa mạo và rủi ro tự nhiên – UQAR Chương trình ngắn Chu kỳ đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha – Teluq Chương trình ngắn Chu kỳ đầu tiên bằng tiếng Certificat en scénarisation – UQAC Microprogramme de premier cycle en gestion de la sécurité publique – UQTR Programme court de premier cycle en animation 3D et en design numérique pour étudiants en séjour d’études (École NAD-UQAC) – UQAM Programme court de 2e cycle en efficacité énergétique – ÉTS Programme court de 2e cycle en génie de la construction : projets de réhabilitation – ÉTS Programme court de 2e cycle en génie de la production automatisée : systèmes intelligents – ÉTS Programme court de 2e cycle en génie des risques de santé et sécurité du travail – ÉTS Programme court de 2e cycle en gestion de l’innovation – ÉTS Programme court de 2e cycle en réseaux de télécommunications – ÉTS Année préparatoire au doctorat en médecine – Protocole entre l’Université de Montréal et l’UQTR Année préparatoire en sciences pures et appliquées (premier cycle) – UQTR Baccalauréat avec majeure en études littéraires françaises – UQAC Baccalauréat avec majeure en mathématique – UQAC Baccalauréat avec majeure en rédaction professionnelle – UQO Baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire – UQTR Baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle et technique, concentration formation professionnelle au secondaire – UQAM Baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle et technique, concentration formation technique au collégial – UQAM Baccalauréat d’intervention en activité physique, profil enseignement de l’éducation physique et à la santé – UQAM Baccalauréat d’intervention en activité physique, profil kinésiologie – UQAM Baccalauréat en action culturelle – UQAM Baccalauréat en actuariat (profil honor) – UQAM Baccalauréat en actuariat (profil régulier) – UQAM Baccalauréat en administration – UQAC Baccalauréat en administration – UQAM Baccalauréat en administration – UQAR Baccalauréat en administration – UQAT (Rouyn-Noranda) Baccalauréat en administration – UQAT (Val-D’or) Baccalauréat en administration – UQO Baccalauréat en administration (cheminement coopératif) – UQO Baccalauréat en administration (cheminement DEC-BAC) – UQAT (Rouyn-Noranda) Baccalauréat en administration (cheminement général) – TÉLUQ Baccalauréat en administration (cheminement général bilingue – français/anglais) – TÉLUQ Baccalauréat en administration (concentration en comptabilité et finance) – TÉLUQ Baccalauréat en administration (concentration en développement local et économie sociale) – TÉLUQ Baccalauréat en administration (concentration en entrepreneuriat) – TÉLUQ Baccalauréat en administration (concentration en gestion des ressources humaines) – TÉLUQ Baccalauréat en administration (concentration en gestion des services de santé et des services sociaux) – TÉLUQ Baccalauréat en administration (concentration en management) – TÉLUQ Baccalauréat en administration (concentration en marketing) – TÉLUQ Baccalauréat en administration (concentration en planification financière) – TÉLUQ Baccalauréat en administration (Concentration finance) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration finance, profil Honor) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration gestion des opérations) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration gestion des opérations, profil Honor) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration gestion des ressources humaines) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration gestion des ressources humaines, profil Honor) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration gestion internationale) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration gestion internationale, profil Honor) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration management) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration management, profil Honor) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration marketing) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration marketing, profil Honor) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration technologies d’affaires) – UQAM Baccalauréat en administration (Concentration technologies d’affaires, profil Honor) – UQAM Baccalauréat en administration des affaires – concentration gestion des ressources humaines (Drummondville) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires – concentration gestion des ressources humaines (Joliette) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires – concentration gestion des ressources humaines (Trois-Rivières) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires – UQTR Baccalauréat en administration des affaires (campus Drummondville, cheminement 01 – Gestion des ressources humaines) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires (campus Drummondville, cheminement 02 – Marketing) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires (campus Drummondville, cheminement 03 – Finance) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires (cheminement DEC-BAC en logistique) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires (cheminement DEC-BAC en logistique) (profil international) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires (cheminement DEC-BAC en marketing) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires (cheminement DEC-BAC en marketing Edouard-Montpetit) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires (cheminement DEC-BAC en marketing Edouard-Montpetit) (profil international) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires (cheminement DEC-BAC en marketing) (profil international) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires (Joliette) – UQTR Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats – UQTR Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou mineures – TÉLUQ Baccalauréat en animation 3D et en design numérique – UQAC Baccalauréat en art dramatique, concentration enseignement – UQAM Baccalauréat en art dramatique, concentration études théâtrales – UQAM Baccalauréat en art dramatique, concentration jeu – UQAM Baccalauréat en art dramatique, concentration scénographie – UQAM Baccalauréat en arts et en design – UQO Baccalauréat en arts par cumul de certificats ou mineures – TELUQ Baccalauréat en arts visuels (arts plastiques) – UQTR Baccalauréat en arts visuels et médiatiques, Profil enseignement des arts visuels et médiatiques – UQAM Baccalauréat en arts visuels et médiatiques, Profil pratique artistique – UQAM Baccalauréat en arts visuels (nouveaux médias) – UQTR Baccalauréat en biochimie – UQAM Baccalauréat en biochimie et biotechnologie – UQTR Baccalauréat en biochimie, Profil Honor – UQAM Baccalauréat en biologie – UQAC Baccalauréat en biologie – UQAR Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes – UQAM Baccalauréat en biologie médicale – UQTR Baccalauréat en chimie – UQAM Baccalauréat en chimie – UQTR Baccalauréat en chimie de l’environnement et des bioressources – UQAR Baccalauréat en chimie des produits naturels – UQAC Baccalauréat en chimie (profil criminalistique) – UQTR Baccalauréat en chimie, Profil Honor – UQAM Baccalauréat en communication – TÉLUQ Baccalauréat en communication (création médias – cinéma) – UQAM Baccalauréat en communication (création médias – médias interactifs) – UQAM Baccalauréat en communication (création médias – télévision) – UQAM Baccalauréat en communication humaine et organisationnelle – UQAM Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique – UQAC Baccalauréat en communication (journalisme) – UQAM Baccalauréat en communication marketing – UQAM Baccalauréat en communication (médias numériques) – UQAM Baccalauréat en communication, politique et société – UQAM Baccalauréat en communication (relations publiques) – UQAM Baccalauréat en communication sociale – UQTR Baccalauréat en communication sociale (profil international) – UQTR Baccalauréat en communication (stratégies de production culturelle et médiatique) – UQAM Baccalauréat en création de jeux vidéo (profil art, DEC-BAC) – UQAT Baccalauréat en création de jeux vidéo (profil design, DEC-BAC) – UQAT Baccalauréat en création de jeux vidéo profils Art et Design – UQAT Baccalauréat en création numérique profils Cinéma, Création 3D et Technologie Web – UQAT Baccalauréat en danse, Concentration enseignement – UQAM Baccalauréat en danse, Concentration pratiques artistiques – UQAM Baccalauréat en design de l’environnement – UQAM Baccalauréat en design graphique – UQAM Baccalauréat en développement de carrière – UQAM Baccalauréat en développement de carrière, Cheminement Honor – UQAM Baccalauréat en développement des sociétés et territoires – UQAR Baccalauréat en droit – UQAM Baccalauréat en économique, concentration économie appliquée – UQAM Baccalauréat en économique, concentration économie et finance – UQAM Baccalauréat en économique, concentration économie et gestion – UQAM Baccalauréat en économique, concentration économie et politiques publiques – UQAM Baccalauréat en économique, concentration économie internationale – UQAM Baccalauréat en éducation avec majeure(s) – TÉLUQ Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire – UQAC Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire – UQAR Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire – UQAT (Rouyn-Noranda) Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire – UQAT (Val d’Or) Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire – UQO Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (Cheminement intégré DEC-BAC) – UQAM Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (formation initiale) – UQAM Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire pour les étudiants des Premières nations- UQAC Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire (formation initiale), temps partiel – UQAM Baccalauréat en enseignement au secondaire : profil français – UQTR Baccalauréat en enseignement au secondaire : profil mathématiques – UQTR Baccalauréat en enseignement au secondaire : profil science et technologie – UQTR Baccalauréat en enseignement au secondaire : profil univers social – UQTR Baccalauréat en enseignement au secondaire : profil univers social et développement personnel – UQTR Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde – UQAC Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde – UQAM Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde – UQAT Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé – UQAC Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé – UQTR Baccalauréat en enseignement des arts – UQAC Baccalauréat en enseignement des arts – UQO Baccalauréat en enseignement des arts (arts plastiques, arts dramatiques) – UQTR Baccalauréat en enseignement des langues secondes, concentration en enseignement de l’anglais – UQTR Baccalauréat en enseignement des langues secondes, concentration en enseignement de l’anglais et de l’espagnol – UQTR Baccalauréat en enseignement des langues secondes, concentration en enseignement de l’anglais, profil international – UQTR Baccalauréat en enseignement des langues secondes, concentration en enseignement l’anglais et du français, langues secondes – UQTR Baccalauréat en enseignement du français langue seconde – UQAM Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale : primaire – UQTR Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale : secondaire – UQTR Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale – UQAC Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale – UQAR Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale (Lanaudière) – UQTR Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, profil intervention au préscolaire-primaire – UQAM Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, profil intervention au secondaire – UQAM Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire (profil primaire) – UQO Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire (profil secondaire et jeunes adultes) – UQO Baccalauréat en enseignement professionnel – UQAC Baccalauréat en enseignement professionnel – UQAR Baccalauréat en enseignement professionnel – UQAT Baccalauréat en enseignement secondaire : profil français – UQAC Baccalauréat en enseignement secondaire : profil mathématique – UQAC Baccalauréat en enseignement secondaire : profil science et technologie – UQAC Baccalauréat en enseignement secondaire : profil univers social – UQAC Baccalauréat en enseignement secondaire : profil univers social et développement personnel – UQAC Baccalauréat en enseignement secondaire – UQAR Baccalauréat en enseignement secondaire – UQAT Baccalauréat en enseignement secondaire – UQO Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration formation éthique et culture religieuse – UQAM Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration français langue première – UQAM Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration science et technologie – UQAM Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration sciences humaines/Univers social – UQAM Baccalauréat en études françaises (études littéraires) – UQTR Baccalauréat en études françaises (études littéraires) (profil international) – UQTR Baccalauréat en études françaises (langue et communication) – UQTR Baccalauréat en études françaises (langue et études littéraires) – UQTR Baccalauréat en études littéraires – UQAM Baccalauréat en études littéraires françaises – UQAC Baccalauréat en génie civil – UQAC Baccalauréat en génie civil (base DEC préuniversitaire ou l’équivalent) – UQAR Baccalauréat en génie civil (base DEC techniques ou l’équivalent) – UQAR Baccalauréat en génie de la construction – ÉTS Baccalauréat en génie de la production automatisée – ÉTS Baccalauréat en génie des opérations et de la logistique – ÉTS Baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques (base DEC préuniversitaire ou l’équivalent) – UQAR Baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques (base DEC techniques ou l’équivalent) – UQAR Baccalauréat en génie des technologies de l’information – ÉTS Baccalauréat en génie électrique – ÉTS Baccalauréat en génie électrique – UQAC Baccalauréat en génie électrique – UQO Baccalauréat en génie électrique – UQTR Baccalauréat en génie électrique (base DEC préuniversitaire ou l’équivalent) – UQAR Baccalauréat en génie électrique (base DEC techniques ou l’équivalent) – UQAR Baccalauréat en génie électrique (concentration génie informatique) – UQTR Baccalauréat en génie géologique – UQAC Baccalauréat en génie industriel – UQTR Baccalauréat en génie informatique – UQAC Baccalauréat en génie informatique – UQO Baccalauréat en génie logiciel – ÉTS Baccalauréat en génie mécanique – ÉTS Baccalauréat en génie mécanique – UQAC Baccalauréat en génie mécanique – UQTR Baccalauréat en génie mécanique (base DEC préuniversitaire ou l’équivalent) – UQAR Baccalauréat en génie mécanique (base DEC techniques ou l’équivalent) – UQAR Baccalauréat en génie mécanique (concentration génie mécatronique) – UQTR Baccalauréat en génie mécanique (Drummondville, cheminement coopératif) – UQTR Baccalauréat en géographie – UQAM Baccalauréat en géographie – UQAR Baccalauréat en géographie environnementale – UQTR Baccalauréat en géographie et en aménagement durable – UQAC Baccalauréat en géologie – UQAC Baccalauréat en gestion des ressources humaines – UQAM Baccalauréat en gestion des ressources humaines, Cheminement Honor – UQAM Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie, concentration gestion des organisations et des destinations touristiques – UQAM Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie, concentration gestion des organisations et des destinations touristiques, cheminement coopératif – UQAM Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie (Concentration gestion des organisations et des destinations touristiques, cheminement coopératif, Honor *) – UQAM Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie, concentration gestion des organisations et des destinations touristiques, Cheminement Honor – UQAM Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie, concentration gestion hôtelière et de restauration – UQAM Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie, concentration gestion hôtelière et de restauration, cheminement coopératif – UQAM Baccalauréat en gestion et design de la mode, Concentration Design de mode – UQAM Baccalauréat en gestion et design de la mode, Concentration Mode, conceptualisation et gestion de l’innovation – UQAM Baccalauréat en gestion et design de la mode, Concentration Mode, conceptualisation et gestion de l’innovation, cheminement Honor – UQAM Baccalauréat en gestion et design de la mode, Concentration Mode, stratégie et gestion d’affaires – UQAM Baccalauréat en gestion et design de la mode, Concentration Mode, stratégie et gestion d’affaires, cheminement Honor – UQAM Baccalauréat en gestion et design de la mode, Concentration Théorie, culture et valorisation de la mode – UQAM Baccalauréat en gestion et design de la mode, Concentration Théorie, culture et valorisation de la mode, cheminement Honor – UQAM Baccalauréat en gestion publique – UQAM Baccalauréat en gestion publique (Cheminement Honor) – UQAM Baccalauréat en histoire – UQAC Baccalauréat en histoire – UQAM Baccalauréat en histoire – UQAR Baccalauréat en histoire – UQTR Baccalauréat en histoire de l’art, Cheminement régulier – UQAM Baccalauréat en histoire de l’art, Concentration muséologie et diffusion de l’art – UQAM Baccalauréat en informatique – UQAC Baccalauréat en informatique – UQAR Baccalauréat en informatique – UQO Baccalauréat en informatique – UQTR Baccalauréat en informatique (cheminement DEC-BAC) – UQTR Baccalauréat en informatique de la science des données et de l’intelligence d’affaires – UQAC Baccalauréat en informatique et génie logiciel, Cheminement coopératif – UQAM Baccalauréat en informatique et génie logiciel, Cheminement sans stage – UQAM Baccalauréat en informatique et génie logiciel, Profil Honor : Cheminement sans stage – UQAM Baccalauréat en informatique et génie logiciel, Profil Honor : Cheminement coopératif – UQAM Baccalauréat en informatique (régime coopératif) – UQO Baccalauréat en intervention plein air – UQAC Baccalauréat en kinésiologie – UQAC Baccalauréat en kinésiologie – UQAR Baccalauréat en kinésiologie – UQTR Baccalauréat en langues modernes – UQAC Baccalauréat en lettres et création littéraire – UQAR Baccalauréat en linguistique et langue française – UQAC Baccalauréat en linguistique, Profil linguistique appliquée à l’acquisition du français langue seconde – UQAM Baccalauréat en linguistique, Profil linguistique générale – UQAM Baccalauréat en linguistique, Profil rédaction et révision de textes – UQAM Baccalauréat en loisir, culture et tourisme – UQTR Baccalauréat en loisir, culture et tourisme (profil international) – UQTR Baccalauréat en mathématiques – UQTR Baccalauréat en mathématiques (concentration en mathématiques) – UQAM Baccalauréat en mathématiques (concentration en statistique) – UQAM Baccalauréat en mathématiques (double baccalauréat informatique) – UQTR Baccalauréat en musique, Concentration enseignement – UQAM Baccalauréat en musique, Concentration pratique artistique – UQAM Baccalauréat en philosophie – UQAM Baccalauréat en philosophie – UQTR Baccalauréat en physique – UQTR Baccalauréat en pratique sage-femme – UQTR Baccalauréat en pratique sage-femme (profil international) – UQTR Baccalauréat en psychoéducation – UQAT Baccalauréat en psychoéducation – UQO Baccalauréat en psychoéducation – UQTR Baccalauréat en psychoéducation (cheminement DEC-BAC) – UQTR Baccalauréat en psychoéducation (Québec) – UQTR Baccalauréat en psychologie – UQAC Baccalauréat en psychologie – UQAM Baccalauréat en psychologie – UQO Baccalauréat en psychologie – UQTR Baccalauréat en psychologie (profil international) – UQTR Baccalauréat en psychosociologie des relations humaines – UQAR Baccalauréat en relations industrielles et en ressources humaines – UQO Baccalauréat en relations industrielles et en ressources humaines (cheminement coopératif) – UQO Baccalauréat en relations internationales et droit international – UQAM Baccalauréat en relations internationales et droit international, Cheminement Honor – UQAM Baccalauréat en science forensique – UQTR Baccalauréat en science politique – UQAC Baccalauréat en science politique – UQAM Baccalauréat en sciences – UQTR Baccalauréat en sciences biologiques et écologiques – UQTR Baccalauréat en sciences comptables – UQAC Baccalauréat en sciences comptables – UQAM Baccalauréat en sciences comptables – UQAR Baccalauréat en sciences comptables – UQAT Baccalauréat en sciences comptables – UQO Baccalauréat en sciences comptables – UQTR Baccalauréat en sciences comptables (cheminement DEC-BAC) – UQAT Baccalauréat en sciences comptables (cheminement DEC-BAC) – UQTR Baccalauréat en sciences comptables (Longueuil) – UQTR Baccalauréat en sciences comptables (Terrebonne) – UQTR Baccalauréat en sciences de la santé (ergothérapie) – UQTR Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, concentration géologie – UQAM Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, concentration sciences de l’atmosphère : météo et climat – UQAM Baccalauréat en sciences de l’éducation – UQAM Baccalauréat en sciences des religions – UQAM Baccalauréat en sciences des religions, Cheminement Honor – UQAM Baccalauréat en sciences infirmières – UQAT Baccalauréat en sciences infirmières : volet universitaire DEC-BAC – UQTR Baccalauréat en sciences infirmières (cheminement DEC-BAC Drummondville) – UQTR Baccalauréat en sciences infirmières (cheminement DEC-BAC Joliette) – UQTR Baccalauréat en sciences infirmières (Cheminement DEC-Bacc) – UQAR Baccalauréat en sciences infirmières (Cheminement formation initiale) – UQAC Baccalauréat en sciences infirmières (Cheminement infirmière en exercice – Volet intégré) – UQAC Baccalauréat en sciences infirmières (Cheminement infirmière en exercice – Volet perfectionnement) – UQAC Baccalauréat en sciences infirmières (Formation initiale – cheminement DEC-BAC) – UQO Baccalauréat en sciences infirmières (Formation initiale – DEC-BAC) – UQAT Baccalauréat en sciences infirmières (Formation initiale) – UQO Baccalauréat en sciences infirmières (formation initiale) – UQTR Baccalauréat en sciences infirmières (perfectionnement) – UQTR Baccalauréat en sciences infirmières (perfectionnement) (Drummondville) – UQTR Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement – UQAM Baccalauréat en sciences (réadaptation) – UQAC Baccalauréat en sciences sociales (concentration communication) – UQO Baccalauréat en sciences sociales (concentration développement international) – UQO Baccalauréat en sciences sociales (concentration histoire) – UQO Baccalauréat en sciences sociales (concentration science politique) – UQO Baccalauréat en sciences sociales (concentration sociologie) – UQO Baccalauréat en sécurité publique – UQTR Baccalauréat en sexologie – UQAM Baccalauréat en sociologie – UQAM Baccalauréat en sociologie appliquée – UQAC Baccalauréat en systèmes informatiques et électroniques- UQAM Baccalauréat en traduction, cheminement Multilingue – Profil traduction espagnol-française – UQTR Baccalauréat en traduction, cheminement Multilingue – Profil traduction français-anglais – UQTR Baccalauréat en traduction. cheminement Thématique – UQTR Baccalauréat en traduction et en rédaction – UQO Baccalauréat en traduction professionnelle – UQO Baccalauréat en travail social – UQAC Baccalauréat en travail social – UQAM Baccalauréat en travail social – UQAR Baccalauréat en travail social – UQAT (Rouyn-Noranda) Baccalauréat en travail social – UQAT (Val-d’Or) Baccalauréat en travail social – UQO Baccalauréat en travail social (cheminement DEC-BAC) – UQAT Baccalauréat en urbanisme – UQAM Baccalauréat en urbanisme, Cheminement Honor – UQAM Baccalauréat en urbanisme, Concentration internationale – UQAM Baccalauréat en urbanisme, Concentration internationale, cheminement Honor – UQAM Baccalauréat ès arts avec majeure(s) – TÉLUQ Baccalauréat ès arts général – UQO Baccalauréat ès arts par cumul de certificats – UQAM Baccalauréat ès sciences avec majeure(s) – TÉLUQ Baccalauréat ès sciences par cumul de certificats ou mineures – TÉLUQ Baccalauréat général ès arts – TÉLUQ Baccalauréat interdisciplinaire en arts – UQAC Certificat avancé en développement de logiciels – UQAM Certificat de création en 3D – UQAT Certificat de développement de la pratique enseignante en milieu nordique – UQAT Certificat de perfectionnement en formation artistique – UQAC Certificat de perfectionnement en français langue seconde – UQAM Certificat de perfectionnement en gestion – UQAM Certificat de perfectionnement en transmission d’une langue autochtone – UQAC Certificat de pratique infirmière de première assistance en chirurgie -UQTR Certificat de préparation CPA – TÉLUQ Certificat d’enseignement au préscolaire et au primaire en milieu nordique – UQAT Certificat d’initiation à la rédaction professionnelle – UQO Certificat d’initiation à la traduction professionnelle – UQO Certificat d’intervention en contexte éducatif auprès des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle – UQAM Certificat d’optimisation en pratique infirmière – UQAC Certificat en accompagnement à l’enseignement primaire – UQAT Certificat en accompagnement à l’enseignement secondaire – UQAT Certificat en administration – TÉLUQ Certificat en administration – UQAM Certificat en administration – UQAR Certificat en administration – UQAT Certificat en administration – UQO Certificat en administration – UQTR Certificat en administration (campus Drummondville) – UQTR Certificat en administration (campus Joliette) – UQTR Certificat en administration de services – TÉLUQ Certificat en administration de services, Cheminement général – UQAM Certificat en administration de services, Cheminement spécialisé en gestion de l’assurance des personnes comme exigence partielle pour l’obtention du titre d’Assureur-vie agréé (AVA) – UQAM Certificat en administration de services, Cheminement spécialisé en gestion des services de garde – UQAM Certificat en administration de services, Cheminement spécialisé pour la formation en gestion des employés d’Hydro-Québec – UQAM Certificat en administration des services publics – UQAM Certificat en allemand – UQAM Certificat en analyse chimique – UQAM Certificat en analyse des médias – TÉLUQ Certificat en anglais – UQAM Certificat en anglais – UQTR Certificat en anglais langue seconde – UQAC Certificat en animation culturelle – UQAM Certificat en animation de groupes – UQO Certificat en animation des petits groupes – UQAR Certificat en animation 3D et en design numérique – UQAC Certificat en archéologie – UQAC Certificat en arts et nouveaux médias – UQTR Certificat en arts plastiques – UQAM Certificat en arts plastiques – UQAT Certificat en arts plastiques – UQTR Certificat en arts visuels – UQAM Certificat en arts visuels – UQO Certificat en bande dessinée – UQO Certificat en biologie médicale – UQTR Certificat en cinéma – UQAT Certificat en cinéma et en vidéo – UQAC Certificat en coaching – UQAC Certificat en commerce électronique – UQAR Certificat en commerce international – UQAM Certificat en commerce international, concentration Carrière internationale – UQAM Certificat en communication – Médias sociaux et organisation – UQAM Certificat en communication – UQAM Certificat en communication écrite – UQTR Certificat en communication et médias numériques – UQTR Certificat en communication organisationnelle – TÉLUQ Certificat en communication sociale et publique – UQO Certificat en compétences entrepreneuriales et gestion des PME/PMO – TÉLUQ Certificat en comptabilité générale – TÉLUQ Certificat en comptabilité générale – UQAM Certificat en comptabilité générale – UQO Certificat en comptabilité générale (campus Drummondville) – UQTR Certificat en comptabilité générale (Longueuil) – UQTR Certificat en comptabilité générale (Terrebonne) – UQTR Certificat en comptabilité générale (Trois-Rivières) – UQTR Certificat en création littéraire – UQAM Certificat en création numérique – UQAT Certificat en design graphique – UQO Certificat en développement des communautés rurales – UQAR Certificat en développement international – UQO Certificat en développement local et régional – UQAT Certificat en droit de l’entreprise et du travail – UQO Certificat en droit social et du travail – UQAM Certificat en dynamiques entrepreneuriales – UQAM Certificat en écologie – UQAM Certificat en économie – TÉLUQ Certificat en économie et estimation des projets de construction – ÉTS Certificat en économie et société – UQO Certificat en économique, concentration économie appliquée – UQAM Certificat en économique, concentration économie et gestion – UQAM Certificat en économique, concentration économie internationale – UQAM Certificat en éducation à la petite enfance : diversité, inclusion et qualité – UQAM Certificat en éducation à la petite enfance (formation initiale) – UQAM Certificat en éducation contemporaine – UQAR Certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire – UQAR Certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire – UQTR Certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (Drummondville) – UQTR Certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (L’Assomption) – UQTR Certificat en effets visuels pour le cinéma et la télévision – UQAT Certificat en électromécanique minière – UQAT Certificat en enquête policière – UQTR Certificat en enseignement de l’anglais langue seconde – UQAM Certificat en enseignement du français langue seconde – UQAM Certificat en entrepreneuriat – UQAR Certificat en espagnol – UQAM Certificat en études autochtones – UQAT Certificat en études critiques des sexualités – UQAM Certificat en études féministes – UQAM Certificat en études internationales – TÉLUQ Certificat en études pluridisciplinaires – TÉLUQ Certificat en études pluridisciplinaires – UQAC Certificat en études québécoises – TÉLUQ Certificat en finance – UQAM Certificat en finance – UQAR Certificat en formation d’aides-enseignants en milieu autochtone – UQAC Certificat en français et anglais : l’expérience montréalaise – UQAM Certificat en français langue seconde – UQAM Certificat en français langue seconde ou étrangère: culture, études et travail – UQAC Certificat en géographie – UQAC Certificat en géographie internationale – UQAM Certificat en géologie appliquée – UQAM Certificat en gérontologie – UQTR Certificat en gérontologie sociale – UQAM Certificat en gestion de la construction – ÉTS Certificat en gestion de la sécurité publique (profil gestion policière) Certificat en gestion de l’hôtellerie et de la restauration des terroirs – UQAC Certificat en gestion de l’information et des archives – UQAM Certificat en gestion de projet – UQAR Certificat en gestion des documents et des archives – UQAC Certificat en gestion des documents et des archives – UQAM Certificat en gestion des établissements – ÉTS Certificat en gestion des opérations – UQAM Certificat en gestion des organismes de protection de la faune – UQTR Certificat en gestion des ressources humaines – TÉLUQ Certificat en gestion des ressources humaines – UQAC Certificat en gestion des ressources humaines – UQAM Certificat en gestion des ressources humaines – UQAR Certificat en gestion des ressources humaines – UQAT Certificat en gestion des ressources humaines (campus Drummondville) – UQTR Certificat en gestion des ressources humaines (campus Joliette) – UQTR Certificat en gestion des ressources humaines, (cheminement régulier) – UQTR Certificat en gestion des ressources humaines réservé exclusivement aux paramédics et aux pompiers du Québec – UQTR Certificat en gestion des services de santé et des services sociaux – TÉLUQ Certificat en gestion des services municipaux – UQAM Certificat en gestion des technologies d’affaires – UQAR Certificat en gestion des technologies d’affaires – UQTR Certificat en gestion du tourisme – TÉLUQ Certificat en gestion du tourisme – UQAM Certificat en gestion du transport aérien – UQAC Certificat en gestion du travail de bureau – TÉLUQ Certificat en gestion et assurance de la qualité – ÉTS Certificat en gestion et évaluation immobilières – UQO Certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie – UQAM Certificat en gestion intégrée de la santé et sécurité du travail – UQAM Certificat en gestion policière – UQTR Certificat en histoire – UQAM Certificat en histoire – UQO Certificat en histoire – UQTR Certificat en histoire de l’art – UQAM Certificat en histoire de l’art – UQTR Certificat en immigration et relations interethniques – UQAM Certificat en immobilier – UQAM Certificat en information et médias numériques – UQO Certific Certificat ou mineure en espagnol – UQAC Certificat ou mineure en géographie – UQAC Certificat ou mineure en gestion des ressources humaines – UQAC Certificat ou mineure en histoire – UQAC Certificat ou mineure en informatique – UQAC Certificat ou mineure en informatique appliquée – UQAC Certificat ou mineure en intervention jeunesse – UQAC Certificat ou mineure en kinésiologie – UQAC Certificat ou mineure en mathématique – UQAC Certificat ou mineure en psychologie – UQAC Certificat ou mineure en psychologie du travail et des organisations – UQAC Certificat ou mineure en rédaction-communications – UQAC Certificat ou mineure en science politique – UQAC Certificat ou mineure en sciences comptables – UQAC Certificat ou mineure en sciences de l’activité physique – UQAC Certificat ou mineure en sciences de l’environnement – UQAC Certificat ou mineure en théâtre – UQAC Certificat personnalisé – UQTR Certificat personnalisé (création et nouveaux médias) – UQAT Certificat personnalisé (École de génie) – UQAT Certificat personnalisé en éducation – UQAT Certificat personnalisé en management et réseaux numériques offert exclusivement à l’Institut Marc Perrot (Lyon, France) – UQAT Certificat personnalisé en pratique sage-femme au Québec – UQTR Certificat pour formateurs en milieu de travail – UQAM Cheminement bidiplômant en diagnostic biomédical – INRS Cheminement bidiplômant en écotoxicologie aquatique INRS-Université de Bordeaux – INRS Cheminement bidiplômant en énergie renouvelable avec l’Université de Reykjavik – INRS Cheminement bidiplômant en géoingénierie et environnement INRS-Université de Rennes 1 – INRS Cheminement bidiplômant en photonique – INRS Cheminement bidiplômant en plasma – INRS Cheminement bidiplômant en sciences de l’eau INRS – ISHÉDD (avec mémoire) – INRS Cheminement bidiplômant en sciences de l’eau INRS – ISHÉDD (sans mémoire) – INRS Cheminement DEC/Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie, concentration gestion des organisations et des destinations touristiques – UQAM Cheminement DEC/Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie, concentration gestion des organisations et des destinations touristiques (Cheminement Honor) – UQAM Cheminement DEC/Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie, concentration gestion hôtelière et de restauration – UQAM Concentration de deuxième cycle en études féministes – UQAM Concentration de deuxième cycle en sciences cognitives – UQAM Concentration de deuxième cycle Handicap et sourditude : droits et citoyenneté – UQAM Concentration de premier cycle en allemand – UQAM Concentration de premier cycle en anglais – UQAM Concentration de premier cycle en communication internationale – UQAM Concentration de premier cycle en espagnol – UQAM Concentration de premier cycle en études américaines – UQAM Concentration de premier cycle en études anciennes – UQAM Concentration de premier cycle en études autochtones – UQAM Concentration de premier cycle en études ethniques – UQAM Concentration de premier cycle en études féministes – UQAM Concentration de premier cycle en études médiévales – UQAM Concentration de premier cycle en études québécoises – UQAM Concentration de premier cycle en japonais – UQAM Concentration de premier cycle en langue et culture arabes – UQAM Concentration de premier cycle en langue et culture chinoises – UQAM Concentration de premier cycle en langue et culture italiennes – UQAM Concentration de premier cycle en linguistique appliquée à l’étude de la grammaire – UQAM Concentration de troisième cycle en études féministes – UQAM Concentration de troisième cycle en sciences cognitives – UQAM Diplôme de deuxième cycle en informatique appliquée – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration de l’éducation – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration publique régionale – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration scolaire – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration scolaire – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration scolaire – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en analyse et prévention des risques naturels – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en approche interdisciplinaire avancée en allaitement pour les professionnels de la santé – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en architecture moderne et patrimoine – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en art – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en bio-informatique – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en communication sociale – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité professionnelle – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité professionnelle (cheminement coopératif) – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en management – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en cosmétologie – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en criminologie clinique – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en design de jeux vidéo narratif – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en design d’équipements de transport – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en design d’événements – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement du tourisme – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement régional et territorial – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en didactique des langues – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en droit du travail et de la protection sociale – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en droits humains – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en éco-conseil – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en éducation et formation des adultes – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en éducation somatique – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en énergies renouvelables et efficacité énergétique – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement collégial – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en environnement international (profil professionnel) – TÉLUQ Diplôme d’études supérieures spécialisées en environnement international (profil recherche appliquée) – TÉLUQ Diplôme d’études supérieures spécialisées en éthique – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en éthique appliquée – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en éthique appliquée – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en étude des pratiques psychosociales – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en études sur l’alimentation : enjeux contemporains – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en évaluation de programmes, projets et services – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en évaluation, intervention et soutien psychologiques auprès des personnes avec une déficience intellectuelle – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance, Cheminement avec essai – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance, Cheminement avec stage et rapport de stage – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance d’entreprise – TÉLUQ Diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité (Cheminement général) – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité (Cheminement offert au personnel de l’Agence du revenu du Canada) – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en formation à distance – TÉLUQ Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie de la construction: gestion des projets de construction – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie de la construction: projets de conception et réhabilitation – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie de la production automatisée : systemes intelligents – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie de la production automatisée: intégration et automatisation de systèmes – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie de l’environnement – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie électrique – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie industriel – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie logiciel – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie logiciel – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie mécanique – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de la faune – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de l’éducation – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de l’innovation – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet d’ingénierie – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des organisations en sécurité publique – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des personnes en milieu de travail – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des ressources humaines dans l’économie du savoir – TÉLUQ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des ressources humaines et changement organisationnel – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des ressources maritimes – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des risques majeurs – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en gouvernance des technologies de l’information – TÉLUQ Diplôme d’études supérieures spécialisées en informatique appliquée – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en ingénierie (type cours) – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en ingénierie (type projet) – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en instruments financiers dérivés – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention comportementale auprès des personnes avec un trouble envahissant du développement (TED) – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention comportementale auprès des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention éducative – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention éducative auprès des élèves avec un trouble envahissant du développement – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention ergonomique – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention par la nature et l’aventure – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en littérature pour la jeunesse – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en loisir, culture et tourisme – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en loisir, santé et qualité de vie – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en marketing – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en mathématiques et informatique appliquées – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en météorologie – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en musique de film – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en océanographie appliquée – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en orthopédagogie – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et développement local – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en pratique comptable (CPA) – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en pratiques de recherche et action publique – INRS Diplôme d’études supérieures spécialisées en projets internationaux et ingénierie globale – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en relations de travail – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en relations industrielles et en ressources humaines – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en réseaux de télécommunications – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en résilience, risques et catastrophes – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en rhétorique et communication professionnelle – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en santé mentale – TÉLUQ Diplôme d’études supérieures spécialisées en santé mondiale – UQAT Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables – UQAT Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables (DESS-CPA) (Drummondville) – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables (DESS-CPA) (Longueuil) – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables (DESS-CPA) (Terrebonne) – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables (DESS-CPA) (Trois-Rivières) – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences de l’éducation – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences et technologies de l’information – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières – Profil Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne – UQAT Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières – UQAT Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie) – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en santé mentale) – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières (Infirmière praticienne spécialisée en santé mentale) – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques) – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières (IPS santé mentale) – UQAR Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières (IPS soins de première ligne) – UQAC Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières (IPS soins de première ligne) – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières (soins de première ligne) – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences sociales du développement, profil développement international – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences sociales du développement, profil développement territorial – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences sociales du développement, profil études autochtones – UQO Diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes d’information géographique – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes embarqués – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en technologie éducative – TÉLUQ Diplôme d’études supérieures spécialisées en technologies de l’information – ÉTS Diplôme d’études supérieures spécialisées en technologies de l’information – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en théâtre de marionnettes contemporain – UQAM Diplôme d’études supérieures spécialisées en thérapie du sport – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées en traduction – UQTR Diplôme d’études supérieures spécialisées multidisciplinaires de recherche en contexte autochtone – UQAC Doctorat continuum d’études en psychologie (profil intervention) – UQTR Doctorat continuum d’études en psychologie (profil intervention et recherche) – UQTR Doctorat continuum d’études en psychologie (profil recherche) – UQTR Doctorat de premier cycle en chiropratique – UQTR Doctorat de premier cycle en médecine podiatrique – UQTR Doctorat en administration – gestion de projet – UQO Doctorat en administration – UQAM Doctorat en administration – UQTR Doctorat en biochimie – UQAM Doctorat en biologie – INRS Doctorat en biologie – UQAC Doctorat en biologie – UQAM Doctorat en biologie – UQAR Doctorat en biologie cellulaire et moléculaire – UQTR Doctorat en biologie cellulaire et moléculaire (neurosciences) – UQTR Doctorat en biologie cellulaire et moléculaire (oncologie) – UQTR Doctorat en chimie – UQAM Doctorat en communication – UQAM Doctorat en développement régional – UQAC Doctorat en développement régional – UQAR Doctorat en droit – UQAM Doctorat en économique – UQAM Doctorat en éducation – UQAC Doctorat en éducation – UQAM Doctorat en éducation – UQAR Doctorat en éducation – UQAT Doctorat en éducation – UQO Doctorat en éducation – UQTR Doctorat en études du loisir – UQTR Doctorat en études et pratiques des arts – UQAM Doctorat en études littéraires – UQAM Doctorat en études québécoises – UQTR Doctorat en études urbaines – INRS Doctorat en études urbaines – UQAM Doctorat en études urbaines (Concentration études touristiques) – UQAM Doctorat en génie – ÉTS Doctorat en génie électrique – UQTR Doctorat en génie minéral – UQAT Doctorat en gestion des ressources maritimes – UQAR Doctorat en histoire – UQAM Doctorat en histoire de l’art – UQAM Doctorat en informatique – UQAM Doctorat en informatique cognitive – TÉLUQ Doctorat en informatique cognitive – UQAM Doctorat en ingénierie – UQAC Doctorat en ingénierie – UQAR Doctorat en ingénierie – UQAT Doctorat en ingénierie – UQTR Doctorat en lettres – UQAC Doctorat en lettres – UQAR Doctorat en lettres – UQTR Doctorat en lettres (concentration en communication sociale) – UQTR Doctorat en linguistique – UQAM Doctorat en management de projets – UQAC Doctorat en mathématiques – UQAM Doctorat en muséologie, médiation, patrimoine – UQAM Doctorat en muséologie, médiation, patrimoine (profil régulier) – UQAM Doctorat en océanographie – UQAR Doctorat en philosophie – UQAM Doctorat en philosophie – UQTR Doctorat en philosophie (concentration en éthique appliquée) – UQTR Doctorat en psychoéducation (orientation recherche) – UQTR Doctorat en psychologie – UQTR Doctorat en psychologie (cheminement professionnel) – UQO Doctorat en psychologie (neuropsychologie) – UQAC Doctorat en psychologie (profil professionnel ) – UQAM Doctorat en psychologie (profil recherche) – UQAM Doctorat en psychologie (profil recherche, concentration études familiales) – UQTR Doctorat en psychologie (profil scientifique-professionnel) – UQAM Doctorat en psychologie (psychologie clinique) – UQAC Doctorat en relations industrielles – UQO Doctorat en science politique – UQAM Doctorat en science, technologie et société – UQAM Doctorat en sciences biomédicales (programme conjoint) – UQTR Doctorat en sciences de la Terre – INRS Doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphère – UQAC Doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphère – UQAM Doctorat en sciences de l’eau – INRS Doctorat en sciences de l’énergie et des matériaux – INRS Doctorat en sciences de l’énergie et des matériaux – UQTR Doctorat en sciences de l’environnement – UQAC Doctorat en sciences de l’environnement – UQAM Doctorat en sciences de l’environnement – UQAR Doctorat en sciences de l’environnement – UQAT Doctorat en sciences de l’environnement (programme conjoint) – UQTR Doctorat en sciences des religions – UQAM Doctorat en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques – UQTR Doctorat en sciences et technologies de l’information – UQAC Doctorat en sciences et technologies de l’information – UQO Doctorat en sciences sociales appliquées – UQO Doctorat en sexologie – UQAM Doctorat en sociologie – UQAM Doctorat en télécommunications – INRS Doctorat en travail social – UQAM Doctorat en virologie et immunologie – INRS Doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques – UQAM Doctorat interdisciplinaire en santé et société – UQAM Doctorat recherche en sciences de la santé – UQAT Doctorat sur mesure (Département des sciences infirmières) – UQO Doctorat sur mesure (École multidisciplinaire de l’image) – UQO Doctorat sur mesure (Ph.D) – UQAR Doctorat sur mesure (Ph.D.) (Biochimie) – UQTR Doctorat sur mesure (Ph.D.) (Logistique) – UQTR Doctorat sur mesure (Ph.D.) (Sciences naturelles) – UQO Doctorat sur mesure (taphonomie forensique) – UQTR Double baccalauréat : mathématiques et enseignement au secondaire-maths – UQTR Double baccalauréat en physique et en informatique – UQTR Maîtrise en administration des affaires avec mémoire (MBA-CPA) (Longueuil) – UQTR Maîtrise en administration des affaires, cheminement MBA pour cadres – UQAC Maîtrise en administration des affaires, concentration Diagnostic et intervention dans l’organisation – UQTR Maîtrise en administration des affaires, concentration Diagnostic et intervention dans l’organisation (CU.VHSL) – UQTR Maîtrise en administration des affaires, concentration Diagnostic et intervention dans l’organisation (Drummondville) – UQTR Maîtrise en administration des affaires, concentration Gestion de la communication – UQTR Maîtrise en administration des affaires, concentration Gestion de la communication (CU.VHSL) – UQTR Maîtrise en administration des affaires, concentration Gestion de la communication (Drummondville) – UQTR Maîtrise en administration des affaires, concentration Gestion de l’innovation dans les PME – UQTR Maîtrise en administration des affaires, concentration Gestion de l’innovation dans les PME (Drummondville) – UQTR Maîtrise en administration des affaires, concentration Gestion de projet – UQTR Maîtrise en administration des affaires, concentration Gestion de projet (CU.VHSL) – UQTR Maîtrise en administration des affaires, concentration Gestion des PME – UQTR Maîtrise en administration des affaires (délocalisée profil avec essai, concentration gestion des PME, Hanoi) – UQTR Maîtrise en administration des affaires (Drummondville) – UQTR Maîtrise en administration des affaires en gestion internationale des PME (formation bidiplômante, Rennes) – UQTR Maîtrise en administration des affaires (MBA – avec essai ) – UQTR Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement professionnel) – UQO Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement régulier) – UQO Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec mémoire, cheminement régulier) – UQO Maîtrise en administration des affaires (MBA) (CU.VHSL) – UQTR Maîtrise en administration des affaires (MBA) en conseil en management – UQAM Maîtrise en administration des affaires (MBA) en sciences comptables – UQAM Maîtrise en administration des affaires (MBA) (Madagascar) – UQTR Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) – UQAR Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) – UQAT Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, cheminement général – UQAM Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, cheminement spécialisé en gestion de la technologie – UQAM Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en sciences comptables – UQAM Maîtrise en administration des affaires (MBA) Sciences et génie – UQAM Maîtrise en administration des affaires (MBA-CPA) – UQTR Maîtrise en administration des affaires (MBA-CPA) avec mémoire (Longueuil) – UQTR Maîtrise en administration des affaires (MBA-CPA) (Drummondville) – UQTR Maîtrise en administration des affaires (MBA-CPA) (Longueuil) – UQTR Maîtrise en administration des affaires (MBA-CPA) sans mémoire avec concentration en gestion de projet (Longueuil) Maîtrise en administration des affaires (MBA-CPA) sans mémoire avec concentration en gestion des PME (Longueuil) Maîtrise en art, concentration Création – UQAC Maîtrise en art, concentration Design numérique (NAD-UQAC) Maîtrise en art, concentration Enseignement et transmission de l’art – UQAC Maîtrise en arts visuels et médiatiques – UQAM Maîtrise en art-thérapie – UQAT Maîtrise en biochimie – UQAM Maîtrise en biologie – UQAM Maîtrise en biologie – UQO Maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire – UQTR Maîtrise en chimie (avec mémoire) – UQTR Maîtrise en chimie -UQAM Maîtrise en communication, concentration cinéma et images en mouvement (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en communication, concentration communication internationale et interculturelle (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en communication, concentration études médiatiques (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en communication, concentration jeux vidéo et ludification (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en communication, concentration médias socionumériques (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en communication, concentration recherche générale (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en communication, concentration recherche-création en média expérimental (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (profil avec essai) – UQAM Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (profil avec stage) – UQAM Maîtrise en counseling de carrière, profil intervention – UQAM Maîtrise en counseling de carrière, profil recherche-intervention – UQAM Maîtrise en création numérique – UQAT Maîtrise en danse (Profil création) – UQAM Maîtrise en danse (Profil recherche) – UQAM Maîtrise en design de l’environnement (profil conception) – UQAM Maîtrise en design de l’environnement (profil recherche) – UQAM Maîtrise en développement du tourisme (profil avec intervention de recherche en tourisme) – UQAM Maîtrise en développement du tourisme (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en développement régional et territorial – UQAR Maîtrise en didactique des langues – UQAM Maîtrise en droit, concentration droit du travail (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en droit, concentration droit et société (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en droit, concentration droit international et politique internationale (profil sans mémoire) – UQAM Maîtrise en droit, concentration droit international (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en écologie – UQAT Maîtrise en économie financière – UQO Maîtrise en économique (concentration en économie financière) – UQAM Maîtrise en économique (programme général) – UQAM Maîtrise en éducation – UQAC Maîtrise en éducation (avec essai – concentration en administration scolaire) – TÉLUQ Maîtrise en éducation (avec essai – concentration en efficacité de l’enseignement et des écoles) – TÉLUQ Maîtrise en éducation (avec essai – concentration en formation à distance) – TÉLUQ Maîtrise en éducation (avec essai – concentration en technologie éducative) – TÉLUQ Maîtrise en éducation (avec essai ou rapport de stage) – UQO Maîtrise en éducation (avec mémoire – concentration en administration scolaire) – TÉLUQ Maîtrise en éducation (avec mémoire – concentration en efficacité de l’enseignement et des écoles) – TÉLUQ Maîtrise en éducation (avec mémoire – concentration en formation à distance) – TÉLUQ Maîtrise en éducation (avec mémoire – concentration en technologie éducative) – TÉLUQ Maîtrise en éducation (avec mémoire) – UQO Maîtrise en éducation (avec mémoire), concentration orthopédagogie – UQO Maîtrise en éducation, concentration administration scolaire – UQAT Maîtrise en éducation (concentration en administration scolaire avec rapport de stage ou essai) – UQO Maîtrise en éducation (concentration en administration scolaire pour les diplômés du DESS en administration avec rapport de stage ou essai) – UQO Maîtrise en éducation (concentration en enseignement avec rapport de stage ou essai) – UQO Maîtrise en éducation (concentration en orthopédagogie, avec rapport de stage ou essai) – UQO Maîtrise en éducation, concentration enseignement – UQAT Maîtrise en éducation (concentration orthopédagogie) – UQTR Maîtrise en éducation (didactique) – UQTR Maîtrise en éducation (fondements et environnements de l’éducation) – UQTR Maîtrise en éducation (orthopédagogie) – UQAC Maîtrise en éducation (profil intervention, concentration didactique) – UQAM Maîtrise en éducation (profil intervention, concentration éducation et formation des adultes) – UQAM Maîtrise en éducation (profil intervention, concentration éducation et formation spécialisées) – UQAM Maîtrise en éducation (profil intervention, concentration éducation et pédagogie) – UQAM Maîtrise en éducation (profil professionnel, concentration adaptation scolaire et sociale avec essai) – UQAR Maîtrise en éducation (profil professionnel, concentration administration scolaire avec essai) – UQAR Maîtrise en éducation (profil professionnel, concentration enseignement-apprentissage avec essai) – UQAR Maîtrise en éducation (profil recherche) – UQAC Maîtrise en éducation (profil recherche) – UQAR Maîtrise en éducation (profil recherche, concentration didactique) – UQAM Maîtrise en éducation (profil recherche, concentration éducation et formation des adultes ) – UQAM Maîtrise en éducation (profil recherche, concentration éducation et formation spécialisées) – UQAM Maîtrise en éducation (profil recherche, concentration éducation et pédagogie) – UQAM Maîtrise en éducation (profil sans mémoire, cheminement en administration de l’éducation) – UQTR Maîtrise en éducation (profil sans mémoire, cheminement en éducation) – UQTR Maîtrise en éducation (psychopédagogie) – UQTR Maîtrise en enseignement (anglais, langue seconde) – UQTR Maîtrise en enseignement des arts, concentration art dramatique – UQAM Maîtrise en enseignement des arts, concentration arts visuels et médiatiques – UQAM Maîtrise en enseignement des arts, concentration danse – UQAM Maîtrise en enseignement des arts, concentration musique – UQAM Maîtrise en enseignement (espagnol, langue seconde) – UQTR Maîtrise en enseignement (éthique et culture religieuse) – UQTR Maîtrise en enseignement (français, langue maternelle) – UQTR Maîtrise en enseignement (mathématique) – UQTR Maîtrise en enseignement (profil enseignement à la formation générale des adultes, concentration français langue première) – UQAM Maîtrise en enseignement (profil enseignement à la formation générale des adultes, concentration français langue seconde) – UQAM Maîtrise en enseignement (profil enseignement à la formation générale des adultes, concentration mathématiques) – UQAM Maîtrise en enseignement (profil enseignement à la formation générale des adultes, concentration science et technologie) – UQAM Maîtrise en enseignement (profil enseignement à la formation générale des adultes, concentration sciences humaines / univers social) – UQAM Maîtrise en enseignement (profil enseignement au secondaire, concentration français langue première) – UQAM Maîtrise en enseignement (profil enseignement au secondaire, concentration mathématiques) – UQAM Maîtrise en enseignement (profil enseignement au secondaire, concentration science et technologie) – UQAM Maîtrise en enseignement (profil enseignement au secondaire, concentration sciences humaines/univers social) – UQAM Maîtrise en enseignement (science et technologie) – UQTR Maîtrise en enseignement secondaire, concentration adaptation scolaire – UQO Maîtrise en enseignement secondaire, concentration français langue d’enseignement – UQO Maîtrise en enseignement secondaire, concentration mathématiques – UQO Maîtrise en enseignement (univers social) – UQTR Maîtrise en ergothérapie – UQTR Maîtrise en éthique (avec mémoire) – UQAR Maîtrise en étude des pratiques psychosociales avec mémoire – UQAR Maîtrise en études et interventions régionales (volet professionnel avec intervention dans le milieu) – UQAC Maîtrise en études et interventions régionales (volet recherche avec Mémoire) – UQAC Maîtrise en études langagières (profil projet langagier avec essai) – UQO Maîtrise en études langagières (profil recherche avec mémoire) – UQO Maîtrise en études littéraires (profil création) – UQAM Maîtrise en études littéraires (profil recherche) – UQAM Maîtrise en études québécoises (profil avec mémoire) – UQTR Maîtrise en études québécoises (profil sans mémoire) – UQTR Maîtrise en études urbaines (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en études urbaines (profil avec mémoire) – INRS Maîtrise en études urbaines (profil avec stage de recherche ) – UQAM Maîtrise en études urbaines (profil avec stage de recherche) – INRS Maîtrise en génie aérospatial (avec mémoire, type recherche) – ÉTS Maîtrise en génie aérospatial (avec projet, type cours) – ÉTS Maîtrise en génie, concentration conception et gestion de projets d’ingénierie canadiens (avec projet, type cours) – ÉTS Maîtrise en génie, concentration énergies renouvelables et efficacité énergétique (avec mémoire, type recherche) – ÉTS Maîtrise en génie, concentration énergies renouvelables et efficacité énergétique (avec projet, Maîtrise en psychoéducation (avec mémoire) (Québec) – UQTR Maîtrise en psychoéducation (avec stage) – UQAT Maîtrise en psychoéducation (avec stage) – UQTR Maîtrise en psychoéducation (avec stage, Québec) – UQTR Maîtrise en psychoéducation (mémoire et stage, Québec) – UQTR Maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines – UQO Maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines (avec mémoire) – UQO Maîtrise en ressources renouvelables – UQAC Maîtrise en science politique (Concentration politique internationale et droit international) – UQAM Maîtrise en science politique (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en science politique (profil avec travail de recherche dirigé) – UQAM Maîtrise en science politique (profil double diplôme IEPG) – UQAM Maîtrise en science, technologie et société (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en science, technologie et société (profil avec stage) – UQAM Maîtrise en sciences biomédicales (programme conjoint) – UQTR Maîtrise en sciences cliniques et biomédicales (Volet recherche) – UQAC Maîtrise en sciences de la gestion – UQTR Maîtrise en sciences de la Terre (avec mémoire) – INRS Maîtrise en sciences de la Terre (profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise en sciences de la Terre (profil sans mémoire) – UQAM Maîtrise en sciences de la terre (sans mémoire) – INRS Maîtrise en sciences de l’activité physique (profil avec mémoire) – UQTR Maîtrise en sciences de l’activité physique, profil professionnel, concentration ergonomie et intervention – UQAM Maîtrise en sciences de l’atmosphère – UQAM Maîtrise en sciences de l’eau (profil avec mémoire) – INRS Maîtrise en sciences de l’eau (profil sans mémoire) – INRS Maîtrise en sciences de l’énergie et des matériaux – INRS Maîtrise en sciences de l’énergie et des matériaux – UQTR Maîtrise en sciences de l’environnement (profil avec mémoire) – UQTR Maîtrise en sciences de l’environnement (Profil recherche) – UQAM Maîtrise en sciences de l’environnement (Profil stages en milieu professionnel) – UQAM Maîtrise en sciences des religions – UQAM Maîtrise en sciences des religions, concentration en études féministes – UQAM Maîtrise en sciences des religions, concentration en études sur la mort – UQAM Maîtrise en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques – UQTR Maîtrise en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques (bidiplômante-accueil-UQTR-ESCOM) – UQTR Maîtrise en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques (formation bidiplômante) – UQTR Maîtrise en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques (formation bidiplômante ESCOM-UQTR) – UQTR Maîtrise en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques (formation bidiplômante, Limoges) – UQTR Maîtrise en sciences et technologies de l’information (profil mémoire) – UQO Maîtrise en sciences et technologies de l’information (profil professionnel) – UQO Maîtrise en sciences expérimentales de la santé – INRS Maîtrise en sciences infirmières – Clinique – UQAT Maîtrise en sciences infirmières – UQAR Maîtrise en sciences infirmières – UQTR Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire) – UQAR Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire) – UQAT Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire) – UQO Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire) – UQTR Maîtrise en sciences infirmières, concentration en santé mentale et en soins psychiatriques – UQO Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie) – UQO Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en santé mentale) – UQO Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en santé mentale) – UQTR Maîtrise en sciences infirmières (Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne) – UQTR Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques) – UQO Maîtrise en sciences infirmières, Infirmière spécialisée en santé mentale – UQAT Maîtrise en sciences infirmières, Infirmière spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) – UQAT Maîtrise en sciences infirmières (IPS santé mentale) – UQAR Maîtrise en sciences infirmières (IPS soins de première ligne) – UQAC Maîtrise en sciences infirmières (Mémoire) – UQAT Maîtrise en sciences infirmières (profil avec essai) – UQAT Maîtrise en sciences infirmières (profil avec essai) – UQTR Maîtrise en sciences infirmières (profil clinique) – UQAC Maîtrise en sciences infirmières (profil clinique) – UQTR Maîtrise en sciences infirmières (profil en santé mentale et soins psychiatriques) – UQAR Maîtrise en sciences infirmières (profil recherche/mémoire) – UQAC Maîtrise en sciences infirmières (profil sans mémoire) – UQAR Maîtrise en sciences infirmières (santé mentale et soins psychiatriques) – UQAC Maîtrise en sciences infirmières (Santé mentale et soins psychiatriques) – UQAT Maîtrise en sciences infirmières (santé mentale et soins psychiatriques) – UQAT Maîtrise en sciences infirmières (santé mentale et soins psychiatriques) – UQTR Maîtrise en sciences infirmières (soins de première ligne) – UQAT Maîtrise en sciences infirmières (soins de première ligne) – UQO Maîtrise en sciences infirmières (soins de première ligne) – UQTR Maîtrise en sciences infirmières (Volet recherche) – UQAC Maîtrise en sciences sociales du développement (avec essai) – UQO Maîtrise en sciences sociales du développement (avec mémoire) – UQO Maîtrise en sécurité et hygiène industrielle (avec essai) – UQTR Maîtrise en sexologie (profil avec mémoire, concentration recherche-intervention) – UQAM Maîtrise en sexologie (profil sans mémoire, concentration clinique) – UQAM Maîtrise en sociologie (Profil mémoire de recherche) – UQAM Maîtrise en sociologie (Profil stage de recherche) – UQAM Maîtrise en télécommunications (profil avec mémoire) – INRS Maîtrise en télécommunications (profil sans mémoire) – INRS Maîtrise en théâtre – UQAM Maîtrise en travail social (avec mémoire) – UQAM Maîtrise en travail social (avec mémoire) – UQAT Maîtrise en travail social (avec mémoire) – UQO Maîtrise en travail social (avec stage) – UQO Maîtrise en travail social (avec stage-essai) – UQAC Maîtrise en travail social (avec stage-essai) – UQAM Maîtrise en travail social (avec stage-essai) – UQAT Maîtrise en travail social (stage ou mémoire, volet recherche) – UQAC Maîtrise en virologie et immunologie (avec mémoire) – INRS Maîtrise ès arts (M.A.) sur mesure – UQAR Maîtrise ès sciences appliquées en physiothérapie – UQAC Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec mémoire, spécialisation développement organisationnel) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec mémoire, spécialisation gestion des opérations) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec mémoire, spécialisation gestion internationale) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec mémoire, spécialisation innovation sociale) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec mémoire, spécialisation management) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec mémoire, spécialisation marketing numérique) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec mémoire, spécialisation responsabilité sociale et environnementale) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec mémoire, spécialisation ressources humaines) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec mémoire, spécialisation stratégie) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec projet dirigé, spécialisation développement organisationnel) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec projet dirigé, spécialisation gestion des opérations) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec projet dirigé, spécialisation gestion internationale) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec projet dirigé, spécialisation innovation sociale) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec projet dirigé, spécialisation management) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec projet dirigé, spécialisation marketing) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec projet dirigé, spécialisation marketing numérique) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec projet dirigé, spécialisation responsabilité sociale et environnementale) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec projet dirigé, spécialisation ressources humaines) – UQAM Maîtrise ès sciences de la gestion (profil avec projet dirigé, spécialisation stratégie) – UQAM Maîtrise ès sciences, finance appliquée – UQAM Maîtrise ès sciences (technologie de l’information, profil avec mémoire) – TÉLUQ Maîtrise ès sciences (technologie de l’information, profil sans mémoire) – TÉLUQ Maîtrise ès sciences (technologies de l’information, profil avec mémoire) – UQAM Maîtrise ès sciences (technologies de l’information, profil avec stage ou travail dirigé) – UQAM Maîtrise par cumul (éco-conseil) – UQAC Maîtrise par cumul en administration, cheminement 2 – UQTR Maîtrise par cumul en administration, cheminement 1 – UQTR Maîtrise par cumul en administration, cheminement 3 – UQTR Maîtrise par cumul en administration, cheminement 4 – UQTR Maîtrise par cumul en arts – UQTR Maîtrise par cumul en communication et compétences en gestion – UQTR Maîtrise par cumul en communication et médias numériques – UQTR Maîtrise par cumul en santé mentale – TÉLUQ Maîtrise par cumul en sciences comptables – UQAR Maîtrise par cumul en technologie éducative – TÉLUQ Maîtrise par cumul en thérapie du sport – UQTR Maîtrise par cumul en traduction – UQTR Maîtrise par cumul (sciences comptables) – UQAC Maîtrise professionnelle en sciences de la Terre (technologies environnementales) – INRS Maîtrise recherche en sciences de la santé – UQAT Maîtrise sur mesure (M.A.) (Sciences naturelles) – UQO Maîtrise sur mesure (M.Sc.) – UQAR Maîtrise sur mesure (M.Sc.) (Sciences naturelles) – UQO Majeure en actuariat – UQAM Majeure en anglais et culture anglophone – UQAM Majeure en arts visuels – UQO Majeure en bande dessinée – UQO Majeure en biologie – UQAR Majeure en communication – UQAM Majeure en communication – UQO Majeure en conception de jeux vidéo – UQAC Majeure en culture et expression écrites – TÉLUQ Majeure en design graphique – UQO Majeure en développement de carrière – UQAM Majeure en développement international -UQO Majeure en économique – UQO Majeure en éducation des adultes – TÉLUQ Majeure en études littéraires françaises – UQAC Majeure en études théâtrales – UQAM Majeure en études urbaines – UQAM Majeure en géographie – UQAM Majeure en géographie – UQAR Majeure en géologie – UQAM Majeure en histoire – UQAM Majeure en histoire – UQAR Majeure en histoire – UQO Majeure en histoire de l’art – UQAM Majeure en informatique – TÉLUQ Majeure en informatique – UQAR Majeure en informatique – UQO Majeure en interprétation français-langue des signes québécoise – UQAM Majeure en langue et linguistique – TÉLUQ Majeure en langues et cultures modernes (Deux langues d’études autres que le français) – UQAM Majeure en langues et cultures modernes (Français et une autre langue d’études) – UQAM Majeure en lettres et histoire littéraire- UQAR Majeure en linguistique – UQAM Majeure en mathématique – UQAC Majeure en mathématiques – UQAM Majeure en muséologie et patrimoines – UQO Majeure en musique – UQAM Majeure en philosophie – UQAM Majeure en rédaction professionnelle – UQO Majeure en science politique – UQAM Majeure en science politique – UQO Majeure en sciences de l’environnement – TÉLUQ Majeure en sciences des religions – UQAM Majeure en sociologie – UQAM Majeure en sociologie – UQO Majeure en statistique – UQAM Majeure en traduction professionnelle – UQO Majeure en transport maritime – UQAR MBA-Gestion internationale des PME (formation bidiplômante) – UQTR Microprogramme de deuxième cycle en innovation en chirurgie – ÉTS Microprogramme de premier cycle Communication in English – UQTR Microprogramme de premier cycle d’initiation à la gestion – UQAT Microprogramme de premier cycle d’initiation à la gestion des ressources humaines – UQAT Microprogramme de premier cycle d’intégration des compétences en pratique sage-femme au Québec – UQTR Microprogramme de premier cycle en Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) – UQTR Microprogramme de premier cycle en communication des risques – UQTR Microprogramme de premier cycle en communication écrite – UQTR Microprogramme de premier cycle en comptabilité de gestion – UQTR Microprogramme de premier cycle en comptabilité financière – UQTR Microprogramme de premier cycle en développement d’applications Web et mobiles – UQTR Microprogramme de premier cycle en développement de l’efficience personnelle et professionnelle – UQAT Microprogramme de premier cycle en éducation au préscolaire et en enseignement primaire – UQTR Microprogramme de premier cycle en éducation préscolaire pour les enfants de 4 et 5 ans – UQTR Microprogramme de premier cycle en enquête – UQTR Microprogramme de premier cycle en enseignement d’une langue algonquienne – UQTR Microprogramme de premier cycle en environnement minier – UQAT Microprogramme de premier cycle en estampe – UQTR Microprogramme de premier cycle en études autochtones – UQAT Microprogramme de premier cycle en études hispaniques – UQTR Microprogramme de premier cycle en examen clinique – UQAT Microprogramme de premier cycle en géomatique – UQTR Microprogramme de premier cycle en gestion de la transformation numérique – UQTR Microprogramme de premier cycle en gestion des données en contexte d’affaires – UQTR Microprogramme de premier cycle en gestion policière – UQTR Microprogramme de premier cycle en histoire de l’art – UQTR Microprogramme de premier cycle en histoire de l’art (Drummondville) – UQTR Microprogramme de premier cycle en identification des besoins et soutien des élèves en difficulté en contexte inclusif – UQTR Microprogramme de premier cycle en intervention enfance-famille en contexte autochtone – UQAT Microprogramme de premier cycle en littérature pour la jeunesse – UQTR Microprogramme de premier cycle en pratique infirmière en région éloignée – UQAT Microprogramme de premier cycle en psychologie: Le développement humain – UQAT Microprogramme de premier cycle en psychologie: Les fondements – UQAT Microprogramme de premier cycle en sexologie – UQTR Microprogramme de premier cycle en soins infirmiers cliniques – UQAT Microprogramme de premier cycle en soutien pédagogique dans les CPE et autres services de garde – UQTR Microprogramme de premier cycle en traduction en espagnol – UQTR Microprogramme de premier cycle en verre – UQTR Microprogramme de premier cycle sur la pratique sage-femme au Québec – UQTR Microprogramme de premier cycle sur le Bien-Vieillir – UQTR Microprogramme de premier cycle sur le vieillissement pathologique – UQTR Microprogramme de premier cycle sur les enjeux contemporains en santé (en ligne) – UQTR Microprogramme de premier cycle Written English – UQTR Microprogramme de stage de premier cycle en génie et en géologie I – UQAC Microprogramme de stage de premier cycle en génie et en géologie II – UQAC Microprogramme de stage de premier cycle en génie et en géologie III – UQAC Microprogramme de stage de premier cycle en génie et en géologie IV – UQAC Microprogramme de stage de premier cycle en génie et en géologie V – UQAC Microprogramme de stage de premier cycle en génie I – UQAC Microprogramme de stage de premier cycle en génie II – UQAC Microprogramme de stage de premier cycle en génie III – UQAC Microprogramme de stage de premier cycle en génie V – UQAC Microprogramme de 2e cycle de formation à l’enseignement de l’anglais intensif au niveau primaire – UQAT Microprogramme de 2e cycle en agriculture fourragère – UQAT Microprogramme de 2e cycle en approche clinique en santé mondiale – UQAT Microprogramme de 2e cycle en art-thérapie – UQAT Microprogramme de 2e cycle en gestion appliquée à l’industrie minérale (profil développement durable) – UQAT Microprogramme de 2e cycle en gestion appliquée à l’industrie minérale (profil évaluation économique) – UQAT Mineure en administration – UQAC Mineure en anglais langue seconde – UQAC Mineure en animation de groupes – UQO Mineure en approches éducatives – UQO Mineure en archéologie – UQAC Mineure en arts visuels – UQO Mineure en bande dessinée – UQO Mineure en biologie – UQAR Mineure en communication – UQO Mineure en design graphique – UQO Mineure en développement international – UQO Mineure en économie et société – UQO Mineure en études classiques – UQAM Mineure en études littéraires – UQAM Mineure en études littéraires – UQAR Mineure en études médiévales – UQAM Mineure en études théâtrales – UQAM Mineure en études urbaines – UQAM Mineure en géographie – UQAR Mineure en géographie et environnement – UQO Mineure en histoire – UQAR Mineure en histoire – UQO Mineure en histoire de l’art – UQAM Mineure en histoire de l’art – UQO Mineure en information et médias numériques – UQO Mineure en linguistique – UQAM Mineure en mathématiques actuarielles et financières – UQAM Mineure en muséologie et patrimoines – UQO Mineure en patrimoine urbain – UQAM Mineure en philosophie- UQAM Mineure en pratiques administratives – UQO Mineure en psychologie – UQO Mineure en psychologie du travail et des organisations – UQO Mineure en rédaction professionnelle – UQO Mineure en science politique – UQAM Mineure en science politique – UQO Mineure en sociologie – UQAM Mineure en sociologie – UQO Mineure en traduction professionnelle – UQO Mineure en urbanisme opérationnel – UQAM Programme court de deuxième cycle avancé en systèmes embarqués – UQAM Programme court de deuxième cycle en administration de l’éducation – UQTR Programme court de deuxième cycle en chiropratique sportive – UQTR Programme court de deuxième cycle en commerce international – UQAM Programme court de deuxième cycle en communication et santé – UQAM Programme court de deuxième cycle en communication scientifique – UQAM Programme court de deuxième cycle en consultation – UQO Programme court de deuxième cycle en cybersécurité – UQO Programme court de deuxième cycle en développement du tourisme – UQAM Programme court de deuxième cycle en développement durable appliqué – UQAC Programme court de deuxième cycle en diagnostic et intervention dans l’organisation – UQTR Programme court de deuxième cycle en didactique cognitive des difficultés d’apprentissage de la lecture-écriture – UQAM Programme court de deuxième cycle en didactique des langues – UQAM Programme court de deuxième cycle en droit du travail et de la protection sociale – UQAM Programme court de deuxième cycle en droits humains – UQAM Programme court de deuxième cycle en éducation et formation des adultes – UQAM Programme court de deuxième cycle en éducation relative à l’environnement – UQAM Programme court de deuxième cycle en éducation transformatoire à la démocratie et à la citoyenneté mondiale – UQO Programme court de deuxième cycle en efficacité énergétique – UQTR Programme court de deuxième cycle en enseignement de langues secondes et étrangères aux adultes – UQO Programme court de deuxième cycle en entrepreneuriat – UQO Programme court de deuxième cycle en esthétique – UQTR Programme court de deuxième cycle en études québécoises – UQTR Programme court de deuxième cycle en études sur la mort – UQAM Programme court de deuxième cycle en études sur l’alimentation : enjeux contemporains – UQAM Programme court de deuxième cycle en évaluation de programmes, projets et services – UQAM Programme court de deuxième cycle en génie logiciel – UQAM Programme court de deuxième cycle en gestion – UQTR Programme court de deuxième cycle en gestion de l’innovation dans les PME – UQTR Programme court de deuxième cycle en gestion de l’innovation en santé et services sociaux – UQO Programme court de deuxième cycle en gestion de projet – UQAC Programme court de deuxième cycle en gestion de projet – UQAM Programme court de deuxième cycle en gestion de projet – UQO Programme court de deuxième cycle en gestion de projet – UQTR Programme court de deuxième cycle en gestion de projet (Drummondville) – UQTR Programme court de deuxième cycle en gestion des entreprises sociales et collectives – UQAM Programme court de deuxième cycle en gestion des milieux de vie – UQTR Programme court de deuxième cycle en gestion des ressources humaines – UQAM Programme court de deuxième cycle en gestion des ressources humaines en sécurité publique – UQTR Programme court de deuxième cycle en gestion des ressources humaines et changement organisationnel – UQTR Programme court de deuxième cycle en gestion du changement – UQO Programme court de deuxième cycle en gestion du développement durable en PMO (petites et moyennes organisations) – UQTR Programme court de deuxième cycle en gestion durable du carbone – UQAC Programme court de deuxième cycle en gestion durable du carbone – UQAC Programme court de deuxième cycle en gestion et développement communautaires – UQO Programme court de deuxième cycle en gestion intégrée des risques et des crises – UQTR Programme court de deuxième cycle en information financière et organisationnelle – UQAC Programme court de deuxième cycle en informatique pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de deuxième cycle en ingénierie pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de deuxième cycle en intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’évaluation des investissements – UQAM Programme court de deuxième cycle en intégration du numérique en milieu scolaire – UQAM Programme court de deuxième cycle en interprétation et médiation culturelle – UQTR Programme court de deuxième cycle en intervention dans les petites écoles et les classes multiâges en réseau – UQO Programme court de deuxième cycle en intervention en contexte de plein air – UQAM Programme court de deuxième cycle en Leadership et performance dans les services de santé et les services sociaux – UQTR Programme court de deuxième cycle en management en sécurité pub. – UQTR Programme court de deuxième cycle en marketing – UQAM Programme court de deuxième cycle en mentorat – UQAM Programme court de deuxième cycle en métadonnées et intelligence d’affaires – UQO Programme court de deuxième cycle en méthodologie de la recherchede la recherche en santé et services sociaux – UQO Programme court de deuxième cycle en orthodidactique des mathématiques – UQAM Programme court de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur – UQAM Programme court de deuxième cycle en perfectionnement en enseignement de l’anglais langue seconde – UQTR Programme court de deuxième cycle en pratique infirmière avancée auprès de familles en période périnatale – UQO Programme court de deuxième cycle en pratique participative en intervention psychosociale – UQTR Programme court de deuxième cycle en psychologie légale – UQTR Programme court de deuxième cycle en psychologie périnatale : conceptions humaniste et psychodynamique – UQAM Programme court de deuxième cycle en relations de travail – UQTR Programme court de deuxième cycle en résilience, risques et catastrophes – UQAM Programme court de deuxième cycle en responsabilité sociale des organisations – UQAM Programme court de deuxième cycle en sciences des religions – UQAM Programme court de deuxième cycle en sécurité publique III – UQTR Programme court de deuxième cycle en systèmes embarqués – UQAM Programme court de deuxième cycle en technologies de l’information – UQAM Programme court de deuxième cycle en technopédagogie – UQO Programme court de deuxième cycle en télécommunications et sécurité – UQO Programme court de deuxième cycle en traitement des données – UQO Programme court de deuxième cycle en valorisation de la biomasse – UQTR Programme court de deuxième cycle Handicap et sourditude : droits et citoyenneté – UQAM Programme court de deuxième cycle pour la relève des cadres – UQTR Programme court de deuxième cycle pour les formateurs de maîtres associés – UQTR Programme court de deuxième cycle pour l’utilisation du matériau bois dans la construction – UQAC Programme court de deuxième cycle pour orthophonistes – UQTR Programme court de deuxième cycle sur la présence attentive, Cheminement éducation – UQAM Programme court de deuxième cycle sur la présence attentive, Cheminement relation d’aide – UQAM Programme court de deuxième cycle sur la prévention et la détection de la fraude comptable – UQAM Programme court de premier cycle Communication in English – UQTR Programme court de premier cycle d’apprentissage du français parlé et écrit pour non-francophones – UQAC Programme court de premier cycle d’apprentissage du français pour étudiants non-francophones – UQTR Programme court de premier cycle d’apprentissage du français pour étudiants non-francophones II – UQTR Programme court de premier cycle d’apprentissage du français pour étudiants non-francophones II (Montréal) – UQTR Programme court de premier cycle d’apprentissage du français pour étudiants non-francophones (Montréal) – UQTR Programme court de premier cycle d’apprentissage du français pour non-francophones – UQTR Programme court de premier cycle d’apprentissage du français pour non-francophones (Montréal) – UQTR Programme court de premier cycle d’approfondissement de l’anglais – TÉLUQ Programme court de premier cycle de formation de passeurs culturels des arts des Premières Nations – UQAC (UITAMU) Programme court de premier cycle de gestion en contexte de sécurité civile – UQAC Programme court de premier cycle de gestion en milieu communautaire – UQAR Programme court de premier cycle de perfectionnement en français écrit – TÉLUQ Programme court de premier cycle de perfectionnement en français écrit – UQAC Programme court de premier cycle de perfectionnement en français écrit – UQAR Programme court de premier cycle de traduction en anglais – TÉLUQ Programme court de premier cycle de traduction en espagnol – TÉLUQ Programme court de premier cycle d’études internationales et interculturelles – TÉLUQ Programme court de premier cycle d’initiation à la gestion de la diversité – TÉLUQ Programme court de premier cycle d’initiation à la gestion des ressources humaines – TÉLUQ Programme court de premier cycle d’initiation à la traduction en français – TÉLUQ Programme court de premier cycle d’initiation aux fondements de la gestion – TÉLUQ Programme court de premier cycle d’intégration des TIC en éducation – TÉLUQ Programme court de premier cycle d’intervention en apprentissage d’une langue autochtone – UQAC Programme court de premier cycle d’introduction à la psychologie – TÉLUQ Programme court de premier cycle en adaptation scolaire et sociale pour enseignants en exercice – UQAC Programme court de premier cycle en administration pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de premier cycle en allemand – UQAM Programme court de premier cycle en amélioration continue – ÉTS Programme court de premier cycle en amélioration de la transmission d’une langue autochtone – UQAC Programme court de premier cycle en analyse du développement social – UQAR Programme court de premier cycle en anglais – UQAM Programme court de premier cycle en anglais – UQAR Programme court de premier cycle en anglais fonctionnel – TÉLUQ Programme court de premier cycle en anglais langue seconde – UQAC Programme court de premier cycle en archéologie pour les Premières Nations – UQAC Programme court de premier cycle en arts pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de premier cycle en biologie pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de premier cycle en chimie des produits naturels pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de premier cycle en communication appliquée aux relations publiques – TÉLUQ Programme court de premier cycle en communication écrite – UQTR Programme court de premier cycle en communication interculturelle et médiatique pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de premier cycle en communication internationale – UQAM Programme court de premier cycle en comptabilité – TÉLUQ Programme court de premier cycle en comptabilité et finance – TÉLUQ Programme court de premier cycle en comptabilité financière – UQAC Programme court de premier cycle en développement de logiciels – TÉLUQ Programme court de premier cycle en développement du langage chez les enfants des Premières Nations – UQAC Programme court de premier cycle en développement économique en contexte autochtone – UQAC Programme court de premier cycle en développement économique local et communautaire – TÉLUQ Programme court de premier cycle en développement socioéconomique – UQAC Programme court de premier cycle en économie et estimation des projets de construction – ÉTS Programme court de premier cycle en éducation à la sexualité en milieu scolaire – UQAM Programme court de premier cycle en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de premier cycle en éducation préscolaire en contexte autochtone – UQAC Programme court de premier cycle en enseignement de l’anglais langue seconde – TÉLUQ Programme court de premier cycle en enseignement de l’anglais langue seconde – UQAR Programme court de premier cycle en enseignement en adaptation scolaire et sociale I: volet perfectionnement – UQAR Programme court de premier cycle en enseignement en adaptation scolaire et sociale II: volet consolidation et spécialisation – UQAR Programme court de premier cycle en enseignement secondaire pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de premier cycle en entrepreneuriat – TÉLUQ Programme court de premier cycle en environnement, géomorphologie et risques naturels – UQAR Programme court de premier cycle en espagnol – TÉLUQ Programme court de premier cycle en espagnol – UQAM Programme court de premier cycle en études autochtones – UQAM Programme court de premier cycle en études hispaniques – UQTR Programme court de premier cycle en études littéraires – UQAR Programme court de premier cycle en études québécoises – TÉLUQ Programme court de premier cycle en fiscalité – UQAR Programme court de premier cycle en français écrit – UQAR Programme court de premier cycle en français écrit langue seconde pour les Premières Nations – UQAC Programme court de premier cycle en français langue seconde – TÉLUQ Programme court de premier cycle en génie de la conception – UQAR Programme court de premier cycle en génie des télécommunications – UQAR Programme court de premier cycle en génie éolien – UQAR Programme court de premier cycle en génie pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de premier cycle en géographie humaine – TÉLUQ Programme court de premier cycle en gestion des équipes de travail – UQAR Programme court de premier cycle en gestion des établissements – ÉTS Programme court de premier cycle en gestion des ressources fauniques – TÉLUQ Programme court de premier cycle en gestion des technologies de l’information – UQO Programme court de premier cycle en gestion du tourisme – TÉLUQ Programme court de premier cycle en gestion du tourisme – UQAM Programme court de premier cycle en gestion du transport aérien – UQAC Programme court de premier cycle en gestion industrielle – ÉTS Programme court de premier cycle en gestion stratégique du transport aérien – UQAC Programme court de premier cycle en histoire et cultures des Premières Nations du nord-est de l’Amérique du Nord – UQAC Programme court de premier cycle en informations et gestion financière – UQAR Programme court de premier cycle en informatique appliquée – UQAR Programme court de premier cycle en informatique des systèmes intelligents et interactifs – UQAM Programme court de premier cycle en informatique pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de premier cycle en intégration sociocommunautaire des personnes ayant une déficience intellectuelle – UQAC Programme court de premier cycle en intervention éducative auprès des adultes – TÉLUQ Programme court de premier cycle en intervention en contexte éducatif auprès des personnes ayant des troubles du spectre de l’autisme – UQAC Programme court de premier cycle en intervention jeunesse autochtone – UQAC Programme court de premier cycle en intervention pédagogique en contexte sportif – UQAR Programme court de premier cycle en intervention rituelle et symbolique – UQAC Programme court de premier cycle en japonais – UQAM Programme court de premier cycle en langue espagnole – UQAC Programme court de premier cycle en langue et culture arabes – UQAM Programme court de premier cycle en langue et culture chinoises – UQAM Programme court de premier cycle en langue et culture italiennes – UQAM Programme court de premier cycle en langues modernes pour étudiants en séjour d’études – UQAC Programme court de premier cycle en

Ngành đào tạo

Đăng nhập để xem chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Hình thức tư vấn

Những tiện ích gần trường

Hoạt động thể chất
Benjo (0.12 km)
Tốt 24 đánh giá
La Revanche (0.11 km)
Tốt 21 đánh giá
Anti (0.17 km)
Tốt 1 đánh giá
Vieux-Quebec - Old Quebec (0.19 km)
Tốt 28 đánh giá
Hotel PUR, Quebec, a Tribute Portfolio Hotel (0.19 km)
Khá 64 đánh giá
Nghệ thuật & giải trí
Engramme (0.08 km)
Tốt 1 đánh giá
VU Photo (0.08 km)
Tốt 1 đánh giá
La Bande Vidéo (0.08 km)
Tốt 1 đánh giá
L'Oeil de Poisson (0.08 km)
Tốt 1 đánh giá
Benjo (0.12 km)
Tốt 24 đánh giá
Nhà hàng
Universite Du Quebec (0.02 km)
0 đánh giá
La Revanche (0.11 km)
Tốt 21 đánh giá
Phoenix du Parvis (0.11 km)
Khá 1 đánh giá
Ascenseur du Faubourg (0.12 km)
Tốt 5 đánh giá
Depanneur Servimax (0.13 km)
0 đánh giá

Cơ sở giáo dục tương đương

So sánh trường
So sánh
Nam Nguyen
  • Nam Nguyen